Liturgia źródłem młodości Kościoła

Adam Rybicki

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest liturgii jako aspektowi życia Kościoła, który jest nieustannym źródłem jego młodości. Pierwsza część dotyczy odnowy liturgicznej w XX wieku, ponieważ to ona stała się początkiem odnowy Kościoła w jego innych sferach życia. Część druga ukazuje trynitarne zakorzenienie liturgii i rolę działania Trójcy Świętej w celu utrzymywania nieustannej młodości Kościoła. Część trzecia ukazuje indywidualistyczny aspekt liturgii, ponieważ młodość Kościoła polega i objawia się w młodości każdego z jego członków uczestniczących w liturgii.


Słowa kluczowe


Liturgia; Duch Święty; Kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumstark A., O historycznym rozwoju liturgii, tłum. M. Wolicki, Kraków 2001.

Bouyer L., Misterium Paschalne, Kraków 1961.

Corbon J., Liturgia – źródło wody życia, tłum. A. Foltańska, Poznań 2005.

Gannon T.M., Traub G.W., Pustynia i miasto, tłum. P. Wilczek, Kraków 1999.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii w życiu Kościoła, Wydawnictwo M, Kraków 2003.

Kopaliński F., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998.

Lenoir F., Nowe wspólnoty, tłum. D. Szczerba, Warszawa 1993.

Pius XII, Encyklika Mediator Dei et hominum o Świętej Liturgii (http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mediator_dei_2011194 [dostęp: 26.03.2013]).

Ratzinger J., Opera omnia, t. VIII/1: Kościół − znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Lublin 2013.

Sielepin A., Między „źródłem” a „szczytem”, Kraków 2004.

Sielepin A., Liturgiczna duchowość, EK, t. 10, kol. 1218-1219.

Springer S., Przyczyny powstawania nowych ruchów religijnych we współczesnej Europie, w: Nowe ruchy religijne. Wybrane problemy, red. Z. Stachowski, Warszawa−Tyczyn 2000, s. 37-45.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.5-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)