Dary hierarchiczne i charyzmatyczne w służbie komunii i w realizacji misji ewangelizacyjnej Kościoła

Stanisław T. Zarzycki

Abstrakt


Artykuł podejmuje zagadnienie darów hierarchicznych i charyzmatycznych od strony teologicznej, eklezjologicznej, teologiczno-duchowej i duszpasterskiej. Wychodzi od ponownego odkrycia charyzmatu podczas Soboru Watykańskiego II i śledzi pokrótce rozwój jego teologii po Soborze, nie tylko w nurcie życia konsekrowanego. Następnie przypomina jego usytuowanie w eklezjologii komunijnej. W zasadniczej części swego artykułu autor rozpatruje rolę charyzmatów w budowaniu wspólnoty Kościoła przez zakonników, kapłanów i świeckich. Uwzględnia ich związek z miłością – największym darem Ducha. Po wyjaśnieniu wzajemnej relacji pomiędzy communio i missio Kościoła, przechodzi do ukazania roli charyzmatów w urzeczywistnieniu misji ewangelizacyjnej przez duchownych, zakonników i świeckich. Ukazuje też ukierunkowanie charyzmatów na głębszy udział wiernych w sakramentach świętych.


Słowa kluczowe


Duch Święty; dar; charyzmaty; Kościół; wspólnota; misja; stany Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciardi F., Koinonia. Itinerario teologio-spirituale della communità religiosa, Città Nuova Editrice, Roma 1996.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w „ekonomii”. Objawienie i doświadczenie Ducha, t. 1, tłum. A. Paygert, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1997.

Cordes P.J., Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2009.

Franciszek, Kościół miłosierdzia, oprac. G. Vigini, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.

Germinario M., I nuovi termini della vita religiosa, Editrice Rogate, Roma 1983.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 7, Katechezy, część 2, Wydawnictwo M, Kraków 2007.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 42, Pallottinum, Poznań 2001.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, 36-44, Pallottinum, Poznań 1988.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1992.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores gregis o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, Wydawnictwo M, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie, Apostolicum, Ząbki 1996.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Życie braterskie we wspólnocie, Congregavit nos in unum Christi amor, Apostolicum, Ząbki 1994.

Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich, Kongregacja ds. Biskupów, Wytyczne Mutuae relationes, AAS 70(1978), 485-486.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary (1966-1994), tłum. i oprac. Z. Zimowski, J. Królikowski, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 1995, s. 390-401.

Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła Katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, (http://www.deon.pl/religia/kosciiol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,26480).

Lozano J.M., Carisma e istituzione nelle comunità create dallo Spirito, w: Carisma e istiuzione. Lo Spirito interroga i religiosi, Editrice Rogate, Roma 1983, s. 125-161.

Rahner K., L'elemento carismatico della Chiesa, w: Sacramentum Mundi, Brescia 1970. s. 36-53.

Secondin B., La libertà carismatica nell'istituzione ecclesiale. Sintesi teologica, w: Carisma e istituzione. Lo Spirito interroga i religiosi, Editrice Rogate, Roma 1983, s. 41-79.

Sullivan F.A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, tłum. T.M. Micewicz, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1986.

Wambacq B.N., Le mot „charisme”, NRT 97(1975), 4, s. 345-355.

Tomasz z Akwinu, STh, I-II, q. 11. a 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.5-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)