Relationship between the Universal Church and the Local Churches

Leon Siwecki

Abstrakt


Relacja między Kościołem powszechnym a Kościołami lokalnymi

W relacji między Kościołem powszechnym a Kościołami lokalnymi zasadniczo wykluczone są dwie fałszywe opcje. Pierwsza podkreśla, że Kościół powszechny jest prostym rezultatem federacji już istniejących Kościołów lokalnych. Druga wskazuje, że Kościół lokalny jest po prostu jednostką administracyjną lub częścią Kościoła powszechnego. Chociaż Kościół powszechny ma pierwszeństwo ontologiczne przed Kościołem lokalnym, jak wskazuje list Communionis notio, to jednak Kościół lokalny jest konkretną manifestacją Kościoła powszechnego w określonym czasie i przestrzeni, ponieważ Kościół powszechny konstytuuje się z Kościołów lokalnych oraz jest w nich obecny. Terminy w formule in quibus et ex quibus są równie istotne, jak i ich wzajemne odniesienia.


Słowa kluczowe


Kościół powszechny; Kościół lokalny; in quibus et ex quibus; eklezjologia; Communionis notio

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Oecumenicum Concilium Vaticanum II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Tekst łacińsko-polski. Poznań, 2008.

Congregatio pro Doctrina Fidei. “Communionis notio: de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio (28.05.1992)”. Acta Apostolicae Sedis 85(1993), 838-850.

John Paul II. “Ai Vescovi della Campagna ricevuti in visita ad limina (11.12.1986)”. In Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX/2 (1986), 1917-1923. Città del Vaticano, 1986.

Commissio Theologica Internationals. Themata selecta de ecclesiologia occasione XX anniversarii conclusionis concilii oecumenici Vaticani II (07.10.1985). Città del Vaticano, 1985; Enchiridion Vaticanum 9(1668-1765).

Aymans, Winfried. Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica. Torino, 1993.

Beinert, Wolfgang. “Die Una Catholica und die Particularkirchen”. Theologie und Philosophie 42(1967), 1-21.

Citrini, Tullio. “Appunti a margine del Vaticano II”. Vita e pensiero 54(1971), 5-13.

Congar, Yves. “Théologie de l’Église particulière”. In Mission sans frontières. Ed. A.M. Henry, 15-61. Paris, 1960.

Congar, Yves. “La Tri-unité de Dieu et l’Église”. In Yves Congar, Essais oecuméniques: Le mouvement, le hommes, les problèmes, 297-312. Paris 1984.

Corecco, Eugenio. “Ius universale – Ius particolare”. In Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis CIC, 553-574. Città del Vaticano, 1994.

De Lubac, Henri. Méditation sur l’Église. Paris, 1953.

Gréa, Adrien. De l’Église et de sa divine constitution, vol. I. Paris, 1907.

Kasper, Walter. “On the Church – A Friendly Replay to Cardinal Ratzinger”. The Furrow 52(2001), 323-332.

Kasper, Walter. Theology and Church. New York, 1989.

Kasper, Walter. “Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes”. In Auf eine neue Art Kirche Sein: Wirklichkeiten-Herausfoderungen-Wandlungen, Festschrift für J. Homeyer. Ed. W. Schreer, 32-48. München, 1999.

Kasper, Walter. “Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche: Freundschaftliche Auseinandersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger”. Stimmen der Zeit 12(2000), 218: 795-804.

Komonchak, Joseph. “The Church Universal as the Communion of Local Churches”. Concilium 146(1981), 30-35.

Lanne, Emmanuel. “L’Église locale et l’Église universelle”. Irénikon 43(1970), 481-511.

Longhitano, Adolfo. “Le chiese particolari”. In AA.VV. Chiesa particolare e strutture di comunione, 15-52. Bologna, 1985.

McDonnell, Kilian. “The Ratzinger/Kasper debate: The universal Church and local Churches”. Theological Studies 63(2002), 227-250.

Rahner, Karl. The Episcopate and the Primacy. New York, 1962.

Rahner, Karl. Saggi sulla Chiesa. Roma, 1969.

Ratzinger, Joseph. “L’ecclesiologia della ‘Lumen Gentium’”. L’Osservatore Romano (4.03.2000), 6-7.

Ratzinger, Joseph. Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kraków, 2005.

Ratzinger, Joseph. “A response to Walter Kasper: The Local Church and the Universal Church”. America 185(19.11.2001), 7-11.

Sicari, Antonio M. “Chiesa universale e Chiese particolari”. L’Osservatore Romano (18.06.1992), 6.

Siwecki, Leon. Ecclesia universalis – Ecclesia localis. Teologiczne relacje w posoborowej eklezjologii włoskiej. Sandomierz, 2008.

Tillard, Jean-Marie, The Bishop of Rome. London, 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.2-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)