Oblicza solidarności w czasach niepewnych

Grzegorz Barth

Abstrakt


Artykuł omawia ideę solidarności w kontekście współczesnych wyzwań społecznych i kulturowych, odwołując się głównie do myśli H.G. Gadamera, K. Wojtyły oraz J. Tischnera. Najpierw autor próbuje scharakteryzować różne podejścia do solidarności, jej fałszywe i sprzeczne interpretacje. W kolejnym punkcie wskazuje na konieczność refleksyjnego podejścia do solidarności w czasach niepewnych. Refleksyjne podejście wpływa na rozwiązywanie konfliktu interpretacji świata, człowieka, wartości. Zdolność do widzenia inności oraz odrębności innych w ich uszanowaniu jako wolnych podmiotów osobowych, a także podstawowa gotowość do dawania i otrzymywania, otwiera nie tylko drogę na wartości, ale stwarza warunki uczenia się solidarności. Konsekwencją prezentowanego ujęcia jest analiza wzajemności, która opiera się na otwartości, współpracy, zaufaniu wobec uczestników życia społecznego.


Słowa kluczowe


solidarność; hermeneutyka; personalizm; wartości; społeczność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anglaret M., La solidarité, „L’Atelier philosophique”, http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/Textes/solidarite.htm [dostęp: 11.12.2017].

Dean J., Reflective solidarity, „Constellations. An International Journals of Critical and Democratic Theory” 2(1995), nr 1, s. 114-140.

Gadamer H.G., Freundschaft und Solidarität, w: Hermeneutische Entwürfe: Vorträge und Aufsätze, Tübingen 2000.

Gadamer H.G., Friendship and Self-Knowledge: Reflections on the Role of Friendship in Greek Ethics, w: tenże, Hermeneutics, Ethics, and Religion, New Haven 1999.

Hansberger A., Solidarität, w: Lexikon philosophischer Grundbegriffe der Theologie, Hrsg. A. Franz (i in.), Freiburg im Br. 2007.

Kampka F., Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II, w: Idea solidarności dzisiaj, red. W. Zuziak, Kraków 2001, s. 7-16.

Kuraś B., Przeżywamy kryzys solidarności. Dla wielu Polaków to ogromny wstyd, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,20727699,przezywamy-kryzys-solidarnosci-dla-wielu-polakow-to-ogromny.html [dostęp: 13.11.2017].

Margalit A., Why Are You Betraying Your Class?, „European Journal of Philosophy” 19(2011), nr 2, s. 171-183.

Maruggi M., Through Solidarity to “Fluidarity”: Understanding Difference and Developing Change Agency Through Narrative Reflection, „Teaching Theology and Religion” 15(2012), nr 4, s. 307-322.

Nelson D.M., A Finger in the Wound. Body Politics in Quincentennial Guatemala, Berkeley 1999.

Snow P., Empathy is not charity, https://www.firstthings.com/article/2017/10/empathy-is-not-charity [dostęp: 12.12.2017].

Tischer J., Myśli o wolności, władzy i wspólnocie, Kraków 2016.

Warnke G., Solidarity and Tradition in Gadamer’s Hermeneutics, „History and Theory” 12(2012), nr 51, s. 6-22.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń (i in.), Lublin 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.2-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)