Atribúty kresťanskej antropológie

Anton Adam

Abstrakt


Atrybuty chrześcijańskiej antropologii

Teologia rozwija i formułuje swoje refleksje w kontekście obecności człowieka w świecie. Antropologia chrześcijańska jest szczególnie zaangażowana w tę misję. Protologia wskazuje na pierwotny zamysł Boga wobec człowieka, który jest ukierunkowany ku eschatologicznemu spełnieniu. Antropologia w wykładzie Kościoła katolickiego wyrasta na solidnym fundamencie misterium Chrystusa. Chociaż jest wiele rzeczy, które ulegają zmianie w czasie, to są wartości, które się nie zmieniają, gdyż mają fundament w Chrystusie. Kościół katolicki wskazuje na ostateczny cel życia człowieka. Antropologia stoi w służbie teologii w jej wielu wymiarach. Ważne jest, aby uznać personalistyczny wymiar teologii.


Słowa kluczowe


antropologia; teologia; osoba; godność

Pełny tekst:

PDF (Slovenčina)

Bibliografia


Adam A., Cirkev dneška – potreba dialógu v súčasnom svete, in: Zborník filozoficko-teologických štúdií, zv. I. Studia Xaveriana, red. P. Volek, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, Otava, v.o.s., Slovenská Ľupča 2002.

Adam A., Pohľad na človeka v zmysle dokumentov magistéria Cirkvi, in: Nová evanjelizácia: Zborník prednášok zo sympózia s medzinárodnou účasťou, red. L. Csontos, Trnavská univerzita, Aloisianum, Bratislava 1995.

Адам A., Новый человек, in: Открыть человека человеку. Христианская антропология на рубеже столетий, Одессa 2008.

Beinert W., Slovník katolické dogmatiky, MCM, Olomouc 1994.

Benedikt XVI., Encyklika Spe salvi, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2008.

Csontos L., K dvom definíciám kultúry, in: Nová evanjelizácia. Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou, red. L. Csontos, Dobrá kniha, Bratislava 1995.

Csontos L., Základy filozofie kultúry, Dobrá kniha, Bratislava 2016.

Dieška J., Súčasné teologické prúdy I, in: Duchovný pastier 44(1969), č. 2, s. 77-78. [Trnava: Spolok svätého Vojtecha 1969].

Druhý Vatikánsky Koncil, Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes, in: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2008, s. 205-302.

Druhý Vatikánsky Koncil, Vieroučná konštitúcia Lumen gentium, in: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2008, s. 59-138.

Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, KSW, Poznań 1985.

Granat W., U podstaw humanizmu chrześćcijańskiego, KSW, Poznań 1976.

Hryniewicz W., Ku integralnej ontologii osoby ludzkiej, in: Cz. Bartnik, W. Hryniewicz, S.C. Napiórkowski, A. Nossol, W. Słomka. Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks.Wincentego Granata, TN KUL, Lublin 1985, s. 351-352.

Ján XXIII., Encyklika Pacem in terris, in: Sociálne encykliky Cirkvi, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava 1997.

Ján Pavol II., Encyklika Redemptor hominis, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1997.

Jan Paweł II., Przemówienie do kleryków, nowicjuszy i służby liturgicznej. Częstochowa, 6 czerwca 1979, in: Nauczanie papieskie, t. 2., cz. 1, Poznań 1990.

Kasper W., Jesus der Christus, Mainz 1975.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1999.

Krovina M., Biblická koncepcia človeka, in: Duchovný pastier 62(1981), č. 3. [Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1981].

Metz J.B., Christliche Anthropozentrik. Über die Denkform des Thomas von Aquin, München 1962.

Müller G.L., Dogmatika pro studium i pastoraci, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2010.

Stanček Ľ., Potreba činného oslovenia, in: Nová evanjelizácia. Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou, red. L. Csontos, Dobrá kniha, Bratislava 1995.

Zdybicka Z.J., Człowiek i religija, TN KUL, Lublin 1977.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.2-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)