Теоретико-практические аспекты планирования и организации работы с родителями в процессе социально-психологической реабилитации ребенка, оказавшегося в сложных жизненных обстоятеьствах в Украине

Tetyana Melnichuk, Julia Udovenko

Abstrakt


Teoretyczno-praktyczne aspekty planowania i organizacji pracy z rodzicami w procesie psychospołecznej rehabilitacji dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej na Ukrainie

Artykuł poświęcony jest poznaniu specyfiki organizacji i formy pracy socjalno-psychologicznej z dziećmi i ich rodzicami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, w oparciu o instytucje pomocy społecznej, takie jak: domy dziecka, ośrodki socjalizacyjno-rehabilitacyjne, centra wspierania dziecka i rodziny. Artykuł omawia treść i elementy procesu rehabilitacji dzieci narażonych na niekorzystne warunki socjalizacji. Stwierdzono, że najbardziej sprzyjające warunki dla skutecznej pracy z dzieckiem i jego najbliższym otoczeniem społecznym występują wówczas, gdy dziecko, będąc w instytucji opieki społecznej, ma całościowo zaplanowaną strategię pracy z nim samym oraz jego otoczeniem rodzinnym. Autorki opracowały koncepcyjne podejście do indywidualnego planowania pracy z dzieckiem i rodziną, będących w trudnych warunkach życiowych. Zaproponowano elementy indywidualnego planowania pracy z dzieckiem i jego rodzicami lub osobami, które ich zastępują, w oparciu o ocenę potrzeb i zasobów zarówno dziecka, jak i jego najbliższego otoczenia społeczno-rodzinnego. Stwierdzono, że pierwszoplanowym zadaniem pracy z dzieckiem jest kompleksowa ocena potrzeb dziecka oraz jego otoczenia. Skoncentrowanie uwagi pracowników socjalnych, pedagogów społecznych oraz psychologów na właściwym sformułowaniu celów rehabilitacji konkretnej kategorii dzieci prowadzi do efektywnego działania w zapewnieniu dziecku i jego najbliższemu otoczeniu wsparcia w aspekcie socjalnym oraz psychospołecznym.


Słowa kluczowe


praca społeczno-psychologiczna; rehabilitacja społeczna i psychologiczna; trudne warunki życia; niekorzystne warunki socjalizacji; indywidualne planowanie pracy

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Безпалько О.В., Гурковська Л.П., Журавель Т.В., та ін.: Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям, Видавничий дім «КАЛИТА», Київ 2010.

Chuchra M., Gorbaniuk J., Zespoły maltretowanych dzieci w rodzinie, w: Przemoc w małżeństwie i w rodzinie, red. M. Chuchra, J. Jęczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 45-60.

Горбанюк Ю., Хухра M., Психолого-педагогічні наслідки міграційної розлуки членів родини, „Вісника Львівського національного університету імені І. Франка. Серія педагогічна” 2011, s. 147-159.

Gorbaniuk J. (red.), Ситуація родини у сучасному суспільстві. Досвід країн середньо-cхідної Європу, El-Press, Lublin 2007.

Журавель Т.В., Коробченко Н.М., Нікітіна О.М., Сафронова О.Ф., Попередження, виявлення і подолання випадків насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, ТОВ «К.І.С.», Київ 2010.

Звєрєва І.Д., Кияниця З.П., Кузьмінський В.О., Петрочко Ж.В., Саммон І., Оцінка потреб дитини та її сім’ї, Держсоцслужба, Київ 2007.

Мельничук Т.І., Соціально-психологічні проблеми соціалізації дитини після усиновлення, в: Актуальні проблеми психології, ред. С.Д. Максименка, Т.І. Мельничук, Том 11, Фенікс, Київ 2015, c. 334-343.

Melnychuk T., Społeczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności adopcji w Ukrainie, „Społeczeństwo Rodziny” 2014, nr 40, s. 119-131.

Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога, ТЦ «Сфера», Москва 2001.

Овчарова Р.В.: Практическая психология образования, Издательский центр «Академия», Москва 2003.

Олиференко Л.Я., Социально-педагогическая поддержка детей группы риска, Издательский центр «Академия», Москва 2002.

Платоновa Н.М., Платонов Ю.П. (pед.), Насилие в семье: Особенности психологической реабилитации. Учебное пособие, Речь, Санкт-Петербург 2004.

Петрочко Ж.В., Дитина у складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав, видавець О. Зень, Рівне 2010.

Райкус Дж., Хьюз Р., Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска, Тoм ІІ, Питер, Санкт-Петербург 2009.

Руководство по оказанию комплексной помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним, Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям», Санкт-Петербург 2008.

Удовенко Ю.М., Соціально-психологічна характеристика процесу адаптації дитини в установі соціального захисту, „Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, c. Психологія, 2016, nr 2(5), c. 80-84.

Удовенко Ю.М., Специфіка соціально-психологічної допомоги дітям, які зазнали впливу несприятливих умов соціалізації, „Правничий вісник Університету «Крок»” 2012, nr 12, c. 135-142.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.1-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)