Quality of Life as Interdisciplinary Problem

Wiktoria Gerasymczuk, Olga Bacylewa

Abstrakt


Jakość życia jako problem interdyscyplinarny

Celem niniejszego artykułu jest przegląd istniejących podejść naukowych pozwalających na zdefiniowanie pojęcia jakości życia. Jakość życia jest częścią aparatu kategorii pojęciowych w naukach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Faktem jest, że jakość życia jest przedmiotem badań przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy naukowej, które to stosują odmienną metodologię badań w tym zakresie. Właśnie fakt wielodyscyplinarności pojęcia jakości życia wyznacza konieczność szeroko zakrojonych badań i analiz. Jakość życia należy więc traktować jako kompleksowy konstrukt psychofizjologicznych i psychospołecznych czynników, skupionych wobec ogółu cech osobowościowych związanych z subiektywnym rozumieniem wartości zdrowia oraz potrzeby samorealizacji, również uwzględniając sytuację choroby. Aktualnie coraz częściej jakość życia jest postrzegana jako złożony system, posiadający wielowymiarową strukturę. Na szczególną uwagę zasługują badania jakości życia oparte na diagnozie potrzeb i interesów osoby, które zawsze są indywidualne i mają swoje odzwierciedlenie w osobistych poglądach, ocenach oraz postawach.


Słowa kluczowe


jakość życia; zachowanie; samorealizacja; zdrowie społeczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Астахов В.М., Якість життя: медичні та психосоціальні аспекти, ІІІ Всеукраїнський конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі», Kyjiw, „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2014, 632-635 [Estahov V.M., Yakіst' zhittya: medichnі ta psikhosotsіal'nі aspekty, in: V.M. Astakhov, O.V. Batsileva, III Vseukrainski kongres «Osobistіst'u suchasnomu svіtі», Kyjiw, „Іnformatsіyno-analіtichne agentstvo” 2014, 632-635].

Бацилєва О.В., Репродуктивне здоров'я: медико-психологічні та соціальні аспекти, Донецьк 2011 [Batsileva O.V., Reproduktyvne zdorov'ya: mediko-psyhologіchnі ta sotsіal'nі aspekty, Donets'k 2011].

Данакин Н.С., К определению качества жизни, in: Качество жизни населения: показатели и пути повышения, ed. Н.С. Данакин, Белгород 2004, 14-18 [Danakin N.S., K opriedielieniyu kachiestva zhizni, in: Kachiestvo zhizni nasieleniya: pokazatieli i puti povysheniya, ed. N.S. Danakin, Bielgorod 2004, 14-18].

Калинина Г.В., «Качество жизни» как феномен социального развития, Москва 2000 [Kalinina G.V., «Kachiestvo zhizni» kak fienomien socyalnoho rozvitiya, „Viestnik Chuvash” 2000, nr 7, 67-79].

Кулайкин В.И., Социально-психологические параметры качества жизни в различных социальных группах, Кострома 2006 [Kulaykin V.I., Sotsial'no-psikhologicheskiye parametry kachestva zhizni v razlichnykh sotsial'nykh grupakh, Kostroma 2006].

Лига М.Б., Качество жизни как основа социальной безопасности, Москва 2006 [Liga M.B., Kachestvo zhizni kak osnova sotsial'noy bezopasnosti, Moskva 2006].

Мажак І.М., Категорійно-понятійний апарат дослідження якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, економічно активного населення, „Экономика здравоохранения” 2013, nr 12, 72-81 [Mazhak I.M., Kategorіyno-ponyatіyniy aparat doslіdzhennya yakostі zhittya, pov'yazanoї zі zdorov'yam, ekonomichno aktyvnoho naselennya, 2013, nr 12. http:// www.dy.nayka.com.ua, 321].

Новик А.А., Руководство по исследованию качества жизни в медицине, Москва 2007 [Novik A.A., Rukovodstvo po isledovaniyu kachiestva zhizni v miedicynie, Moskva 2007].

Сурмач М.Ю., Качество жизни, связанное со здоровьем, как предмет изучения социологии медицины, „Экономика здравоохранения” 2011, nr 2, 100-104 [Surmach M.Y., Kachestvo zhizni, sviazanoye so zdorovyem, kak priedmet izuchieniya socjologii medycyny, „Ekonomika zdravookhraneniya” 2011, nr 2, 100-104].

Жеребин В.М., Индикаторы качества жизни населения, „Вопросы статистики” 2012, nr 3, 25-36 [Zherebin V.M., Indikatory kachestva zhizni naseleniya, „Voprosy statistiki” 2012, nr 3, 25-36].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.1-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)