Biblijno-filozoficzne inspiracje dla pracy socjalnej

Jarosław Jęczeń

Abstrakt


Dyskusje na temat pracy socjalnej w perspektywie: „między służbą społeczną a urzędem” trwają od lat. Przywołane w artykule jubileusze: 100 lat pojęcia „praca socjalna” w świecie i 50 lat od wprowadzenia oficjalnie zawodu „pracownika socjalnego” w wykazie zawodów w Polsce są okazją do zwrócenia uwagi w tej dyskusji na biblijne i filozoficzne inspiracje dla tego, co w historii było dobroczynnością, filantropią czy działalnością charytatywną, a dziś jest określane jako praca socjalna.


Słowa kluczowe


miłosierdzie; praca socjalna; osoba; Pismo Święte; filozofia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Cz.S., Personalizm, Lublin 2000.

Czarnecki P., Definicja pracy socjalnej, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne” 2(2010), nr 5, s. 199-218.

Czarnecki P., Definicja pracy socjalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

DuBois B., Miley K.K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. 1, Interart, Warszawa 1996.

Duda M., Etyczny wymiar pracy socjalnej, w: Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku, t. 1, red. M. Duda, L. Szot, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 11-26.

Jęczeń J., Człowiek jest osobą. Personalistyczna koncepcja człowieka Karola Wojtyły w pracy socjalnej, w: Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką, t. 2, red. M. Duda, L. Szot, A. Świerczek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 25-37.

Jęczeń J., Komunikuję się, więc JESTEM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Jęczeń J., Praca socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Historia, paradygmat, innowacje, „Roczniki Teologiczne” 61(2014), z. 1: Praca socjalna, s. 5-25.

Kalinowski M., Kształcenie więźniów w Polsce na kierunku praca socjalna, w: Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką, t. 2, red. M. Duda, L. Szot, A. Świerczek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 167-184.

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.

Krąpiec M.A., Ja-człowiek, RW KUL, Lublin 1991.

Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2002.

Martin L.T., Bede and preaching, w: The Cambridge Companion to Bede, red. S. DeGregorio, University Press, Cambridge 2010, s. 156-169.

Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1996.

Pereyra M., From homo sapiens to homo videns, „College and University Dialogue” 3(1999), nr 11.

Piwowarski W., Socjologia religii, RW KUL, Lublin 1996.

Pokrywka M., Osoba, uczestnictwo, wspólnota, Lublin 2000.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

Radlińska H., Istota i zakres służby społecznej, „Opiekun Społeczny” 1947, nr 4.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa, RW KUL, Lublin 2000.

Scola A., Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005.

Skorowski H., Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej, Warszawa 1996.

Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.

Szot L., Praca socjalna w polskim systemie pomocy społecznej, w: Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką, t. 2, red. M. Duda, L. Szot, A. Świerczek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 39-54.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 2006.

Witczyk H., Miłosierdzie Pana. Od wieków i na wieki, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2015.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.1-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)