O wpływie praw greckich na prawo rzymskie. Dwa głosy do dyskusji

Joanna Rataj

Abstrakt


Po podboju Półwyspu Peloponeskiego przez Rzym myśl grecka wtargnęła do Imperium, przede wszystkim w dziedzinę sztuki, filozofii i literatury. Czy także w sferę prawa? Za tytułowymi głosami do dyskusji kryją się dwie nieprzetłumaczone na język polski publikacje, których Autorzy poruszają zagadnienie wpływu praw greckich na prawo rzymskie, zarówno od strony źródeł poznania prawa, jak i od strony współczesnego języka naukowego i metody, użytecznych w analizie złożonej historii grecko-rzymskich relacji prawnych. Obie publikacje skrajnie różnią się w tezach, argumentacji i wnioskach. W pierwszej proponuje się zapożyczony z antropologii i krytyki literackiej model interpretacji stosunków prawnych między Grecją a Rzymem, tzw. model narratywnej transkulturacji, druga stoi na straży poglądu o izolacjonizmie prawnym Rzymian. Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu, jego celem nie jest ocena merytoryczna treści analizowanych publikacji, a ich zwięzła prezentacja. Oba dzieła dowodzą faktu, że dyskusja o wpływie praw greckich na prawo rzymskie nadal trwa.


Słowa kluczowe


prawa greckie; prawo rzymskie; narratywna transkulturacja; recepcja prawna; izolacjonizm prawny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buis E.J., Ancient Entanglements: The Influence of Greek Treaties in Roman `International Law' under the Framework of Narrative Transculturation, w: Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches, ed. Thomas Duve, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main 2014, s. 151-185.

Flacelière R., Historia literatury greckiej, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004.

Kelly J.M., Historia zachodniej teorii prawa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Kuryłowicz M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Osuchowski W., Homer w Digestach, w: Pamiętnik trzydziestolecia pracy naukowej prof. dr. Przemysława Dąbkowskiego, Lwów 1927, s. 163-184.

Płodzień S., Lex Rhodia de iactu. Studium historycznoprawne z zakresu rzymskiego prawa handlowomorskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Romanowska J., Transkulturowość czy transkulturacja? O perypetiach pewnego bardzo modnego terminu, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”. Nauki Humanistyczne, 1(6)2013, s. 143-153.

Russel B., Dzieje zachodniej filozofii, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012.

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Tokarczyk R., Historia filozofii prawa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000.

Watson A., The Spirit of Roman Law, University of Georgia Press, Athens and London 1995.

Wołodkiewicz W., Greckie wpływy na powstanie Ustawy XII Tablic (na marginesie glosy Accursiusa do D. 1, 2, 2, 4), „Prawo Kanoniczne” 37(1994), nr 3-4, s. 39-45.

Zabłocka M., Pierwsza palingenezja Ustawy XII tablic, „Prawo Kanoniczne” 36(1993), nr 3-4, s. 140-155.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.4-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)