Wartości w życiu i spuściźnie pedagogicznej Janusza Korczaka

Magdalena Barabas

Abstrakt


Dążeniem wychowania moralnego jest kształtowanie w dzieciach i młodzieży systemu wartości zgodnego z powszechną wizją podmiotowego traktowania każdego człowieka, z kanonami pomocnymi w odróżnianiu dobra od zła oraz z wartościami uniwersalnymi takimi, jak: szacunek, uczciwość, odwaga, altruizm czy odpowiedzialność.

Ważne jest zatem nie tyle dostarczanie wiedzy o wartościach moralnych i o odpowiadających im normach i zasadach postępowania, ale także rozwijanie pewnego rodzaju wrażliwości moralnej poprzez m.in. dawanie przykładu postępowania moralnego. Celem artykułu jest zaprezentowanie sylwetki Janusza Korczaka w kontekście głoszonych i prezentowanych wartości, jako wzoru osobowego godnego naśladowania i miana autorytetu moralnego.


Słowa kluczowe


wartości; autorytet moralny; Janusz Korczak

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bińczycka J., Janusz Korczak – pisarz, pedagog, działacz społeczny, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2003, s. 798-799.

Chymuk M., Janusz Korczak. Dziecko i Wychowawca, Kraków: WAM 2009.

Cichoń W., Wartości. Człowiek. Wychowanie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1996.

Dauzenroth E., Janusz Korczak, życie dla dzieci, Kraków: WAM 2005.

Falkowska M., Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka, t. III, red. A. Lewin, Warszawa: NK 1989.

http://www.polskieradio.pl/8/1594/Artykul/515653,Stary-Doktor-Janusz-Korczak [dostęp 2016-07-16].

Ingarden R., O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: tenże, Książeczka o człowieku, Kraków: WL 1987.

Jakubowski M., Janusz Korczak i jego doznania, Częstochowa: WSP 1994.

Janiak A., Wychowanie dziecka w pedagogii Janusza Korczaka, Lublin TN KUL 2015.

Korczak J., Jak kochać dziecko, w: tenże, Dzieła, t. VII, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona 1993.

Korczak J., Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, wyd. 2, Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze J. Mortkowicza 1929.

Korczak J., Pamiętnik i inne pisma z getta, Warszawa: Wydawnictwo WAB 2012.

Korczak J., Pedagogika żartobliwa, Warszawa: Wydawnictwa J. Mortkowicza 1939.

Korczak J., Pisma wybrane, t. I, Warszawa: Nasza Księgarnia1978.

Korczak J., Pisma wybrane, t. II. Warszawa: Nasza Księgarnia1978.

Korczak J., Pisma wybrane, t. III, Warszawa: Nasza Księgarnia1978.

Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka 2012.

Korczak J., Sława, Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1935.

Korczak J., Dzieci i wychowanie, „ Wędrowiec” 1900, nr 1.

Korczak J., Jak kochać dziecko. Internat, Kolonie letnie, wyd. 2, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo J. Mortkiewicza 1929.

Korczak J., Dzieła, t. III, vol. 2, Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898-1912), Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona 1994, s. 134-143.

Krzywonos-Rynkiewicz B., Odpowiedzialność podmiotowa dzieci, Kraków: Wyd. IMPULS 2007.

Kurządkowska B., O aktualności utworów literackich Janusza Korczaka, „Prace Literaturoznawcze” 2 (2014), s. 89-100.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2002.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2007.

Merżan I., Podziw i kontrowersje, w: A. Lewin (red.), Wspomnienia o Januszu Korczaku. Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia 1981.

Okoń W., Wizerunki sławnych pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2000.

Słobodnik W., Tren ku czci Janusza Korczaka, „Literatura”, 1975, nr 31, s. 5.

Smolińska-Theiss B., Korczakowskie narracje pedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013.

Sowa J., Odpowiedzialność i zaufanie w procesie wychowania dzieci i młodzieży, „Nauczyciel i Szkoła” 2 (50) 2011, s. 9-24.

Starczewska K., Idee wychowawcze Janusza Korczaka wobec wyzwań współczesnego świata. Jak oceniałby Korczak praktykę wychowawczą i edukacyjną dzisiejszej polskiej szkoły? Zapis [z niewielkimi skrótami] wykładu z okazji inauguracji Roku Janusza Korczaka w Żydowskim Instytucie Historycznym, 5 stycznia 2012, www.jhi.pl/.../Krystyna_Starczewska_Idee_ wychowawcze_ Janusza_ Korczaka [dostęp:2016-07-16]

Szymański M.S., W królestwie Króla Maciusia Pierwszego, czyli w kręgu pedagogiki Janusza Korczaka, w: M. Korczyński, M. Okrasa, B. Wierzchowska-Konera (red.), Idea i dzieło Janusza Korczaka, Lublin: UMCS 2014.

Theiss W., Posłowie, w: J. Korczak, Jak kochać dziecko?, Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski 1992.

Zubrzycka-Maciąg T., Szacunek – wartość zaniechana w pedagogice, w: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015.

Żebrowski J., Janusz Korczak i jego świat wartości, „Recogito13”, (styczeń-luty) 2002 http://www. recogito.pologne.net/spis_13.htm[dostęp:2016-06-14]

Żebrowski J., Poznawcze i wychowawcze aspekty czasopisma „Mały Przegląd” Janusza Korczaka, w: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2012, t. IX, s. 22-36.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)