Szkolne koła biblijne

Wojciech Pikor

Abstrakt


Autor podejmuje pytanie o możliwość wypracowania modelu i programu zajęć pozalekcyjnych, których przedmiotem byłoby Pismo Święte. Odpowiedź na to pytanie, udzielona w artykule, obejmuje następujące kwestie: adresaci tego rodzaju zajęć, relacja szkolnych kół biblijnych do katechezy szkolnej i katechezy parafialnej, cel stawiany takim zajęciom oraz formy zajęć realizowanych w ramach takiego koła. Poszukiwanie odpowiedzi zmierza do zaproponowania programu zajęć dla szkolnych kół biblijnych.


Słowa kluczowe


katecheza biblijna; katecheza parafialna; zajęcia pozaszkolne; animacja biblijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Nowe wydanie, Kraków 2010.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.

Chałupniak R., Kochel J., Kostorz J. (red.), Katecheza parafialna – reaktywacja. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii (Opolska Biblioteka Teologiczna 91), Opole 2006.

Jadczak M., Dziecięce grupy parafialne dopełnieniem katechezy szkolnej, „Studia Theologica Varsaviensia” 38/2 (2000), s. 215-224.

Mąkosa P., Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży. Motywacja i realizacja”, w: S. Kulpaczyński (red.), Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła, Lublin 2005, s. 273-311.

Pikor W., Animacja biblijna w szkole – cele, metody, perspektywy, CT 82/1 (2012), s. 93-113.

Potocki A., Parafia – podmiotem i miejscem katechezy, „Perspectiva” 5/2 (2006), s. 85-100.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)