Teologalne wychowanie w katechezie

Piotr Tomasz Goliszek

Abstrakt


Wychowanie chrześcijańskie winno koncentrować się na trzech podstawowych wartościach. Musi ono być wychowaniem do wiary, nadziei i miłości. Należy doprowadzić wychowanka do poznania Jezusa Chrystusa i do nawiązania z Nim relacji osobowej, a także nauczyć go rozumieć i kochać Kościół. Wiara w życiu chrześcijanina nierozłącznie związana jest z nadzieją. Człowiek wierzący nie tylko koncentruje się na życiu doczesnym, ale czyni to życie środkiem do osiągnięcia wiecznego szczęścia. Prawdziwym źródłem chrześcijańskiej nadziei jest Eucharystia. Wychowanie do wiary i nadziei znajduje konkretne potwierdzenie w czynach miłości. Osoba wychowana do miłości potrafi dzielić się nią z bliźnimi, nawet za cenę rezygnacji z siebie.


Słowa kluczowe


katecheza; wychowanie; wiara; nadzieja; miłość; osoba; człowiek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003.

Czerkawski J., Wychowanie człowieka do odbioru wartości, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 3 (2012), s. 272-288.

Goliszek P.T., Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 191-198.

Goliszek P.T., Personalistyczny wymiar katechezy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.

Kiciński A., Spotkanie z Bogiem – ostatecznym celem wychowania. Aktualność propozycji wychowawczych Jacquesa Maritaina, „Katecheta” 52 (2008), nr 7-8, s. 19-25.

Kulpaczyński S., Modlitwa w procesie wychowania do wiary, w: Pedagogika wiary, red. A. Hajduk, J. Mółka, Kraków: „Ignatianium”, WAM 2007, s. 295-309.

Łabendowicz S., Odpowiedzialność Kościoła za chrześcijańskie wychowanie, „Radomskie Studia Teologiczne”, t. II, red. Z. Niemirski, Radom 1999, s. 259-272.

Łabendowicz S., Wychowanie w wierze podstawowym zadaniem katechezy, w: Katecheza w służbie wiary, red. S. Łabendowicz, Radom 2013, s. 107-120.

Mastej J., Eklezjalny wymiar aktu wiary chrześcijańskiej i jego personalizujące znaczenie, RT 47 (2000), z. 9, s. 105-121.

Mąkosa P., „Dziś Kościele żyjącego Boga wstań!”. Refleksje o wychowaniu eklezjalnym młodzieży ponadgimnazjalnej. „Katecheta” 49 (2005), nr 12, s. 63-65.

Mąkosa P., Wychowanie do wiary w wybranych podręcznikach do nauczania religii w klasach IV-VI szkoły podstawowej, „Katecheta” 50 (2006), nr 9, s. 4-11.

Nagórny J., Życie nadzieją w świetle Pisma św, w: Nadzieja w postawie ludzkiej („Homo meditans”, t. VII), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1992, s. 95-109.

Olbrycht K., Wychowanie do nadziei. Dostępny w Internecie: http://www.fidesetratio.org.pl/ files/plikipdf/olbrycht6.pdf.

Ryś M., Wychowanie do miłości. s. 2-4. Dostępny w Internecie: http://www.ogrodowa.pl/upload/ akademia/prof._Maria_Rys.pdf.

Słotwińska H., Samowychowanie i samokształcenie elementami autoformacji, „Pedagogika Chrystiana” 19 (2007), nr 1, s. 65-81.

Zając M., Wychowanie maryjne w katechezie, „Katecheta” 51 (2007), nr 5, s. 11-21.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)