Zadania katechezy przygotowującej do sakramentu małżeństwa w świetle adhortacji „Amoris laetitia”

Paweł Mąkosa

Abstrakt


Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, wyrażony w adhortacji Amoris laetitia, wzywający do lepszego przygotowania młodych ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa. Ukazanym problemem jest odpowiedź na pytanie o najważniejsze zadania, jakie powinno wypełniać przygotowanie do małżeństwa, żeby było jak najbardziej skuteczne, czyli owocowało świadomością znaczenia tego sakramentu, akceptacją wszystkich jego przymiotów, ważnym i godziwym przyjęciem sakramentu małżeństwa, a następnie pogłębianiem relacji z Bogiem i małżonkiem przez całe życie. Do głównych zadań formacji do sakramentu małżeństwa, odczytanych z adhortacji Amoris laetitia i poddanych analizie w tym artykule, należą następujące: głoszenie kerygmatu chrześcijańskiego, troska o czystość, promocja małżeństwa i rodziny, ukazywanie wartości małżeńskiej płodności oraz mistagogia do sakramentu małżeństwa.


Słowa kluczowe


katecheza; sakrament małżeństwa; adhortacja Amoris laetitia; papież Franciszek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej Deus caritas est, Watykan, 25 grudnia 2005.

Brzeziński M., Przygotowanie do celebracji sakramentu małżeństwa jako sakramentu wiary i miłości, „Studia Teologiczne” 27 (1990), s. 127-136.

Buchta R., Katecheza mistagogiczna jako droga prowadzenia wiernych do wewnętrznego uczestnictwa w celebracji Eucharystii w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, „Katecheta” 52 (2008), nr 1, s. 11-22.

Dziewiecki M., Program formacyjny dla narzeczonych – przygotowanie do sakramentu małżeństwa, „Studia nad Rodziną” 7 (2003), nr 1, s. 131-148.

Franciszek, Przemówienie w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki (24 września 2015), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 10(2015), s. 37-38.

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2015.

Gręźlikowski J., Ślubuję Ci… miłość, wierność i uczciwość. Przewodnik dla pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa, Włocławek 2011.

Hajduk R., O słowach, które uzdrawiają, cz. 4, „Homo Dei” 69 (1999), nr 4(253), s. 106-117.

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Relatio Synodi (18 października 2014).

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Główny Urząd Statystyczny, Kościół katolicki w Polsce 1991-2011. Rocznik statystyczny, Warszawa 2014.

Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych Youcat, Częstochowa 2011.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, Warszawa 1989.

Kurzydło D., Przygotowanie do małżeństwa jako forma katechezy dorosłych, „Warszawskie Studia Pastoralne” 21 (2013), s. 25-50.

Mąkosa P., Katecheza młodzieży gimnazjalnej, Lublin 2009.

Offmański A., W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza młodzieżowa w latach 1945–2000, Szczecin 2000.

Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość. Prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Watykan 1995.

Porada E., Jakie przygotowanie do małżeństwa w Kościele XXI wieku? „Studia Salvatoriana Polonica” 8 (2014), s. 49-64.

Spadaro A., «Amoris Laetitia». Struttura e significato dell’Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, „La Civiltà Cattolica”, 23 kwietnia 2016, s. 105-128.

Stala J., Rodzina XXI wieku w perspektywie nauczania Jana Pawła II. „Polonia Sacra” 19 (2015), nr 4 (41), s. 155-174.

Świerzawski W., Odo Casel OSB – mystagog Kościoła współczesnego – o misterium i mistagogII, „Anamnesis” 5 (1998-1999), nr 1, s. 55–69.

Testa B., Sakramenty Kościoła, Poznań 1998.

Wętkowski K., Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie do zawarcia małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 22 stycznia 2011 roku, „Studia Gnesnensia” 25 (2011), s. 413-423.

XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Relatio finalis (24 października 2015).

Zieliński R., Nierozerwalność małżeństwa – relikt przeszłości czy szansa na sukces?, „Warszawskie Studia Pastoralne” 21(2013), s. 225-242.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)