Ewangelizacyjno-wspólnotowe przesłanie światowych dni młodzieży

Stanisław Łabendowicz

Abstrakt


Inicjatorem Światowych Dni Młodzieży był papież św. Jan Paweł II, dla którego troska o osobową godność człowieka ściśle wiąże się z wprowadzaniem go w świat takich wartości, jak: miłość, wolność, odpowiedzialność, prawda, dobro, piękno i szczęście. Każdy chrześcijanin jest powołany do stawania się doskonalszym i do dążenia do świętości. Wychowanie ku świętości ma pomóc w świadczeniu o poznanej prawdzie i rozwoju osoby w jej integralnym wymiarze. Dzięki Chrystusowi człowiek odkrywa swoją nadprzyrodzoną godność oraz powołanie do życia z Bogiem w wieczności. Godność została mu dana i zadana, a to zobowiązuje do szanowania jej w sobie i w drugim człowieku. Papież często powtarzał, że potrzebna jest nieustanna praca nad sobą, której celem jest kształtowanie swojego człowieczeństwa. Dobrze ukształtowany człowiek będzie angażował się w budowanie Królestwa Bożego oraz czuł się odpowiedzialny za sprawy społeczne, w tym za potrzeby bliźnich. Prawdziwy rozwój człowieka dokonuje się między innymi dzięki osobowym relacjom z innymi ludźmi. Wyrazem relacji międzyludzkich jest dobro wspólne, które nie sprzeciwia się dobru indywidualnej osoby, bowiem dobro wspólne przyczynia się najbardziej do pełnego i gruntownego rozwoju człowieka. Wychowanie ma wprowadzić młodego człowieka w świat wartości, takich jak: wolność, odpowiedzialność i miłość. Wychowanie do wolności jest jednocześnie wychowaniem do odpowiedzialności. Człowiek dlatego bywa odpowiedzialny za swe czyny i dlatego przeżywa odpowiedzialność, ponieważ posiada zdolność odpowiadania wolą na wartość. Stąd postulat wychowania do miłości wiąże się z postulatem pomagania ludziom w odkrywaniu obiektywnego dobra. Miłość jest fundamentem w przestrzeganiu wszelkich innych wartości. Drogą prowadzącą do realizowania ideału bycia osobą jest odkrycie prawdy o sobie i własnym powołaniu.


Słowa kluczowe


młodzież; Światowe Dni Młodzieży; papież; ewangelizacja; wychowanie; sumienie; wspólnota; prawda; wolność; odpowiedzialność; samowychowanie; postawy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1P 3,15), Orędzie na I Światowy Dzień Młodzieży (1985), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_i_swiatowy_ dzien_mlodziezy__1985__d7181_pol.html [dostęp: 12.04.2016].

Brzegowy Z., Podstawy i struktura wychowania człowieka w myśli Karola Wojtyły, Lublin 1996.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, t. I, Lublin–Kielce 2003.

Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12,21). Orędzie na XIX Światowy Dzień Młodzieży (2004), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xix_swiatowy_dzien_mlodziezy__2004__d7197_pol.html [dostęp: 17.04.2016].

Duch Święty nauczy was wszystkiego (por. J 14,26). Orędzie na XIII Światowy Dzień Młodzieży (1998), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xiii_swiatowy_dzien_ mlodziezy __1998__d7179_pol.html [dostęp: 11.04.2016].

Hildebrand D. von, Fundamentalne postawy moralne, w: Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, Poznań 1984.

Historia ŚDM, http://www.krakow2016.com/historia-sdm [dostęp:13.04.2016].

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15). Orędzie na VII Światowy Dzień Młodzieży (1992), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_vii_swiatowy_dzien_mlodziezy __1992__d7187_pol.html [dostęp: 10.04.2016].

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10). Orędzie na VIII Światowy Dzień Młodzieży (1993), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_ na_sdm/oredzie_na_viii_ swiatowy_dzieni_mlodziezy__1993__d7188_pol.html [dostęp: 17.04.2016].

Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam (J 20,21). Orędzie na IX/X Światowe Dni Młodzieży (1995), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_ix_x_swiatowe_dni_mlodziezy __1995__d6968_pol.html [dostęp: 19.04.2016].

Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6). Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży (1989), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_iv_swiatowy_dzieni_mlodziezy__ 1989__d7184_pol.html [dostęp: 10.04.2016].

Jan Paweł II i młodzież, http://salezjanie.pl/czytelnia/jan-pawel-ii-i-mlodziez [dostęp: 12.04.2016].

Jan Paweł II, Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży, http://mateusz.pl/ jp99/pp/1983/pp19830618e.htm [dostęp: 26.04.2016].

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, Gdańsk 12 VI 1987, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999, s. 478-482.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawianej na Błoniach, Kraków 10 VI 1979, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999, s. 197-201.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Placu Zwycięstwa, Warszawa 02 VI 1979, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999, s. 20-24.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Kraków 18 VI 2002, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999, s. 11-15.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla świata pracy, http://mateusz.pl/jp99/pp/ 1987/pp19870612c.htm [dostęp: 28.04.2016].

Jan Paweł II, Jezus nauczyciel naszym wzorem, Przemówienie Ojca Świętego do studentów, pracowników naukowych i administracyjnych Katolickiego Uniwersytetu „Sacro Cuore”, wygłoszone na Placu św. Piotra 13 kwietnia 2000 r., w: Wielki jubileusz roku 2000, red. S. Dziwisz, H. Nowacki, S. Nasiorowski, P. Ptasznik, Watykan 2001, s. 216-221.

Jan Paweł II, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia. Skoczów, 22 maja 1995. Homilia w czasie mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_ pawel_ii/homilie/skoczowh_22051995.html [dostęp: 26.04.2016.

Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów. Włocławek 6 czerwca 1991, http://mateusz.pl/jp99/pp/1991/pp19910606d.htm [dostęp: 26.04.2016].

Jan Paweł II, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa, 19 czerwca 1983, http://mateusz.pl/jp99/pp/1983/pp19830619e.htm [dostęp: 28.04.2016].

Jan Paweł II, Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych na błoniach w Gębarzewie, http://mateusz.pl/jp99/pp/1979/pp19790603b.htm [dostęp: 27.04.2016].

Jan Paweł II, Przyszłość człowieka to sam człowiek. Homilia, Monte Sameiro 15 V 1982, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/wychowanie_ku_wartosciom_02_b.html [dostęp: 12.05.2016].

Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Przemówienie do świata kultury, Rio de Janeiro 01 VII 1980, w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. M. Radwan, S. Wylążek, T. Gorzkula, Rzym–Lublin 1988, s. 69-85.

Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie Ojca Świętego w siedzibie UNESCO (2 czerwca 1980), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. III, cz. I, Poznań-Warszawa 1985, s. 725-732.

Jan Paweł II, W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji, http://www.opoka.org.pl /biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/bpi_pl2_1998.html [dostęp: 27.04.2016].

Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich. 3 VII 2004 – Do uczestników europejskiego sympozjum na temat: «Wyzwania edukacji», http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html [dostęp: 11.05.2016].

Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9,23). Orędzie na XVI Światowy Dzień Młodzieży (2001), http://www.pijarzy.pl/ dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xvi_swiatowy_dzien_mlodziezy__2001__d7194_pol.html [dostęp: 01.03.2016].

Karol Wojtyła i młodzież, http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x1179/karol-wojtyla-i-mlodziez [dostęp: 11.04.2016].

Maj A., Jan Paweł II wzorem osobowym wychowania ku wartościom, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t. III, red. K. Chałas, Kielce 2006, s. 74-88.

Makselon J., Społeczny kontekst funkcjonowania człowieka, w: Psychologia dla teologów, red. J. Makselon, Kraków 1990, s. 206-232.

Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16). Orędzie na II Światowy Dzień Młodzieży (1987), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_ na_ii_swiatowy_ dzien_mlodziezy__1987__d7182_pol.html [dostęp: 12.04.2016].

Nauczycielu gdzie mieszkasz? Chodźcie a zobaczycie (J 1,38-39). Orędzie na XII Światowy Dzień Młodzieży (1997), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie _na_xii_swiatowy_ dzien_mlodziezy__1997__d7178_pol.html [dostęp: 19.04.2016].

Nowak, M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.

Ojciec was miłuje (J 16,27). Orędzie na XIV Światowy Dzień Młodzieży (1999), http://www.pijarzy.pl/ dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xiv_swiatowy_dzien_mlodziezy__ 1999__d7180_pol.html [dostęp: 01.04.2016].

Oto Matka twoja (J 19,27). Orędzie na XVIII Światowy Dzień Młodzieży (2003), http://www.pijarzy.pl/ dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xviii_swiatowy_dzien_mlodziezy__2003__d7196_pol.html [dostęp: 21.03.2016].

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8,15). Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży, http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_vi_swiatowy_dzien_mlodziezy__ 1991 __d7185_pol.html [dostęp: 11.04.2016].

Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68), Orędzie na XI Światowy Dzień Młodzieży (1996), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie _na_xi_swiatowy_ dzien_mlodziezy__1996__d7177_pol.html [dostęp: 18.04.2016].

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2). Orędzie na XX Światowy Dzień Młodzieży (2005), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_xx_swiatowy_dzien_mlodziezy__ 2005__d7198_pol.html [dostęp: 19.04.2016].

Rodzina w nauczaniu papieża Jana Pawła II, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/mrodzina 201105_nauczanie.html [dostęp: 28.04.2016].

Rynio A., Wychowanie w ujęciu Jana Pawła II – wybrane zagadnienia teoretyczne, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t. III, red. K. Chałas, Kielce 2006, s. 36-89.

Rynio A., Wychowawcza wizja Jana Pawła II źródłem nadziei dla współczesnych. Moralno-aksjologiczne wychowanie osoby, w: Edukacja wobec moralnych dylematów współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, Kraków 1999, s. 155-176.

Symbole ŚDM, http://www.krakow2016.com/symbole [dostęp:13.04.2016].

Szańca J., Katecheza prowadząca do wiary dojrzałej, „Homo Dei” 46 (1977), nr 2, s. 174-182.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.

Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2,5). Orędzie na III Światowy Dzień Młodzieży (1988), http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_iii_swiatowy_dzien_mlodziezy__1988__d7183_pol.html [dostęp: 12.04.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)