Chrzest Polski jako wyzwanie dla współczesnej edukacji

Marian Zając

Abstrakt


Po przyjęciu chrztu przez polskiego księcia Mieszka I ziemia Słowian stała się częścią ówczesnego cywilizowanego świata i zaznaczyła swoją obecność w rodzinie państw chrześcijańskich, gdzie zachowując wiele ze swych tradycji, zaczęła przyjmować zdobycze cywilizacji chrześcijańskiej. Wszystko wskazuje na to, że dzięki tej odważnej decyzji księcia Polan istnieje dzisiaj państwo i naród mówiący po polsku. Gdyby natomiast Mieszko nie przyjął chrztu, być może w XI w. nadal by się rozwijało jego księstwo i było silne, tak jak silny był pogański Związek Wielecki, żyjący na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Jednak w XII w. niewątpliwie ziemie Mieszka stałyby się celem ataków ze strony państw sąsiednich, które na fali ruchu krucjatowego, pod hasłem szerzenia chrześcijaństwa, podbijałyby te tereny. Mieszkańcy tych ziem byliby chrześcijanami, nie byłoby prawdopodobnie Polski, ponieważ ziemie polskie stałyby się częściami państw sąsiednich, tak jak częścią Niemiec stały się terytoria należące wówczas do Związku Wieleckiego czy ziemie zajmowane przez Prusów. Przodkowie dzisiejszych Polaków, wprawdzie chrześcijanie, mówiliby zapewne po niemiecku, czesku lub rusku. Ten fakt musi być przypominany w edukacji młodego pokolenia Polaków oraz przywoływany w dyskusjach ze środowiskami kontestującymi prawo istnienia w systemie edukacyjnym państwa idei chrześcijańskich.


Słowa kluczowe


Mieszko; chrzest; edukacja; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu, Toruń 2006.

Balon M., 1050-lecie chrześcijaństwa w Polsce, Kraków 2016.

Barański M., Chrzest Polski. Chrzest Litwy, „W Sieci Historii” 35(2016), nr 4, s. 12.

Bogdanowicz P., Chrzest Polski., „Nasza Przeszłość” 69(1988), s. 94-114.

Brodacka-Adamowicz E., Kilka słów o wychowaniu patriotycznym, http://www. vulcan.edu.pl/eid/archiwum/1994/08/kilka.html [dostęp: 19.05.2016].

Dawson Ch, Tworzenie się Europy, Warszawa 2000.

Dulles A., Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, tł. A. Nowak, Kraków 2003.

Dyczewski L., Rola Kościoła w rozwoju kultury polskiej., w: Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 65-81.

Dyktyński Ł., Chrzest święty odczytany w perspektywie spotkania osób, w: Rozbudzić pamięć chrztu. Chrzest w historII, teologii i katechezie, red. R. Ceglarek, M. Borda, Częstochowa 2016, s. 173-194.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia Ojca świętego Franciszka do biskupów, do kapłanów i diakonów, do osób konsekrowanych, do małżonków chrześcijańskich i do wszystkich wiernych świeckich o miłości w rodzinie, Watykan 2016.

Franciszek, Data, którą należy pamiętać. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 35(2014), nr 2, s. 46.

Goliszek P., Personalistyczny wymiar katechezy, Lublin 2016.

Górny G., Jan Paweł II: Europa potrzebuje Polski, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/ europa_needs_pl.html [dostęp: 19.05.2016].

Gumuła W., Wartości przeciw normom?, w: Wychowanie ku wartościom, red. J. Zimny, Sandomierz 2016, s. 125-136.

Herrmann T. (red.), Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków, t. I., Warszawa 1995.

Herrmann T. (red.), Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków, t. II, Warszawa 1999.

Jan Paweł II., Do Polaków w Auli Pawła VI (12.10.1980), w: Jan Paweł II. Przyszłość idzie przez rodzinę. Z nauczania Ojca Świętego o miłości, małżeństwie, rodzinie, red. M. Węcławski, Poznań 1983, s. 6-7.

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na placu Mickiewicza, Poznań 3.06.1997, w: Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny, red. J. Poniewierski, Kraków 2005, s. 917-924.

Jan Paweł II., Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu przed katedrą. Gniezno 3.06.1997, w: Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny, red. J. Poniewierski, Kraków 2005, s. 907-914.

Joyeux H., Szkoła życia i miłości, tł. D. Śliwa, Lublin 2011.

Kętrzyński S., Polska X i XI wieku, Warszawa 1961.

Knowles M.D., Obolensky D. (red.), Historia Kościoła. 600-1500, t. II, przekł. R. Turzyński, Warszawa 1988.

Kudasiewicz J., Biblijna teologia chrztu, w: Chrzest – nowość życia, t. X, red. A.J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1992, s. 86-103.

Kumor B., Początki organizacji parafialnej na ziemiach polskich, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 5(1958), z. 4, s. 103-115.

Labuda G., Studia nad początkiem państwa polskiego, Poznań 1987.

Mąkosa P., Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce, Lublin 2009.

Mickiewicz A., Dziady, cz. III, w: Tenże, Dzieła, t. III, Warszawa 1999.

Monumenta Poloniae Historia. Series nova, t. V, Warszawa 1978.

Mrowiński W., O czci Matki Boskiej w Polsce, Kraków 1898.

Murawski R., Historia katechezy, cz. II., Katecheza w średniowieczu, t. I, Warszawa 2015.

Olszewski D., Motywy maryjne w polskiej religijności w XIX wieku, w: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, Cz. Krakowiak, Lublin 1988, s. 69-86.

Peters M.A., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, tł. G. Grygiel, Warszawa 2010.

Siudy T. Kult maryjny w ujęciu XIX-wiecznych katechizmów polskich, w: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich, s. 621-625.

Skreczko H., Wychowanie patriotyczne, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/w_patriot.html [dostęp: 19.05.2016].

Sułowski Z., Chrzest Polski, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. P. Kałwa, M. Rechowicz, Cz. Skrzeszewski i in., Lublin 1969, s. 23-74.

Świerzawski W., Eucharystia Chrystusa i Kościoła, Kraków 1982.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195.

Wiśniowski E., Parafie w średniowiecznej Polsce, Lublin 2014.

Zabraniak S., Chrzest Mieszka w relacjach średniowiecznych roczników i kronik polskich, w: Rozbudzić pamięć chrztu, s. 41-54.

Zając M., Nauczanie religii w służbie człowiekowi i społeczeństwu, w: Drogowskazy wychowania, red. S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz, Lublin 2012, s. 171-188.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)