The Via Ascendens Method and its Significance for Ecclesiological Studies. A Latin American Case Study

Andrzej Pietrzak

Abstrakt


Metoda via ascendens i jej znaczenie w badaniach eklezjologicznych na przykładzie Ameryki Łacińskiej

Artykuł porusza zagadnienie metodologii badań eklezjologii fundamentalnej. Autor zwraca uwagę na wartość i potrzebę uaktualnienia metody via ascendens, zwłaszcza jej odmiany, która bada przejawy życia Kościoła. Na przykładzie Ameryki Łacińskiej opisuje pięć wybranych aspektów życia Kościoła od wewnątrz: ekumenizm, stosunek do religii niechrześcijańskich, obojętnych religijnie i do ateizmu oraz do życia społecznego i kultur. Za pomocą narzędzia heurystyczne SWOT omawia ich przykładowe mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia. W ostatniej części, uwzględniając doświadczenie Kościoła w Ameryce Łacińskiej, sygnalizuje potrzebę poszerzenia przedmiotu teologii fundamentalnej o niespełnione oczekiwania tych, którzy pozostawiają Kościół; podkreśla znaczenie wykonywania misji jako źródło i cel badań teologicznych; zwraca uwagę na rangę w teologii kwestii nurtujących różne grupy społeczne.


Słowa kluczowe


teologia fundamentalna; eklezjologia; metodologia; Ameryka Łacińska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Boff L., O caminhar da Igreja com os opromidos, Rio de Janeiro 1980.

Galindo F., El protestantismo fundamentalista: una experiencia ambigua para América Latina, Estella: Verbo Divino 1992.

Garca J., Nueva evangelización y cultura cristiana en el documento de Santo Domingo, Lima: Vida y Espiritualidad 1993.

Gorski J., Las „semillas de Verbo” origen, olvido y redescubirmiento de un concepto, “Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica” 2002, p. 201-224.

López Hernández E., Teología india. Antología, Cochabamba: UCB, Editorial Guadalupe, Verbo Divino 2000.

Menthol Ferré A., De Río a Puebla. Etapas históricas de la Iglesia en América Latina (1945-1980), Bogotá 1980.

Muñoz R., Nova concência da Igreja na América Latina, Petrópolis 1979.

Pietrzak A., „Złoty wiek” Kościoła w Ameryce Łacińskiej, in: Dzieje kultury latynoamerykańskiej, ed. M.F. Gawrycki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, p. 221-233.

Pietrzak A., Ameryka Łacińska u progu XXI w. wg Alberta Methola Ferrégo, in: Oblicza Ameryki Łacińskiej, ed. K. Krzywicka and J. Kaczyńska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej 2010, p. 13-23.

Pietrzak A., Apologia Kościoła we współczesnej Ameryce Łacińskiej, in: Apologia Kościoła dziś, ed. F. Krauze, P. Rabczyński (Biblioteka Teologii Fundamentalnej 7), Gdańsk–Olsztyn–Bydgoszcz 2012.

Pietrzak A., Chrześcijaństwo a kultury w Ameryce Łacińskiej, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 2010, vol. V, p. 89-102.

Pietrzak A., Duchowni katoliccy wobec emancypacji politycznej Ameryki Łacińskiej w XIX wieku, in: Dwieście lat niepodległości Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, ed. K. Krzywicka, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012, p. 165-179.

Pietrzak A., Krytyka korporacji transnarodowych w środowiskach chrześcijańskich w Ameryce Łacińskiej, in: Polska, Europa, świat. Korporacje transnarodowe, ed. T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec, Lublin–Tomaszów Lubelski 2007, p. 195-209.

Pietrzak A., Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Pietrzak A., Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła, Pieniężno 2002.

Pietrzak A., Kościół katolicki wobec urbanizacji w Ameryce Łacińskiej, in: Pluralizm religijny i kulturowy współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin, ed. Z. Kupisiński, S. Grodź, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, p. 235-245.

Sampietro Nieto F., Manual de ecumenismo. Iglesias cristianas y pastoral ecuménica, Santiago: CM, Ed. Paulinas 1988.

Sobrino J., Comunión, conflicto y solidaridad eclesial, in: Misterium liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberation, vol. II, ed. I. Ellacura, J. Sobrino, Madrid: Editorial Trotta 1990, s. 217-243.

V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida, Brasil, mayo 2007. Documento Conclusivo. Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 16,4), Bogotá: Centro de Publicaciones del CELAM 2007, 227-234.

Wolff E., O ecumenismo no Brasil. Uma introdução ao pensamento ecumênico da CNBB, São Paulo 2004.




DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.9-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)