St. John Paul II’s Ideas of Dialogue between the Church and Science

Andrzej Anderwald

Abstrakt


Dialog Kościoła z nauką w ujęciu św. Jana Pawła II

Wśród różnych obszarów tematycznych dialogu ze światem ważne miejsce w papieskim nauczaniu zajmuje dialog Kościoła z nauką. Dialog ten zasadniczo jest prowadzony, choć z różną intensywnością, od początku istnienia Kościoła, gdyż jest związany implicite z istotną dla myśli chrześcijańskiej relacją między rozumem a wiarą. Za pontyfikatu św. Jana Pawła II (1978-2005) problematyka dialogu Kościoła z nauką stała się ważnym elementem papieskiej troski i nauczania. O dużym zaangażowaniu papieża w dialog Kościoła z nauką świadczy wielość jego wypowiedzi, dotyczących różnych aspektów tegoż dialogu, wygłaszanych podczas różnej rangi spotkań z przedstawicielami nauki. Artykuł ma na celu syntetyczną prezentację wkładu św. Jana Pawła II w dialog Kościoła z nauką. Źródłem dla opracowania postawionego problemu są zasadniczo wypowiedzi papieża kierowane do członków Papieskiej Akademii Nauk, uczestników interdyscyplinarnych sympozjów, jak i okazjonalne przemówienia do ludzi nauki. Choć papieskie wypowiedzi dotykają różnych kwestii dotyczących dialogu Kościoła z nauką i najczęściej przeplatają się w jego wypowiedziach, to jednak zasadniczo koncentrują się wokół trzech: (1) uzasadnienie konieczności podejmowania dialogu Kościoła ze światem nauki; (2) jego metodologicznych uwarunkowań oraz (3) tematyki. Wymienione kwestie stanowią podstawę do wyznaczenia struktury dla prowadzonych rozważań, ukazując równocześnie konkretny wkład św. Jana Pawła II w rozwój dialogu Kościoła z nauką.


Słowa kluczowe


Jan Paweł II; Kościół katolicki; nauka; teologia; relacja Kościół i nauka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baron C.A., God is deeper than Darwin: John Haught’s catholic theology and science, “The Heythrop Journal” 54(2013), no. 4, pp. 645-657.

Hadgson P.E., Galileo the Scientist, “Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture” 6(2003), no. 3, pp. 13-40.

Hodgson P.E., The Church and Science: a changing relationship, “The Heythrop Journal” 49(2008), no. 4, pp. 642-645.

O’Leary D., Roman Catholicism and Modern Science. A History, New York: Continuum 2006, pp. 190-220.

Russell R.J., Stoeger W.R., Coyne G.V. (red.), Physics, Philosophy and Theology. A Common Quest for Understanding, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1988.

Russell R.J., Murphy N., Isham Ch.J. (red.), Quantum Cosmology and the Laws of Nature. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1993.

Russell R.J., Murphy N., Peacocke A.R. (red.), Chaos and Complexity. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1995.

Russell R.J., Murphy N., Meyering Th.C., Arbib M.A. (red.), Neuroscience and the Person. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1999.

Russell R.J.,. Stoeger W.R, Ayala F.J. (red.), Evolutionary and Molecular Biology. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.9-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)