Z metaeklezjologii

Krzysztof Kaucha

Abstrakt


Metaeklezjologia to pojęcie analogiczne do terminu „metateologia” oznaczające metateoretyczną charakterystykę eklezjologii. Metaeklezjologia – tak jak metateologia – może być zewnętrzna lub wewnętrzna. Niniejszy artykuł jest próbą budowania wewnętrznej metaeklezjologii katolickiej odwołującej się do dorobku lubelskich metodologów nauki (A. Bronk, S. Majdański, S. Kamiński), lubelskich metodologów teologii (Cz.S. Bartnik, M. Rusecki) i innych metodologów teologii (A. Dulles, B. Mondin, A. Kolping, H. Seweryniak, A.A. Napiórkowski). Niniejszy artykuł obejmuje następujące zagadnienia: nowe elementy w problematyce eklezjologicznej, rodzaje eklezjologii i nurty eklezjologiczne, modele Kościoła (instytucjonalny, mistycznej komunii, sakramentalny, kerygmatyczny, sługi, wspólnoty uczniów, znaku sprzeciwu). W zakończeniu znajduje się kilka ogólnych wniosków o stanie współczesnej eklezjologii katolickiej.


Słowa kluczowe


eklezjologia; kryteria waloryzacji modeli teologicznych; metaeklezjologia; metateologia; metodologia; modele Kościoła; nurty eklezjologiczne; problematyka eklezjologii; rodzaje eklezjologii; teologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Cz.S., Eklezjologia. I. W teologii katolickiej, w: Encyklopedia Katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin: TN KUL 1985, t. IV, kol. 773-781.

Bartnik Cz.S., Kościół, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Bronk A., Majdański S., Teologia – próba metodologiczno-epistemologicznej charakterystyki, ,,Nauka” 2(2006), s. 81-110.

Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej (Lublin, 18-21 IX 2001), red. M. Rusecki, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin: TN KUL 2001.

Dulles A., Models of the Church, New York: Doubleday 1987.

Kantyka P., Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła. Eklezjologia dialogu katolicko-metodystycznego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Kaucha K., Eklezjologia fundamentalna. Zagadnienia metodologiczne, ,,Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 1(56)2009, s. 29-46.

Kaucha K., Kontekstualno-europejska eklezjologia fundamentalna, ,,Roczniki Teologiczne” 48-49 (2001-2002), z. 9, s. 29-52.

Kaucha K., Wiarygodność Kościoła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo ,,Gaudium” 2005, s. 339-344.

Kaucha K., Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Lohfink G., Czy Bóg potrzebuje Kościoła? O teologii ludu Bożego, tł. E. Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze 2005.

Michalik A., Zrozumieć chrześcijaństwo. Istota chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2008.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, ,,Sensus fidei” w życiu Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2015.

Minear P., Images of the Church in the New Testament, Philadelphia: Westminster 1960.

Mondin B., La Chiesa primizia del regno. Trattato di ecclesiologia, Bologna 1986.

Mondin B., La Chiesa sacramento d’amore. Trattato di ecclesiologia, Bologna 1993.

Mondin B., Le nuove ecclesiologie, Roma: Paoline 1980.

Nadbrzeżny A., Sakrament wyzwolenia. Zbawcze posłannictwo Kościoła w posoborowej teologii holenderskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Napiórkowski A.A., Przyczynek do metodologii eklezjologii integralnej, ,,Studia Nauk Teologicznych PAN” 2(2007), s. 175-188.

Napiórkowski S.C., Jak uprawiać teologię, Wrocław: TUM 1994.

Przygoda W., Eklezjologia pastoralna, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin: TN KUL 2006, s. 234-235.

Rahner K., Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance, Freiburg: Herder 1972.

Rok Wiary – rok odnowy, red. K. Kaucha, A. Pietrzak, W. Rebeta, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Rusecki M., Biblia jako tradent i aktualizator Objawienia. Aspekt metodologiczny, w: Biblia w teologii fundamentalnej (Biblioteka Teologii Fundamentalnej, t. V), red. J. Perszon. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2010, s. 113-133.

Rusecki M.: Problematyka metody w teologii, w: Tożsamość teologii, red. A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 2010, s. 43-83.

Rusecki M., Traktat o Kościele, red. K. Kaucha, P. Królikowski, J. Mastej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.

Rusecki M., Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin: TN KUL 1994.

Salato N., Persona e Chiesa: un sentiero interrotto. Indizi per un personalismo ecclesiologico, Trapani: Gruppo editorial Il Pozzo di Giacobbe 2013.

Seweryniak H., Metodologia eklezjologii fundamentalnej. Demonstratio catholica, ,,Studia Nauk Teologicznych PAN” 2(2007), s. 117-144.

Van der Ven J.A., Ecclesiology in Context, Grand Rapids (Michigan)–Cambridge (U.K.): W.B. Eerdmans Publishing Company 1996.

Van der Ven J.A., Empirical Methodology in Practical Theology: Why and How?, ,,Pastoraltheologische Informationen” 15(1995), nr 1, s. 135-154.

Waldenfels H., O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych, tł. A. Paciorek, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1993.

Wąsek D., Nowa wizja zarządzania Kościołem (Myśl Teologiczna, t. 84), Kraków: Wydawnictwo WAM 2014.

Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia (Biblioteka Teologii Fundamentalnej, t. X), red. P. Artemiuk, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.9-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)