Miłosierdzie w funkcji eklezjotwórczej

Jacenty Mastej

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie miłosierdzia w funkcji eklezjotwórczej. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że miłosierdzie stanowi o tożsamości Kościoła, gdyż warunkuje jego zaistnienie, decyduje o jego kształcie na przestrzeni historii oraz świadczy o jego  wiarygodności.


Słowa kluczowe


Jezus Chrystus; Kościół; miłosierdzie; geneza Kościoła; urzeczywistnianie się Kościoła; wiarygodność Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balter L., Kościół jako sakrament Bożego Miłosierdzia, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, Kolekcja Communio t. XV, red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, s. 151-173.

Bartnik Cz.S., Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1982.

Bartnik Cz.S., Osobowy byt Kościoła, w: Kościół w świetle Biblii, red. J. Szlaga, Lublin: TN KUL 1984, s. 163-175.

Bernyś M., Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, Kolekcja Communio t. XV, red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, s. 44-58.

Brzozowski M., Kościół wyznaje miłosierdzie Boga i głosi je, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 183-188.

Bux N., Miłosierne działanie Trójcy Świętej w sakramentach, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, Kolekcja Communio t. XV, red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, s. 190-201.

De Rudder J.-P., Rola słowa w przekazywaniu objawienia, „Concilium” 1968, nr 1-10, s. 324-329.

Dola T., Teologia misteriów życia Jezusa, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2002.

Dreyfus F., Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem?, tł. R. Rubinkiewicz, Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 1995.

Drozd M. I., Miłosierdzie jako rys postawy chrześcijańskiej według Gwidona z Montpellier i konstytucji Zakonu Ducha Świętego de Saxia, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 135-156.

Feuillet A., Grelot P., Słowo Boże, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań: Pallottinum 1990, s. 876-883.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, Watykan 2015.

Granat W., Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Ewangelia miłosierdzia, red. W. Granat, Warszawa–Poznań: Pallottinum 1970, s. 9-47.

Greniuk F., „Czynić miłosierdzie drugim”, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 53-64.

Grenuik F., Miłosierdzie Boże w sakramencie pojednania, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 189-203.

Gryglewicz F., Miłosierdzie Boże w Nowym Testamencie, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 27-44.

Guillet J., Jezus w wierze pierwszych uczniów, tł. M. Krzeptowska, Kraków: Wydawnictwo WAM 2000.

Homerski J., Dialog z Bogiem miłosierdzia, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 57-67.

Homerski J., Miłosierdzie w księgach Starego Testamentu, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 11-26.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia, Watykan 1980.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Watykan 2003.

Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, Watykan 2004.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Watykan 1979.

Kasper W., Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, tł. R. Zajączkowski, Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha 2015.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kaucha K., Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina, Lublin: RW KUL 2000.

Korytkowski J., Miłosierdzie jako rys duchowości chrześcijańskiej, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 199-215.

Krakowiak Cz., Miłosierdzie Boże w liturgii sakramentu pojednania, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 205-213.

Kucza G., Ostateczne wydarzenia człowieka a Boże Miłosierdzie, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, Kolekcja Communio t. XV, red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, s. 342-356.

Kudasiewicz J., Miłosierdzie w ewangeliach, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 69-82.

Linke W., Miłosierdzie Jezusa Zmartwychwstałego dla Kościoła na ziemi (Ap 3, 14-22), „Verbum Vitae” 3(2003), s. 181-199.

Łukaszuk T.D., Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym, Kraków 2000.

Majka J., Kościół jako dalszy ciąg miłosierdzia Chrystusa, w: Ewangelia miłosierdzia, red. W. Granat, Warszawa–Poznań: Pallottinum 1970, s. 175-228.

Malina A., Dotyk miłosierdzia (Mk 2, 1-12), „Verbum Vitae” 3(2003), s. 119-137.

Mastej J., Eklezjotwórczy wymiar miłości, „Roczniki Teologiczne” 53(2006), z. 9, s. 107-122.

Mastej J., Permanentna eklezjogeneza eucharystyczna w świetle encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”, „Roczniki Teologiczne” 52(2005), z. 9, s. 97-114.

Mastej J., Permanentna eklezjogeneza, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005, s. 113-125.

Mastej J., Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.

Miazek J., Bóg miłosierdzia w modlitwach «Mszału rzymskiego», w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 113-128.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z eklezjologii, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red. J. Królikowski, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2000, s. 197-236.

Mojek S., Miłosierdzie Boże w sprawowaniu sakramentu pojednania, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 129-134.

Muszyńska M., Miłosierdzie realizowane w życiu sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 157-184.

Nagy S., Wynagrodzenie w tajemnicy Bożego miłosierdzia, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 155-169.

Napiórkowski A.A., Geneza, natura i posłanie Kościoła, w: Teologia fundamentalna, t. IV: Kościół Chrystusowy, red. T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, A.A. Napiórkowski, Kraków 2003, s. 71-105.

Napiórkowski A.A., Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008.

Napiórkowski A.A., Kościół wobec wyzwań współczesności, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005, s. 145-158.

Nossol A., Personalistyczno-humanistyczny aspekt w doznawaniu i w świadczeniu miłosierdzia, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 45-52.

Ozorowski E., Miłosierdzie znaczy ofiarna miłość. Z teologii Eucharystii, Białystok: Oficyna Wydawnicza WYBÓR 2006.

Poplatek W., Spotkanie z Chrystusem w Kościele w sakramentach miłosierdzia, w: Ewangelia miłosierdzia, red. W. Granat, Warszawa–Poznań: Pallottinum 1970, s. 229-271.

Przygoda W., Charytatywna działalność Kościoła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium” 2005, s. 259-271.

Rak R., Realizacja miłosierdzia w działalności Kościoła, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 215-222.

Ruini C., Objawienie miłosierdzia Ojca, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, Kolekcja Communio, t. XV, red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, s. 116-125.

Rusecki M., Kaucha K, Pietrzak A., Znaki wiarygodności Kościoła, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin–Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 1381-1393.

Rusecki M., Argumentacja prakseologiczna w teologii fundamentalnej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 34(1987), z. 2, s. 111-139.

Rusecki M., Cud w chrześcijaństwie, Lublin: TN KUL 1996.

Rusecki M., Czy Kościół w Polsce jest wiarygodny?, w: Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Quo vadis Ecclesia Polonorum?, red. M. Rusecki, Pelplin–Lublin: Bernardinum 1994, s. 143-156.

Rusecki M., Funkcje cudu, Sandomierz–Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 1997.

Rusecki M., Miłość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa, w: Miłość w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1993, s. 229-247.

Rusecki M., Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2006.

Rusecki M., Sperancyjny argument, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin–Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 1126-1132.

Rusecki M., Traktat o Objawieniu, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2006.

Rusecki M., Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin: TN KUL 1994.

Ryczan K., Miłość-miłosierdzie w życiu społecznym, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 223-233.

Servais J., Spowiedź – sakramentem Ojca Miłosierdzia. Profetyczna intuicja Adrienne von Speyr, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, Kolekcja Communio, t. XV, red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, s. 208-221.

Seweryniak H., Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2001.

Siccari A.M., Świadkowie i wzory miłości miłosiernej, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, Kolekcja Communio, t. XV, red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, s. 265-284.

Słomka W., Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 65-77.

Słomkowski A., Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia miłosierdzia, red. W. Granat, Warszawa–Poznań: Pallottinum 1970, s. 49-112.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Watykan 1964.

Szafrański A.L., Ku cywilizacji miłości miłosiernej, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 255-267.

Szafrański A. L., Miłosierdzie Boże w tajemnicy paschalnej Chrystusa, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 117-140.

Szulc F., Chrystus wcieleniem i epifanią miłosierdzia, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 101-116.

Szumił H.I., Tajemnica miłosierdzia Bożego w teologicznej myśli księdza Wincentego Granata, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 89-105.

Urbański S., Miłosierdzie jako przymiot Boga w nauczaniu księdza Michała Sopoćki, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 79-88.

Werbiński I., Idea miłosierdzia jako rys duchowej postawy chrześcijańskiej w ujęciu siostry Faustyny, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 185-197.

Witczyk H., Bóg nieskory do gniewu – bogaty w miłosierdzie (Ps 103), „Verbum Vitae” 3(2003), s. 81-97.

Wójtowicz M.M., Miłosierdzie w postawie błogosławionego brata Alberta, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, s. 217-230.

Zdybicka Z.J., Konanie i śmierć Chrystusa radykalnym objawieniem miłosierdzia, w: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin: RW KUL 1983, s. 141-153.

Ziemba W., Świadkowie miłosierdzia, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, Kolekcja Communio, t. XV, red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, s. 285-299.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.9-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)