Family in Africa – (Not) a Safe Haven from Human Trafficking

Radoslaw Malinowski

Abstrakt


Rodzina w Afryce − (nie)bezpieczne schronienie przed handlem ludźmi

Instytucja rodziny nie zawsze jest miejscem, w którym ofiara handlu ludźmi otrzyma pomoc, schronienie i wsparcie. Zmiany cywilizacyjne spowodowały, że instytucja rodziny w Afryce (zwłaszcza w Afryce Wschodniej) często przyczynia się do sprzedaży jej członków. Autor przytacza przykłady najczęstszych aktów sprzedania ofiar do pracy niewolniczej przy aktywnym udziale rodziny w Afryce Wschodniej.


Słowa kluczowe


handel ludźmi; rodzina; kultury Afryki

Pełny tekst:

Bez nazwy (English)

Bibliografia


Bales, Kevin. Understanding Global Slavery. Berkeley—Los Angeles, 2005.

Chuang, Janie. “Giving as Governance? Philanthrocapitalism and Modern-Day Slavery Abolition.” UCLA Law Review 62(6)(2015): 1516-1556.

Gallagher, Arthur. The Global Slavery Index is Based on Flawed Data – Why does no one Say so?. Retrieved on June 11, 2016,

Haart Kenya. “The Promise.” Retrieved on January 10, 2017, https://www.youtube. com/watch?v=A6ovgENrEXs

International Labour Organisation. “C189—Domestic Workers Convention, 2011.” Retrieved on January 10, 2017, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NO RMLEXPUB:12100: 0::NO::p12100_instrument_id:2551460

International Labour Organisation. “Decent Work for Domestic Workers.” Retrieved on January 9, 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-dar_es_salaam/documents/publication/wcms_316267.pdf

International Labour Organization. “Global Estimate of Forced Labour.” Retrieved on June 15, 2016,

Odera, Tonny & Radoslaw Malinowski. Guidelines for Assiting Victimsof Human Traficking in Eastern Africa Region (2011). Retrieved on January 12, 2017, http://publications.iom.int/system/files/pdf/guidelinesforassistingvictims_en_a5.pdf

Oheneba-Sakyi, Yaw & Baffour K. Takyi. African Families at the Turn of the 21st Century, Westport, London: Kendall Hunt Publishing 2008.

Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa. Retrieved on January 9, 2017, http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf

Rodney, Walter. How Europe Underdeveloped Africa. Oxford, Nairobi 2012.

UN General Assembly, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.” Retrieved on June 13, 2016, http://www.refworld.org/docid/4720706c0.html

UNICEF. “Child Marriage.” Retrieved on January 10, 2017, https://www.unicef.org/protection/57929_ 58008.html

United Nations Development Program. “Human Development Indicators.” Retrieved on January 12, 2017, http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KEN

United Nations Office on Drugs and Crime. “Global Report on Trafficking in Persons 2012,” Retrieved on June 20, 2016, https://www.unodc.org/documents/da ta-andanalysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf

Yankuzo, Kabiru I. “Impact of Globalization on the Traditional African Cultures” International Letters of Social and Humanistic Sciences 15(2013): 1-8.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.10-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)