Teologia miłosierdzia Bożego według bulli Misericordiae vultus papieża Franciszka

Tadeusz Dola

Abstrakt


W bulli Misericordiae vultus papież Franciszek zachęca do zastanowienia się nad znaczeniem miłosierdzia Boga w ludzkich dziejach i do praktykowania chrześcijańskiego miłosierdzia w życiu. Zgodnie z papieską zachętą artykuł podejmuje refleksję nad treścią pojęcia Bożego miłosierdzia. Skupia się na tych jego aspektach, które okazały się podstawowe w papieskiej bulli. Przeprowadzone analizy dokonane są z perspektywy teologicznej, stanowią więc próbę interpretacji, uzasadniania i systematyzacji treści zawartych w papieskich wypowiedziach o miłosierdziu. Koncentrują się na trzech głównych tematach obecnych w papieskim rozważaniu: miłosierdzie Boga rozpatrywane jest w aspekcie trynitologicznym, chrystologicznym i eklezjologicznym. Miłosierdzie wypływa z wewnętrznego życia Trójjedynego Boga przenikniętego miłością. Skierowana do człowieka i świata miłość Boga doświadczana jest w dziejach zbawienia jako miłosierdzie zaradzające najgłębszym potrzebom człowieka dotkniętego grzechem. Boskie miłosierdzie osiągnęło pełny i doskonały kształt w nauczaniu i działalności Jezusa Chrystusa, szczególnie w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu, które były ostatecznym przezwyciężeniem ludzkiego grzechu. Miłosierdzie Boga trwa w Kościele i przez Kościół dociera do świata. Kościół tym bardziej jest Chrystusowy, im więcej jest w nim miłosierdzia Boga. Nauczanie o miłosierdziu Bożym, a przede wszystkim świadczenie miłosierdzia potrzebującym jest – według papieża Franciszka – kryterium wiarygodności Kościoła wobec świata.


Słowa kluczowe


teologia; miłosierdzie; Bóg; Trójca Święta; Jezus Chrystus; Kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar H.U. von, W pełni wiary, przeł. J. Fenrychowa, Kraków: Znak 1991.

Bartnik Cz.S., Chrystus – Syn Boga Żywego, Lublin: Standruk 2000.

Bartnik Cz.S., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL 1999.

Congar Y., Chrystus i zbawienie świata, przeł. A. Turowiczowa, Kraków: Znak 1968.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii gaudium, Watykan 2013.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, Watykan 2015.

Greshake G., Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, przeł. J. Tyrawa, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2009.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Watykan 1984.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Watykan 1980.

Jurczyk B., Potrójna rola kapłana w sakramencie pokuty, w: Sakrament pokuty wobec problemów współczesności, red. K. Glombik, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO 2011, s. 217-238.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1992). Tekst polski: Poznań: Pallottinum 1994.

Mühlen H., Die Veränderlichkeit Gottes als Horizont einer zukünftigen Christologie. Auf dem Wege zu einer Kreuzestheologie in Auseinandersetzung mit der altkirchlichen Christologie, Münster: Aschendorff 1969.

Müller G.L., Dogmatyka katolicka, przeł. W. Szymona, Kraków: Wydawnictwo WAM 2015.

Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, przeł. W. Szymona, Kielce: Jedność 2011.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, przeł. Z. Włodkowa, Kraków: Znak 1970.

Schürmann H., Jesu ureigener Tod. Exegetische Besinnungen und Ausblick, Freiburg im Br.: Herder 19752, s. 137-143.

Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus (1965). Tekst polski: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002, s. 433-471.

Stopnicki L., Miłosierdzie Boże w świetle Pisma Świętego i nasza na nie odpowiedź, w: „…bo Jego miłosierdzie na wieki” (Ps 135), red. T. Bielski, Poznań–Warszawa: Pallotinum 1972, s. 21-28.

Witczyk H., Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i nowego Przymierza, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

Zyzak W., Miłosierdzie jako termin teologiczny, „Polonia Sacra” 2015, nr 1, s. 133-154.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.9-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)