Miejsce ludzi starszych we wspólnocie Kościoła

Norbert G. Pikuła

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na ukazaniu pozycji osób starszych w Kościele jako wspólnoty ludzi. Zmieniająca się rzeczywistość nie sprzyja waloryzacji starości, wręcz przeciwnie, seniorzy narażeni są na marginalizację i wykluczenie. Kościół w swej nauce i posłudze może przyczyniać się do akceptacji i przeżywania starości z godnością.


Słowa kluczowe


starość; ludzie starsi; Kościół; duchowość; przygotowanie do starości; wspólnota

Pełny tekst:

Bez nazwy

Bibliografia


Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familaris consortio”, Watykan 1981, nr 77, www.opoka.org.pl/biblioteka [dostęp: 01.06.2016].

Ceglarek R., Katecheza dla osób starszych, „Ateneum Kapłańskie” 2011, z. 1(614).

Dąbrowski B. (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1981.

Jan Paweł II, Dar długiego życia. Homilia w czasie Wielkiego Jubileuszu ludzi starszych (17 IX 2000), „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2000, nr 11-12.

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Rzym 1995, nr 23, http://www. opoka. org.pl/ [dostęp: 30.05.2016].

Jan Paweł II, List „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku”, nr 16, http://www.opoka.org.pl/ [dostęp: 30.05.2016].

Jan Paweł II, „Ludzie starsi w życiu społeczeństwa”. List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności, OR 6/2002, http://www.opoka.org.pl [dostęp: 30.05.2016].

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici”. O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, Rzym 1988, nr 48.

Jan Paweł II, Wielkość cywilizacji mierzy się postawą wobec osób starszych. Do Ruchu Emerytów i Starców, nr 2, 21.05.1982, w: E. Weron, A. Jaroch (red.), Nauczanie Papieskie, t. V, cz. I, Poznań 1993.

Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, Sobór Watykański II, 1965, nr 48, http://www. nonpossumus.pl/ encykliki [dostęp: 01.06.2016].

Kudasiewicz J., Sens starości w świetle Pisma Świętego, w: B. Dąbrowski (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1981.

Osińska K., Ludzie chorzy we wspólnocie ludzkiej, w: B. Dąbrowski (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1981.

Parnowski T., Psychologiczne starzenie się człowieka, w: T. Grodzicki, J. Kocema, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Gdańsk 2007.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. II, M. Radwan (red.), Rzym−Lublin 1996.

Rumun A., Ludzie starsi we wspólnocie ludzkiej, w: B. Dąbrowski (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1981.

Weron E., O godną starość, Poznań 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.10-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)