Ks. Jan Berthier MS – wzór kaznodziei francuskiego drugiej połowy XIX wieku

Michał Popowski

Abstrakt


Sobór Watykański II zwrócił uwagę na ważność przepowiadania słowa Bożego podczas liturgii. Rozpoczęto poszukiwanie wzorców kazań, które spełniałyby wszystkie cechy dobrego przepowiadania homiletycznego. Jednym z takich przykładów są kazania ks. Jana Berthiera MS. Urodzony pod koniec pierwszej połowy XIX wieku Francuz, był dla ówczesnego kleru wzorem doskonałego misjonarza ludowego, rekolekcjonisty, kaznodziei. Źródłem jego przepowiadania było Pismo Święte i nauczanie Ojców Kościoła oraz pisarzy chrzescijańskich, podparte przykładami z życiorysów świętych. Wzorował się na wielkich mówcach, ale nie przywiązywał wielkiej wagi do zasad retoryki i piękna języka. W swoich kazaniach poruszał przede wszystkim tematy związane z moralnością życia. Stale nawoływał do nawrócenia, przypominając o życiu wiecznym. Jego kazania były proste i łatwe do zrozumienia nawet dla niewykształconych słuchaczy. Swoje kazania doprowadzał do perfekcji zarówno na płaszczyźnie intelektualnej, jak i duchowej.


Słowa kluczowe


kaznodziejstwo; przepowiadanie słowa Bożego; przepowiadanie homiletyczne; kazanie; Jan Berthier MS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barnhoorn H.J.: Ks. Jan Berthier, Założyciel Misjonarzy Św. Rodziny 1840-1908, przeł. Z. Kruża, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1973.

Berthier J.: Kaznodzieja. Podręcznik misjonarza – rekolekcjonisty. Zeszyt I-II, przeł. T. Dusza, [mps], Szczytna Śląska 1974.

Bocian M.: Niestrudzony Misjonarz, Ks. Jan Berthier, Apostoł i wychowawca powołań misyjnych. Otwock: „Posłaniec Św. Rodziny” 1993.

Jost E.: Ksiądz Jan Berthier, Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Positio – Expose o cnotach (Informatio), przeł. J. Drążkiewicz i M. Ferenc, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2007.

Jost E.: Ksiądz Jan Berthier, Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Positio – Summarium, przeł. J. Drążkiewicz i M. Ferenc, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2007.

Jost E.: Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, przeł. M. Burzawa, Pelplin–Poznań: Wydawnictwo „Bernardinum” 2000,

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dyrektorium homiletyczne, Poznań: Pallottinum 2015.

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002, s. 48-78.

Panuś K.: Historia kaznodziejstwa, Kraków: Wydawnictwo „Salwator” 2007.

Panuś K.: Zarys historii kaznodziejstwa w kościele katolickim, Kraków: Wydawnictwo „M” 1999.

Rabemanantsoa B.: Ojciec Jan Berthier MS w świetle swoich czasów, w: Materiały formacyjne dla formatorów MSF, Kazimierz Biskupi 2007, s. 100-116.

Ramers P.J.: Mens divinior. Duch natchniony Bożym Duchem, przeł. M. Bocian, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2008.

Rzeszewski M.: Kaznodziejstwo. Zagadnienia wybrane, Warszawa: PAX 1957.

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, Konstytucje i Dyrektorium Generalne, Poznań: [s.n.] 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.8-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)