Niedzielne celebracje liturgii bez kapłana w katolickich diecezjach USA

Czesław Krakowiak

Abstrakt


Z powodu braku kapłanów w wielu diecezjach wierni nie mogą świętować niedziel i świąt kościelnych przez uczestniczenie w te dni w liturgii Mszy św. we własnej wspólnocie. Ze względu na znaczenie niedzieli i Eucharystii dla chrześcijańskiego życia wiernych Stolica Apostolska wydała Directorium de celebrationibus dominicalibus absente presbytero (Dyrektorium o świętowaniu niedzieli bez kapłana). Następnie na jego podstawie liczne Konferencje Biskupów, uwzględniając miejscowe warunki, opracowały nie tylko odpowiednie normy, ale także księgi liturgiczne zawierające celebracje niedzielnej liturgii, którym mogą przewodniczyć diakoni i ustanowieni przez biskupa świeccy liderzy. Konferencja Biskupów USA wydała w języku angielskim i hiszpańskich księgę (Sunday Celebrations in the Absence of a Priest. Celebraciones dominicales en ausencia de presbítero), którą posługują się diakoni i świeccy liderzy w czasie niedzielnych i świątecznych celebracji liturgii wtedy, gdy nie ma kapłana. Autor artykułu prezentuje zarówno ogólne wskazania i normy prawne biskupów w tym względzie, uprawnienia proboszcza, diakonów i świeckich oraz formy celebracji liturgicznych bez udziału kapłana. Biskupi USA zlecają w niedziele przede wszystkim celebracje liturgii słowa Bożego oraz części Liturgii Godzin – Jutrznię i Nieszpory, które można łączyć z udzielaniem Komunii św.


Słowa kluczowe


niedziela; Eucharystia; liturgia słowa; biskup; prezbiter; diakon; proboszcz; lider; przepowiadanie; Liturgia Godzin; Komunia św.; niedzielna celebracja bez kapłana; Jutrznia; Nieszpory

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fransen G.: L’obligation à la messe dominicale en Occident, „La Maison-Dieu” nr 83 (1965), s. 55-70.

Gręźlikowski J.: Prawne aspekty świętowania niedzieli, w: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, red. K. Konecki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 123-149.

Klöckener M.: Assemblées dominicale en l’absence de prêtre. La situation en Suisse, enjeux et defis, „La Maison-Dieu” nr 269 (2012), s. 55-78.

Klöckener M.: Sonntaggottesdienste unter der Leitung vom Laien. Zur Praxis und Diskussion in Frankreich, „Theologie und Glaube” 68 (1978), s. 77-89.

Konecki K.: Msza święta sercem i szczytem świętowania niedzieli, „Teologia i Człowiek” 6 (2005), s. 43-52.

Krakowiak Cz.: Eucharystia w sobotę wieczorem czy w niedzielę?, w: Laudate Dominum, red. K. Konecki, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum” 2005, s. 253-270.

Krakowiak Cz.: Kapłani i celebracja Mszy świętej, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 88 (2014), s. 815-817.

Krakowiak Cz.: Niedziela dniem Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 47 (2000), z. 8, s. 57-74.

Krakowiak Cz.: Niedzielna liturgia bez udziału kapłana, „Liturgia Sacra” 21 (2015), nr 1, s. 5-17.

Marcol A.: Przykazanie święcenia niedzieli, „Studia Theologica Varsaviensia” 30 (1992), nr 2, s. 5-26.

Matwiejuk K.: Diakonat jako urząd służby w Kościele, „Diakon” 2012-2013, nr 9-10, s. 39-54.

Matwiejuk K.: Posługa diakona, „Anamnesis” 16 (2010), nr 4 (63), s. 69-76.

Pastuszko M.: Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.8-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)