Ecumenism in the Archdiocese of Malta during the Episcopate of Archbishop Joseph Mercieca (1976–2007)

Hector Scerri

Abstrakt


Ekumenizm w archidiecezji maltańskiej w czasie posługi arcybiskupa Josepha Merciecy (1976-2007)

Długi okres posługi Arcybiskupa Malty Józefa Merciecy (1975-2007) naznaczony był owocnym przystosowaniem i wdrażaniem postanowień II Soboru Watykańskiego w tym europejskim narodzie żyjącym na najbardziej na południe wysuniętym krańcu Unii Europejskiej, której członkiem jest od 2004 r. Artykuł ten dokonuje refleksji nad stopniowym rozwojem ruchu ekumenicznego na Malcie, postępującym od lat bezpośrednio po Soborze, poprzez liczne inicjatywy podejmowane podczas okresu przywództwa Merciecy nad Kościołem maltańskim, zwłaszcza założenie na solidnych podstawach Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej, współpracę z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi, dwie wizyty apostolskie papieża Jana Pawła II i Diecezjalny Synod Pastoralny w latach kończących tę posługę. Artykuł jest analizą przypadku odnoszącą się do początku i rozwoju relacji ekumenicznych w lokalnym Kościele, relacji ekumenicznych podejmowanych przez lata i wyjściem naprzód w tym ważnym duszpasterskim aspekcie Kościoła otwartego.


Słowa kluczowe


ekumenizm; Malta; arcybiskup Józef Mercieca; diecezjalna rada ekumeniczna; relacje ekumeniczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Agius, Emmanuel, and Hector Scerri (eds), The Quest for Authenticity and Human Dignity. A Festschrift in honour of Professor George Grima on his 70th birthday. Malta: Faculty of Theology/University of Malta and Foundation for Theological Studies, 2015.

Arcidjoċesi ta’ Malta, Pjan Pastorali 1986-1991. Malta: Il-Hajja, 1985.

Arcidjocesi ta’ Malta, Sinodu Djocesan. Dokument Kultura – Socjetà – Knisja. Malta: Media Centre, 2003.

Arcidjocesi ta’ Malta, Sinodu Djocesan. Dokument Vizjoni ta’ Knisja Komunjoni. Malta: Media Centre, 2003.

Azzopardi, Anton. Christian Churches and Reunion. Malta: PEG Publications, 2003.

Bullettin tal-Arcidjocesi u Liturgija tal-Kelma 6 (Advent-Christmas 1977).

Bullettin tal-Arcidjocesi u Liturgija tal-Kelma 11 (May 1978).

Bullettin tal-Arcidjocesi u Liturgija tal-Kelma 20 (November 1979).

Bullettin tal-Arcidjocesi u Liturgija tal-Kelma, Supplement to no.71 (Advent 1991)

Buttigieg, Charles. Ilkoll Ahwa fi Kristu. Guzeppi Mercieca. Memorji [Brothers in Christ. The Memoirs of Joseph Mercieca]. Malta: Klabb Kotba Maltin, 2014.

Debono, Joseph. The Ecclesiology of Karl Barth, Doctorate in Divinity (D.D.) Thesis, Royal University of Malta, 1974.

Eminyan, Maurice. “L-Ekumenizmu f’Malta” [Ecumenism in Malta]. Knisja 2000 [Church 2000] 14/58 (October-December 2001).

Farrugia, Mario. “Y.-M. Congar and P. Couturier. Praying for Unity: Old Friends and Contemporary Issues.” In Hector Scerri (ed.). Living Theology. Studies on Karl Rahner, Yves Congar, Bernard Lonergan and Hans Urs von Balthasar. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2007.

Kasper, Walter. A Handbook of Spiritual Ecumenism. New York: New City Press, 2007.

Pietru fil-Gzira ta’ Pawlu, vol. II. Malta: Media Centre, 1990.

Pietru fuq il-Passi ta’ Pawlu. Malta: Media Centre, 2001.

Pope Francis. Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November 2013).

Vilanova, Evangelista. Storia della teologia Cristiana. Roma: Borla, 1995.

http://oikoumene.net/eng.regional/eng.reg.graz/eng.reg.graz.1/index.html [31.10.2014].

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1990/may/documents/hf_jp-ii_spe_19900527_mdina.html [20. 01.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-19

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)