Ekumenizm polskiego środowiska ewangelikalnego

Leszek Jańczuk

Abstrakt


Polskie Kościoły neoewangelikalne manifestują większe poczucie indywidualności niż Kościoły historyczne, pielęgnując jednocześnie przekonanie, że są jedynymi Kościołami biblijnymi. Taki sposób myślenia implikuje antyekumeniczną postawę wobec Kościołów historycznych, które w ocenie Kościołów neoewangelikalnych nie są biblijne w ścisłym tego słowa znaczeniu. W okresie międzywojennym współpraca ekumeniczna była ograniczona do rodziny kongregacji neoewangelikalnych. Po II wojnie światowej współpraca ta rozszerzona została na Kościoły protestanckie. Po Soborze Watykańskim II doszło do nawiązania pewnych, choć ograniczonych, form współpracy z Kościołem katolickim.


Słowa kluczowe


ewangelikalni; protestanci; katolicy; zielonoświątkowcy; baptyści; ekumenizm; separatyzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chodźmy razem, wywiad z sekretarzem generalnym Aliansu Ewangelicznego w RP pastorem Władysławem Dwulatem, pytania zadawał W. Tasak. „Słowo Prawdy” 2007, nr 1, s. 14-15.

Ciućka Adam: Zielonoświątkowcy poza ewangelikalną rodziną. Ekumenizm.pl 21/09/2010 http://www.ekumenizm.pl/koscioly/protestanckie/zielonoswiatkowcy-poza-ewangelikalna-rodzina/ (dostęp: 2015-02-22).

Ciućka Adam: Zielonoświątkowcy wracają do Aliansu Ewangelicznego. Ekumenizm.pl 16/01/ 2015 http://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/w-polsce/zielonoswiatkowcy-wracaja-aliasu-ewangelicznego -w-rp/ (dostęp: 2015-02-22).

Czajko Edward: Kościół Zielonoświątkowy. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 8 (1992), nr 2 (30), s. 11-24.

Czajko Edward: „Studia i dokumenty ekumeniczne” o zielonoświątkowcach, „Chrześcijanin” 1998, nr 07-08, s. 25.

Czajko Mieczysław: Życie, życie moje..., wyd. 2, Szczecin: Compassion 2014.

Gajewski Wojciech: Instytut Biblijny w Gdańsku. Dzieje i charakter seminarium pentekostalnego w okresie międzywojennym, „Studia Theologica Pentecostalia” 2014, nr 2, s. 63-85.

Hury Bronisław: Agentura w Kościele, „Słowo i Życie” 2006, nr 2, s. 30-31.

Hydzik Michał: Księga mojego życia, Skoczów: Arka 2015.

Jańczuk Leszek: Spory konfesyjne podczas prac nad ekumenicznym przekładem Nowego Testamentu, „Collectanea Theologica” 2014, fasc. 1, s. 79-95.

Kamiński Marek: Kościół Zielonoświątkowy w Polsce w latach 1988-2008: Studium historyczno-ustrojowe, Warszawa: Warszawskie Seminarium Teologiczne 2012.

Kowalewski Wojciech: Wyzwania i szanse Kościoła Chrześcijan Baptystów we współczesnym społeczeństwie polskim, „Słowo Prawdy” 2007, nr 5, s. 10-14.

Kwiecień Mieczysław: Do życia należy też cierpienie, „Chrześcijanin” 1982, nr 9, s. 12-17.

Lotz Denton: Baptyści a jedność chrześcijan w XXI wieku. „Słowo Prawdy” 2007 nr 1 s. 16-18.

Miara Zdzisław: Jednoczenie Kościołów, „Słowo Prawdy” 2003, nr 6, s. 11.

Mironczuk Jan: Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX w., Warszawa: Semper 2015.

Rogaczewski Jerzy Paweł: The Polish Baptist Identity in Historical Context. M.Div. thesis, McMaster University 1995, https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/ 12022/1/fulltext.pdf (dostęp 24.02.2015).

Seweryn Andrzej: Kościół za zamkniętymi drzwiami, „Słowo Prawdy” 2001, nr 11 s. 2.

Seweryn Andrzej: Na drodze dialogu. Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła Baptystycznego jako członka Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1945-1989, Warszawa: WBST 2006.

Seweryn Andrzej: Promocja... Kościoła – nieporozumienie?, „Słowo Prawdy” 2001, nr 6, s. 2.

Seweryn Andrzej: Służba pokory i tolerancji, „Słowo Prawdy” 2002, nr 3, s. 3-4.

Tasak Włodzimierz: Baptyści wychodzą z podziemia w świetle kamer telewizyjnych, „Słowo Prawdy” 1999, nr 3, s. 2.

Tasak Włodzimierz: Czy zechce nam się ruszyć z miejsca, w którym się znaleźliśmy?, „Słowo Prawdy” 2001, nr 11, s. 27-28.

Tasak Włodzimierz: Przebudzenie – chcielibyśmy, tylko że się boimy? „Słowo Prawdy” 2001 nr 11 s. 5-6.

Terlikowski Tomasz: Homeschooling na reformę, „Do Rzeczy” 2013, nr 31.

Terlikowski Tomasz: Wyznawcy agentury, „Newsweek” 2006, nr 12.

Tomaszewski Henryk Ryszard: Wspólnoty chrześcijańskie typu ewangeliczno-baptystycznego na terenie Polski w latach 1858-1939, Warszawa: WBST 2006.

Tomaszewski Henryk Ryszard: Wyznania typu ewangeliczno-baptystycznego wchodzące w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w latach 1945-1956, Tomaszów Mazowiecki: Słowo i Życie, 1991.

Tomaszewski Henryk Ryszard: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (1947-1987), Warszawa: Kompas II 2009.

Tymiński Michał: Kościół Zielonoświątkowy w Polsce, Wrocław: Misja „Życie” 1999.

Tyśnicki Ryszard: Ekumenizm – dlaczego ma sens, „Słowo Prawdy” 2000, nr 3, s. 11.

Weremiejewicz Mrosława: Kościoły ewangelickie i ewangeliczne – podobieństwa i różnice, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2007, nr 1-2, s. 99-126.

Zieliński Tadeusz J.: Co dalej, Kościele Baptystyczny w Polsce? „Słowo Prawdy” 2007, nr 4, s. 7-12.

Zieliński Tadeusz J.: Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, Warszawa: ChAT 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)