“The Open Sobornicity”— an Ecumenical Theme in the Theology of Fr. Dumitru Stăniloae

Cristian Sebastian Sonea

Abstrakt


„Otwarta soborowość” – ekumeniczny temat w teologii Dymitra Stăniloae

Celem tego artykułu jest przedstawienie stanowiska teologii prawosławnej wobec ruchu ekumenicznego ogólnie i w szczególności teologii Dumitru Stăniloae. Prezentacja rozpoczyna się od panprawosławnych decyzji odnośnie do dialogów międzychrześcijańskich i jest kontynuowana poprzez analizę tekstów Dumitru Stăniloae. Wreszcie następuje omówienie koncepcji otwartej soborowości i ulokowanie jej w perspektywie eklezjologii rzymskokatolickiej promowanej przez Sobór Watykański II.


Słowa kluczowe


ekumenizm; otwarta soborowość; granice Kościoła; sakramenty; jedność, różnorodność, Sobór Watykański II

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bria, Ion. Dicționar de teologie ortodoxă: A-Z. A II-a. Bucureşti: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994.

Clapsis, Emmanuel. “The Boundaries of the Church: An Orthodox Debate.” Greek Orthodox Theological Review 35 (1990), 2: 113–27.

Florovsky, Georges. “The Limits of the Church.” Church Quarterly Review 117 (1933): 117–31.

Lennan, Richard. “Roman Catholic Ecclesiology.” In The Routledge Companion to the Christian Church, edited by Gerard Mannion and Lewis S. Mudge. New York, London: Routledge, 2007.

Orthodox Visions of Ecumenism: Statements, Messages and Reports of the Ecumenical Movement, 1902-1992, edited by Gennadios Limouris. WCC Publications, 1994.

Moga, Ioan. “Har şi Fiinţare Eclezială în Afara Graniţelor Canonice Ale Bisericii? Schiţe de Răspuns, Pornind de La Contribuţia Părintelui Stăniloae.” Tabor, No. 11 (November 2013): 94–104.

Pavel, Aurel, and Ciprian Iulian Toroczkai. Adevăratul şi Falsul Ecumenism. Perspective Ortodoxe Asupra Dialogului Dintre Creştini. Sibiu: Editura Universităţii Lucian Blaga, 2010.

“Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World | The Russian Orthodox Church.” https://mospat.ru/en/2016/01/28/news127362/. Accessed 10 February 2016.

Sauca, Ioan. “Vocaţia Ecumenică a Ortodoxiei.” Mitropolia Olteniei, 58 (2004): 29–38.

Stăniloae, Dumitru. “Cari Dintre Eretici şi Schismatici Vor Putea Fi Primiţi în Sânul Bisericii Ortodoxe: A. Prin Botez, B. Prin Mirungere, C. Prin Libelos Pisteos?” Revista Teologică 21 (1931), 11–12: 444–47.

Stăniloae, Dumitru. “Coordonatele Ecumenismului Din Punct de Vedere Ortodox.” Ortodoxia 19 (1967), 4: 495–540.

Stăniloae, Dumitru. “Numărul Tainelor, Raporturile între Ele şi Problema Tainelor Din Afara Bisericii.” Ortodoxia, no. 2 (1956).

Stăniloae, Dumitru. “Sobornicitatea Deschisă.” Ortodoxia 23 (1971), 2: 165–80.

Stăniloae, Dumitru. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Ediția a doua. Vol. 2. Bucureşti: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997.

Stăniloae, Dumitru. “Unitate în Diversitate în Tradiția Ortodoxă.” Ortodoxia 22 (1970), 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)