Ġorġ Preca – A Champion of the Laity

Carl-Mario Sultana

Abstrakt


Ġorġ Preca − mistrz laikatu

Święty George Preca to maltański ksiądz, który żył w latach 1880-1962, a kanonizowany został w 2007 r. Ks. Preca poświęcił się nauczaniu katechizmu na Malcie. Mając świadomość, że nie zdoła przeprowadzić tego sam, rozpoczął projekt nauczania katechizmu ze świeckimi. Przed Soborem Watykańskim II nie była to sprawa prosta. Mimo wszystko ks. Preca zdołał pokonać wszelkie przeszkody i znacznie uprzywilejować świeckich. Sobór Watykański II miał to zrobić kilka lat po jego śmierci. Niniejszy artykuł jest próbą pokazania, w jaki sposób ks. Preca został pionierem apostolstwa świeckich − nie tylko uznał prawo świeckich do apostolstwa, ale także zjednoczył ich jako grupę do perspektywicznego apostolatu, w posłuszeństwie hierarchii i z adekwatną do niego formacją.


Słowa kluczowe


Ġorġ Preca; laikat; apostolstwo świeckich

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abdilla, Joseph. “Dun Ġorġ: Żejt Ġdid għas-Seklu” [Dun Ġorġ: New Oil for the Century]. Dun Ġorġ 27(1987): 20-22.

Alberich, Emilio. La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale. Leumann (To): Editrice Elledici, 2001.

Alberich, Emilio and Vallabaraj Jerome. Communicating a Faith that Transforms. A Handbook of Fundamental Catechetics. Bangalore: Kristu Jyoti Publications, 2004.

Bachelet, Vittorio. “L'ordine da osservare nell'apostolato.” In Commento al decreto sull'apostolato dei laici. Edited by Grazioso Ceriani, 102-118. Milano: Massimo – Didascaleion, 1966.

Bogliolo, Luigi. “Vari campi di apostolato.” In Il decreto sull’apostolato dei laici. Genesi storico-dottrinale. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento, 213-248. Leumann (Torino): Elle Di Ci, [1966].

Bonnici, Alexander. Dun Ġorġ Preca (1880-1962). Apostle for the Spreading of the Word of God and Founder of the Society of Christian Doctrine. Malta: The Society [of] Christian Doctrine, 1985.

Bonnici, Alexander. Dun Ġorġ Preca (1880-1962). Ħajja-Xhieda-Dokumenti. Vol. 1: Żmien ta' Prova (1880-1916) [Dun Ġorġ Preca (1880-1962). Life-Witnesses-Documents. Vol. 1: A Time of Trial (1880-1916)]. Blata l-Bajda: Soċjetà Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M. 1980.

Bonnici, Alexander. Dun Ġorġ Preca (1880-1962). Ħajja-Xhieda-Dokumenti. Vol. 2: L-Inkjesta tal-Knisja (1916-1917) [Dun Ġorġ Preca (1880-1962). Life-Witnesses-Documents. Vol. 2: The Inquiry of the Church (1916-1917)]. Blata l-Bajda: Soċjetà Duttrina Nisranija M.U.S. E.U.M., 1981.

Bonnici, Alexander. Dun Ġorġ Preca (1880-1962). Ħajja-Xhieda-Dokumenti. Vol. 3: Il-Bniedem t'Alla (1918-1962) [Dun Ġorġ Preca (1880-1962). Life-Witnesses-Documents. Vol. 3: A Man of God (1918-1962)]. Blata l-Bajda: Soċjetà Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M., 1989.

Cachia, Lawrenz. “L-Ispirtu Profetiku Dun Ġorġ” [The Prophetic Spirit in Dun Ġorġ]. Dun Ġorġ 4(1973): 3-5.

Camilleri, N[azzareno]. “Il Servo di Dio Mons. Giorgio Preca apostolo delle isole di Malta e Gozo.” L'Osservatore Romano. Luglio 31–Agosto 1(1972): 2.

Carretto, Carlo. “Vari modi di apostolato.” In Commento al decreto sull'apostolato dei laici. Edited by Grazioso Ceriani, 95-101. Milano: Massimo – Didascaleion, 1966.

Castellano, Ismaele M. “L'ordine da osservare nell'apostolato.” In Il decreto sull'apostolato dei laici. Genesi storico-dottrinale. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento, 297-329. Leumann (Torino): Elle Di Ci, [1966].

Congregation for the Clergy. General Directory for Catechesis. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997.

Curmi, Emanuel. “Dun Ġorġ u l-Lajċi.” Dun Ġorġ 34(1994): 19.

Darmanin, Roberto. “La Società della Dottrina Cristiana e il suo fondatore, Don Giorgio Preca.” Civiltà Cattolica 141(1990), 2: 256-260.

Del Monte, Aldo. “Vari modi dell'apostolato.” In Il decreto sull'apostolato dei laici. Genesi storico-dottrinale. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento, 249-295. Leumann (Torino): Elle Di Ci, [1966].

Demaria, Tommaso. “La formazione all'apostolato.” In Il decreto sull’apostolato dei laici. Genesi storico-dottrinale. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento, 331-385. Leumann (Torino): Elle Di Ci, [1966].

“Dun Ġorġ: Fundatur tat-Teoloġi bil-Boilersuits” [Dun Ġorg: Founder of Theologians Wearing Boilersuits]. L-Orizzont July 27(1987): 9.

Fenech, Joe. “Emmen fil-Lajċi” [He Believed in the Laity]. Dun Ġorġ (1989), 1: 13.

Friggieri, Oliver. “Dun Gorg: Il legame fra la parola e l'azione.” In Meliten. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Georgii Preca Sacerdotis et Fundatoris Societatis Doctrinae Christianae (M.U.S.E.U.M) (1880-1962). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Edited by Congregatio de Causis Sanctorum, 151-163. Roma: Tipografia Guerra s.r.l., 1997.

Friggieri, Oliver. “Dun Ġorġ: Ir-Rabta bejn il-Kelma u l-Azzjoni” [Dun Ġorg: The Link between Word and Action]. Dun Ġorġ 29(1990): 5-13, 18.

Gatt, Lawrence. “Il-Lajċità ta' Dun Ġorġ” [Dun Ġorġ's Laicism]. Dun Ġorġ 41(2001): 23.

Gatt, Lorenzo. “Don Giorgio Preca: generoso apostolo della Chiesa Maltese.” L'Osservatore Romano Marzo 6(1987): 4.

Gatt, Lorenzo. “Don Giorgio Preca: pioniere dell'apostolato dei laici.” Rogate Ergo 50(1987), 2: 45-47.

Gedda, Luigi. “Vari campi di apostolato.” In Commento al decreto sull'apostolato dei laici. Edited by Grazioso Ceriani, 84-94. Milano: Massimo – Didascaleion, 1966.

Ioannes Paulus PP. II. “Homiliae II. Melitae in beatificatione trium servorum Dei, 9 May 2001.” Acta Apostolicae Sedis 93(2001): 594-595. Official online English translation: http://www.vatican.va/holy_ father/john_ paul_ii/homilies/2001/documents/hf_jp-ii_hom_20010509_ma lta-beatification_en.html.

Lentini, Sebastiano. “La vocazione all'apostolato.” In Il decreto sull'apostolato dei laici. Genesi storico-dottrinale. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento, 133-169. Leumann (Torino): Elle Di Ci, [1966].

Maggiolini, Sandro. “La formazione all'apostolato.” In Commento al decreto sull'apostolato dei laici, Edited by Grazioso Ceriani, 119-144. Milano: Massimo – Didascaleion, 1966.

Montonati, Angelo. Coraggio e profezia. Un pionere del Vaticano II. Il beato Giorgio Preca (Malta 1880-1962). Cinisello Balsamo (Milano): Edizioni San Paolo, 2003.

Paulus PP. VI. “Adhortatio Apostolica ad episcopos, sacerdotes et christifideles totius catholicae ecclesiae: de evangelizatione in mundo huius.” Acta Apostolicae Sedis 76(1976): 5-76. Official online English translation : http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html.

Preca, Ġorġ. Gwida Għal min Jgħallem it-Tfal [A Handbook for Those Who Teach Children]. Żabbar (Malta): Veritas Press [1970].

Quadri, Santo. “I fini dell'apostolato.” In Il decreto sull’apostolato dei laici. Genesi storico-dottrinale. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento, 171-211. Leumann (Torino): Elle Di Ci, [1966].

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II. „Constitutio apostolica de ecclesia.” Acta Apostolicae Sedis 57(1965): 7-71. Official online English translation: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumengen tium_en.html.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II. „Decretum de apostolatu laicorum.” Acta Apostolicae Sedis 58(1966): 837-864. Official online English translation: http:// www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_aposto licam-actuositatem_en.html.

Sultana, Carl-Mario. The Presence and the use of the Bible in the Ministry and in the Works of Dun Ġorġ Preca. S.Th.D. Thesis Università Pontificia Salesiana, 2007.

Tettamanzi, Dionigi. “I fini dell'apostolato dei laici.” In Commento al decreto sull'apostolato dei laici. Edited by Grazioso Ceriani, 54-83. Milano: Massimo – Didascaleion, 1966.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)