Leonarda Górki hermeneutyka katolickich zasad ekumenizmu

Piotr Kopiec

Abstrakt


Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio stanowi wciąż kluczowy dokument określający katolickie zaangażowanie w ruch ekumeniczny. W zmieniających się wciąż warunkach społecznych i kulturowych i wobec pojawiających się przed ekumenizmem wyzwań nieodzownym narzędziem jest opracowanie zasad hermeneutycznych treści Dekretu, zwłaszcza zawartych w nim katolickich zasad ekumenizmu. Zadania tego w swej pracy teologicznej podjął się ks. prof. Leonard Górka SVD, długoletni były pracownik i dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL. W swym komentarzu do Dekretu, prezentowanym w licznych publikacjach oraz podczas wykładów, sformułował listę tych zasad, osadzając jednocześnie interpretację dokumentu we właściwym kontekście historycznym. Artykuł akcentuje konieczność hermeneutyki Dekretu o ekumenizmie i przybliża podstawowe elementy hermeneutycznego komentarza do niego opracowane przez lubelskiego teologa.


Słowa kluczowe


hermeneutyka; katolickie zasady ekumenizmu; Dekret o ekumenizmie; Sobór Watykański II

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brown Malcolm: Tensions in Christian Ethics, London: SPCK 2010.

Dekret o ekumenizmie, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002.

Frank Manfred (Hg.): Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: Hermeneutik und Kritik. Mit einem Anhang sprachphilosophischer Texte Schleiermachers, Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag 1977.

Gellner Ernest: Postmodernizm, rozum i religia, tłum. Maciej Kowalczuk, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997.

Górka Leonard: Ekumenizm w Kościele rzymskokatolickim, w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. Wacław Hryniewicz, Jan Sergiusz Gajek, Stanisław J. Koza, Lublin: TN KUL 1997.

Górka Leonard: Konspekt do wykładu Katolickie Zasady Ekumenizmu w świetle Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio (rok akademickim 2001/2002) (w posiadaniu autora).

Górka Leonard, Napiórkowski Stanisław Celestyn: Kościoły czy Kościół. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum 1995.

Jan Paweł II. Ut unum sint. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej, Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna 1995.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002.

Pius XI: Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii, Jaidhof: Przeorat Matki Boskiej Fatimskiej 1995.

Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1968-2008), red. Sławomir Pawłowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Sztompka Piotr: Socjologia zmian społecznych, Kraków: Wydawnictwo Znak 2010.

The Church: Toward the Common Vision, Faith and Order Papers no 214, Geneva: World Council of Churches 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)