Podmiotowe uwarunkowania polskojęzycznego duszpasterstwa i katechezy w Wielkiej Brytanii

Paweł Mąkosa

Abstrakt


Skuteczność duszpasterstwa w warunkach emigracji zależy od bardzo wielu czynników. Należy do nich przede wszystkim właściwe zdiagnozowanie potrzeb emigrantów. Z drugiej strony adekwatna odpowiedź na te potrzeby zależy przede wszystkim od duszpasterzy i możliwości istniejących w poszczególnych placówkach. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę tożsamości polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii oraz przedstawiono profil polskich duszpasterzy i polskich placówek funkcjonujących w tym kraju. W toku analiz udzielono odpowiedzi na pytania o wiek, wykształcenie, aktywność zawodową, miejsce zamieszkania Polaków na Wyspach Brytyjskich, przedstawiono dane statystyczne dotyczące liczebności polskich dzieci, a także − na podstawie własnych badań empirycznych − podjęto refleksję nad poziomem znajomości przez nie języka polskiego. W drugiej części artykułu udzielono odpowiedzi na pytania o wiek, staż pracy, pełnione funkcje przez polskich księży pracujących w Wielkiej Brytanii. Dokonano także wstępnej charakterystyki polskich parafii personalnych, koncentrując się na ich liczebności, lokalizacji czy infrastrukturze. Przeprowadzona refleksja stanie się punktem wyjścia do dalszych analiz duszpasterstwa i katechezy polonijnej w Wielkiej Brytanii.


Słowa kluczowe


Polonia w Wielkiej Brytanii; duszpasterstwo emigracyjne; katecheza w warunkach emigracji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budnik M., Uwagi o współczesnej emigracji Polaków (2004-2008), „Przegląd Polsko-Polonijny” 3(1)2012, s. 199-216.

Cekiera R., Między lekkością a ciężarem – czyli emigrant jako człowiek pogranicza, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 65(2013), s. 71-85.

Danilewicz W., Wybrane cechy i strategie poakcesyjnych migracji z Polski, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne” 1(2012), s. 33-49.

Daszkowska E., Emigracja Polaków po 2004 roku i jej skutki, „Biuletyn OPINIE FAE” 9(2014).

Drinkwater S., Eade J., Garapich M., Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes o f Immigrants in the United Kingdom, „International Migration” 47(1)2009, s. 161-190.

Duszczyk M., Wiśniewski J., Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004, Warszawa 2007.

Fomina J., Światy równoległe – wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2009.

Kaczmarek-Day A., Polish children in Wales: negotiating identities in school, church and neighbourhood, PhD Thesis, Cardiff University 2013.

Khan K., Employment of foreign Workers, Male and Female Labour Market Participation, London 2009.

Kongregacja Biskupów, Instrukcja De pastorali migratorum cura, AAS 61(1969).

Latos-Nadstoga A., Między integracją a segregacją. Studium socjologiczne polskich migrantów w Wielkiej Brytanii na przykładzie Banbury, Katowice 2013.

Lisak M., Religijność a tożsamość narodowa. Polscy katolicy na emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii, „Teologia Praktyczna” 10(2009), s. 15-30.

Mąkosa P., Catholic sacramental formation for polish children and young people in England and Wales, „Studia Ełckie” 17(2015), nr 1, s. 73-90.

Mąkosa P., Wyzwania dla duszpasterstwa emigrantów polskich w Anglii, w: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, red. M. Zając, Lublin 2008, s. 171-172.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012. Warszawa 2013.

Necel W., Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012.

Office for National Statistics, Population of the United Kingdom by Country of Birth and Nationality, London 2016.

Pieronek T., Stolica Apostolska wobec migracji i migrantów, w: Migracje. Religie i Kościoły wobec migracji i migrantów. Migracje i społeczeństwo, 14, red. J.E. Zamojski, Warszawa 2009, s. 20-31.

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Duszpasterstwo polskie w Anglii i Walii, Londyn 2012.

Puszcz T., Troska Kościoła o migrantów i ludzi w drodze, w: Sentire cum Societate, red. W. Necel, Poznań 2007, s. 125-172.

The Catholic Bishops' Conference of England and Wales, Mission of the Church to Migrants in England and Wales, cz. IV. Migration in the Context of the Wider Mission of the Church. London 2008.

Zapałowski R., Świąteczna gorączka wiary, „Cooltura” [Londyn] 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)