Wychowanie w katechezie przez wolontariat

Stanisław Łabendowicz

Abstrakt


Wychowanie młodego człowieka jest złożonym procesem, który dokonuje się w wielu środowiskach, takich jak: rodzina, szkoła, katecheza oraz szkolne i parafialne grupy wolontariatu. Potrzebne są spotkania formacyjne uczniów, którzy chcą pogłębić wiarę w Boga, ale również poszukują sensu służenia innym ludziom, przez co nabierają zaufania. W grupach można rozwijać intelekt, pogłębiać wiarę, uczyć zachowań społecznych opartych na wartościach chrześcijańskich i ku takim wartościom prowadzić młodego człowieka. Współczesna katecheza ma za zadanie przygotować dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz w strukturach społecznych. Czyni to poprzez organizowanie sytuacji wychowawczych, dzięki którym katechizowani przeniosą poznane doświadczenia w życie. W ten sposób uczniowie nabywają zdolności zawierzenia się Bogu oraz służby drugiemu człowiekowi. Podstawą wychowania przez wolontariat jest dawanie swoim życiem świadectwa o miłości chrześcijańskiej oraz pogłębianie życia duchowego i osobistej relacji z Bogiem.


Słowa kluczowe


katecheza; wychowanie; wolontariat

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz J., Katecheza jako wychowanie, „Horyzonty Wiary” 29(1996), nr 3, s. 40-51.

Benedykt XVI, Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu. Przemówienie podczas spotkania z wolontariuszami, Wiedeń 09.09.2007, „L'Osservatore Romano” 28(2007), nr 10-11, s. 30-32.

Benedykt XVI, Przemówienie do III grupy biskupów z Polski przybyłych „ad limina” (Watykan, 17.12.2005), „L'Osservatore Romano” 27(2006), nr 2, s. 36-37.

Bocheńska-Seweryn M., Klauzowa K., Motywy i formy pracy członków parafialnych zespołów charytatywnych, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, nr 5, s. 81-85.

Bp Jan Chrapek, „Dzielmy się miłością – Wolontariat”. List (Radom 29.01.2001), http://mateusz. pl/czytelnia/jch-wolontariat.htm (dostęp: 31.05.2017).

By nie zabrakło miłości. XV lat Szkolnych Kół Caritas, red. Z. Sobolewski, A. Sochal, Warszawa 2011, s. 193-195.

Duksa P., Aktywność społeczna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, „Studia Theologica Varsaviensia” 40(2002), nr 2, s. 105-116.

Franciszek, Bądźmy „opiekunami” stworzenia – Msza święta na rozpoczęcie posługi Piotrowej (Watykan, 19.03.2013), „L'Osservatore Romano” 34(2013), 5, s. 19-21.

Franciszek, Kościół ubogi i dla ubogich. Spotkanie z dziennikarzami (Watykan, 16.03.2013), „L'Osservatore Romano” 34(2013), nr 5, s. 13-17.

Franciszek, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa wel_ii/przemowienia/wolontariat_05122001.html (dostęp: 12.12.2016).

Franciszek, Przemówienie do wolontariuszy 28. Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 28.07.2013), http://www.vatican. va/holy_father/francesco/speeches/2013/ju ly/documents/papa-francesco_20130728_gmg-rio-volontari_pl.html (dostęp: 29.10.2013).

Gocko B., Aspekt społeczno-prawny wolontariatu w III Rzeczypospolitej Polskiej, „Seminare” 24(2007), s. 355-370.

Krzyszteczko H., Poradnictwo rodzinne. Teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego, Katowice 1998.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej, Łowicz, 14 czerwca 1999 r., http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ homilie/lowicz_14061999.html (dostęp: 13.02. 2015).

Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (Watykan 31.03.1985), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/ parati.html (dostęp: 11.12.2016).

Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ przemowienia/wolontariat_05122001.html (dostęp: 30.05.2017).

Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (Watykan, 05.12.2001), „L'Osservatore Romano” 22(2001), nr 3, s. 8-9.

Jan Paweł II, Przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego 1981, w: Dzieła zebrane Jana Pawła II. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Azja, Afryka, Australia i Oceania, t. 13, Kraków 2009, s. 154-157.

Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich, http://www.opoka.org.pl/bi blioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html (dostęp: 14.02.2015).

Kodeks etyczny pracownika Caritas, oprac. Z. Sobolewski, M. Subocz, Warszawa 2012.

Koral J., Szkolne Koła Caritas jako przykład wolontariatu młodzieży, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, nr 5, s. 117-129.

Łabendowicz S., Apostolat społeczny w katechezie – wolontariat, „Zeszyty Formacji Katechetów” 51(2013), nr 3, s. 36-42.

Łabendowicz S., Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie poprzez wolontariat szkolny, „Zeszyty Formacji Katechetów” 58(2015), nr 2, s. 97-104.

Łabendowicz S., Katecheza jako miejsce aktywizacji uczniów, w: Katecheza w służbie wiary, red. W. Janiga, T. Kocór, Przemyśl 2004, s. 251-282.

Łabendowicz S., Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 18(2005), nr 2, s. 45-50.

Marczyk I., Wolontariat szkolny – krok po kroku, http://www.bankier.pl/ wiadomosc/Wolontariat-szkolny-krok-po-kroku-2087584.html (dostęp: 10.08.2014).

Nowak J., Wolontariat – współczesna forma aktywności społecznej, w: Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, Warszawa 2008, s. 267-286.

Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.

Pietrowski D., Wolontariat jako forma edukacji obywatelskiej, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, red. A. Juros, Lublin 2002, s. 133-135.

Przygoda W., Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Lublin 2012.

Przygoda W., Wolontariat chrześcijański w życiu i działaniu Kościoła, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, nr 5, s. 39-58.

Przygoda W., Słowo Boże jako źródło działalności charytatywnej, w: Słowo Boże w Kościele, red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend, Warszawa 2009, s. 151-164.

Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Materiały do katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Szpet, D. Bryl, Poznań 2004.

Sawicki R., Chrześcijański wymiar wolontariatu w posoborowym nauczaniu papieskim, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2013, nr 19, s. 171-187.

Słomińska J., Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych, Warszawa 1986.

Słomińska J., Psychologiczno-socjologiczne podstawy aktywizowania jednostki i grupy, w: Aktywizowanie katechizowanych, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1997, s. 13-35.

Stala J., Współpraca rodziny, szkoły i parafii w dziele wychowania, w: Dydaktyka katechezy, cz. I, red. J. Stala, Tarnów 2004, s. 339-376.

Znaczenie wychowawcze grup szkolnych, http://www.pedkat.pl/images/ czasopisma/pk3/art05.pdf (dostęp: 16.12.2016).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)