Katecheza polskich dzieci w Wielkiej Brytanii w opinii duszpasterzy polonijnych

Paweł Mąkosa

Abstrakt


Troska Kościoła o migrantów ma bardzo długą tradycję, a w dobie współczesnych, coraz bardziej dynamicznych procesów migracyjnych ulega intensyfikacji. Przejawem takiej troski są między innymi parafie personalne erygowane dla migrantów i powierzane duszpasterzom znającym ich język i obyczaje. Rolą takich wspólnot jest nie tylko sprawowanie liturgii, ale także katechizacja i posługa miłości. Problemem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie o kształt katechezy adresowanej do polskich dzieci w warunkach emigracji. Na podstawie badań empirycznych, przeprowadzonych wśród duszpasterzy polonijnych w ramach projektu naukowego zatytułowanego Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, udzielono odpowiedzi na temat organizacji, treści, form i metod katechezy polskich dzieci w tym kraju. Przeprowadzono ich krytyczną analizę i sformułowano postulaty na przyszłość.


Słowa kluczowe


Polonia w Wielkiej Brytanii; duszpasterstwo emigracyjne; katecheza w warunkach emigracji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Danilewicz W. Wybrane cechy i strategie poakcesyjnych migracji z Polski, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne” 2012, nr 1, s. 33-49.

Irek M., Małek A., Napierała P., Praszałowicz D., Pustułka P., Pyłat J., Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: Tradycja i nowoczesność – raport, Kraków 2012.

Jan Paweł II, Program dla Kościoła w Polsce. Jan Paweł II do polskich biskupów. Wizyta ad limina 1998, Kraków 1998.

Kostorz J., Ekumeniczny wymiar posoborowej katechezy w Polsce, Opole 2007.

Krotofil J., Rola religii w procesie przystosowania polskich migrantów do życia w Wielkiej Brytanii, w: Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, red. H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Kraków 2010 s. 255-268.

Lopez Rodriguez M., Sales R., D'Angelo A., Ryan L., Polskie dzieci w brytyjskich szkołach podstawowych. Przewodnik dla rodziców, Middlesex University 2010.

Mąkosa P., The communities providing religious education and catechesis to Polish immigrants in England and Wales, „British Journal of Religious Education” 37(2015), vol. 2, s. 182-194.

Mąkosa P., Catholic sacramental formation for polish children and young people in England and Wales, „Studia Ełckie” 17(2015), nr 1, s. 73-90.

Mąkosa P., Czekamy na Pana Jezusa, Lublin−Londyn 2016.

Misiaszek K., Porażka katechezy parafialnej, „Warszawskie Studia Pastoralne” 9(2014), nr 2 (23), s. 75-87.

Office for National Statistics (ONS), Parents' country of birth, England and Wales, London 2012-2015.

Potocki A., Między szkołą i parafią. W kierunku katechezy sakramentalnej, „Teologia Praktyczna” 12(2011).

Zając M., Parafia miejscem katechezy, w: Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)