Blaski i cienie współczesnej ewangelizacji na przykładzie Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja

Piotr Spyra

Abstrakt


W ostatnich dziesięcioleciach pojawiło się w Kościele wiele wspólnot, które wpisują się w szeroko rozumiany nurt nowej ewangelizacji. Jedną z nich jest Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja, której charyzmatem jest formacja nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. W poniższym opracowaniu autor analizuje program formacyjny tej wspólnoty pod kątem zgodności ze współczesnym nauczaniem Kościoła o ewangelizacji. Wylicza najważniejsze atuty działalności SNE i pokazuje jak ta wspólnota w praktyczny sposób realizuje wytyczne Magisterium odnośnie do nowej ewangelizacji. Pokazuje również, że program formacyjny zawiera szereg braków i sprzeczności, co przekłada się na liczne błędy i nadużycia, zwłaszcza w dziedzinie liturgii.


Słowa kluczowe


nowa ewangelizacja; szkoła ewangelizacji; formacja ewangelizatorów; mistagogia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Blachnicki F., Została nam powierzona Ewangelia. Wykłady z kerygmatyki, czyli teorii ewangelizacji, Wydawnictwo „Światło-Życie”, Kraków 2007.

Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Wydawnictwo „Przystanek Jezus”, Gubin 2015.

Dziewiecki M., Komunikacja pastoralna, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2006.

Fisichella R., Krzewić nową ewangelizację. Nowa ewangelizacja po Evangelii gaudium. Konferencja wygłoszona podczas sesji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów „Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji”, Kraków 19 maja 2014.

Gocko J., Miejsce i zadania świeckich w urzeczywistnianiu posłannictwa Kościoła w świecie, „Seminare” 20(2004), s. 331-341.

Hahn S., Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę. Wyzwania Ewangelizacji, Św. Wojciech, Poznań 2015.

Hatter R., Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji. Plan dzielenia się wiarą, Wydawnictwo „Przystanek Jezus”, Gubin 2015.

Mąkosa P., Biblijny model ewangelizacji (Dz 2,1-47) inspiracją dla współczesnej formacji chrześcijańskiej, w: W dialogu ze Słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii, red. K. Kantowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

Mietzel G., Psychologia uczenia się. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Wydawnictwo „Akademii Teologii Katolickiej”, Warszawa 1983.

Ortiz J.C., Prado Flores J.H., Señorio de Jesús [b.r.m.w.].

Prado Flores J.H., Stanislavski V.M., María. Carta de Crísto, Rema, México 2001.

Prado Flores J.H., Andrés. Vision y Metodologia, Rema, México [b.r.w.].

Prado Flores J.H., Formacja uczniów, Wydawnictwo Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1992.

Prado Flores J.H., Id y Evangelizad a los Bautizados, Rema, México 2013.

Prado Flores J.H., Jak ewangelizować ochrzczonych, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1993.

Prado Flores J.H., José Bernabé, Rema [b.r.w.].

Prado Flores J.H., Kurs Emaus. Spotkanie ze Słowem, Stryszawa 2011.

Prado Flores J.H., Logistica Internacional. Reglamento de operación y funcionamiento, Rema, México 2015.

Prado Flores J.H., Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji, Św. Wojciech, Poznań 2013.

Prado Flores J.H., Proyecto pastoral. Ser y Quéhacer de la EESA, Mexico 2015.

Przygoda W., Funkcje podstawowe Kościoła, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006.

Sepioło A., Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II, Wydawnictwo M, Kraków 2001.

Sobeczko H.J., Rola i miejsce mistagogii w Kościele pierwotnym, w: Mistagogia a duchowość, red. A. Żądło, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004.

Stankiewicz D., Apostolska formacja świeckich na podstawie zbawczych zadań Chrystusa, „Studia Warmińskie” 40(2003), s. 173-181.

Szlachetka W., Fenomen szkół nowej ewangelizacji, Nomos, Poznań 2011.

Tardif E., Prado Flores J.H., Jezus jest Mesjaszem, Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.12-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)