Liturgiczno-sakralne źródła inspiracji dla homilii prawosławnej

Andriy Oliynyk

Abstrakt


W tradycji prawosławnej głoszenie słowa Bożego jest powiązane z czynnościami liturgicznymi, a w związku z tym z przestrzenią sakralną. Homilia, która jest głoszona podczas sprawowania Boskiej Liturgii, jest w pełni aktem sakramentalnym. Jego celem jest dokonanie przemiany w życiu człowieka dzięki doświadczeniu sacrum. W artykule zostało omówione zagadnienie symbiozy liturgii i homilii w tradycji prawosławnej. W zaprezentowanej refleksji teologicznopastoralnej wskazano ich wzajemne wpływy. Nadrzędnym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jak kontekst liturgiczno-sakralny może stać się dla kaznodziei źródłem odnowy treści głoszonego słowa.


Słowa kluczowe


homilia; Kościół Prawosławny; liturgia; przestrzeń sakralna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Clark T., The Function and Task of Liturgical Preaching, „St Vladimir's Theological Quarterly” 1(2001), s. 25-53.

Coniaris A., God's Fullness for Our Emptiness, Light And Life Publishing Co, Minneapolis, Minnesota 1999.

Coniaris A., Let Us Commit Ourselves and One Another and Our Whole Life to Christ Our God, Light And Life Publishing Co, Minneapolis, Minnesota 1997.

Coniaris A, Preaching the Word of God, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts 1983.

Coniaris A., Standing on the Sidelines, „The Orthodox Observer” 11(1956), s. 274.

Florovsky G., The Elements of Liturgy in the Orthodox Catholic Church, „One Church” 1-2(1959), s. 20-27.

Hahn F., The Worship of the Early Church, Fortress, Philadelphia, Pennsylvania 1973.

Halvorsen S., Encountering the Word: From a Bipartite Understanding of Word and Sacrament towards a Holistic Perspective on the Eucharistic Liturgy, Drew University, Madison New Jersey 2002.

Halvorsen S., The Context of the Eucharistic Liturgy, w: Preaching at the Double Feast. Homiletics for Eucharistic Worship, red. M. Monshau, Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 2006.

Harakas S., The Occasion, Situation and Context of the Sermon, w: God's Living Word. Orthodox and Evangelical Essays On Preaching, red. T. Stylianopoulos, Holy Cross Press, Brookline, Massachusetts 1983, s. 99-112.

Hopko T., The Liturgical Sermon, „St Vladimir's Theological Quarterly” 2-3(1997), s. 175-182.

Oliynyk A., Συγκατάβασις τὸ ϕαινόμενον. Interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana Chryzostoma w pismach Anthony'ego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki prawosławnej, Homo Dei, Kraków 2013.

Schmemann A., For the Life of the World, St. Vladimir's Seminary Press, New York City 1965.

Schmemann A., Sacrament and Orthodoxy, St. Vladimir's Seminary Press, New York City 1965.

Schmemann A., The Missionary Imperative in the Orthodox Tradition, w: The Theology of the Christian Mission, red. G.H. Anderson, SCM Press, London 1961, s. 250-257.

Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, Bratni Zew, Kraków 2006.

Stylianopoulos T., Christ, Church and Preacher: The Living Sources for Preaching, w: God's Living Word. Orthodox and Evangelical Essays On Preaching, red. T. Stylianopoulos, Holy Cross Press, Brookline, Massachusetts 1983, s. 75-92.

Бендик M., Unio як Communio: до питання про характер між церковних взаємин і модель церковної єдності, „Μέτρον” 12(2015), s. 99-113.

Бычков B., 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica, t. 1: Раннее христианство. Византия, Университетская Книга, Москва–Санкт-Петербург 1999.

Mень A., Таинство, Слово и Образ, Жизнь с Богом, Брюссель 1969.

Настольная Книга Священнослужителя, t. 5, Издание Московской Патриархии, Москва 1986.

Cтамулис Я., В помощь тем, кто проповедует о Христе, http://www. cdrm.ru/kerigma /katehiz/mission/teol-mis/mis12.htm (dostęp: 14.10.2007).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.12-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)