Odnowione misje ludowe narzędziem nowej ewangelizacji

Andrzej Makowski

Abstrakt


Misje ludowe istnieją w działalności Kościoła od niemal 500 lat. Wprowadzone przez Sobór Trydencki są fenomenem dynamicznego odnowienia życia duszpasterskiego. Przez wieki, od samego początku jak się pojawiły, stały się na całym świecie jedną z cech odnowy wiary w Kościele katolickim. Również w obecnej dobie nowej ewangelizacji misje ludowe stanowią niezastąpiony środek okresowej odnowy życia chrześcijańskiego (CT 47). W artykule ukazane są kierunki odnowy misji ludowych w duchu nowej ewangelizacji. Odnowione misje, tak jak przed wiekami, tak i teraz służą duszpasterstwu zwyczajnemu. Są pomocą w realizacji inicjatyw duszpasterskich Kościoła powszechnego, zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym.


Słowa kluczowe


misje ludowe; nowa ewangelizacja; kerygmat; laikat

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aparecida, V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy, Wydawnictwo Przystanek Jezus, Gubin 2014.

Bodziony W., Słowo Boże „programem metodycznym” misji parafialnych, „Homo Dei” 2013, nr 1, s. 79-95.

Congregazione per la Dottrina della Fede, Indicazioni pastorali per l'Anno della Fede, http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it/annus-fidei/indicazioni-pastorali-per-l-anno-della-fede.html (dostęp: 21.01.2016).

Durrwel F.X., Continuer le Christ Sauveur par I'apostolate de I'annonce missionnaire, „Spicilegium Historicum CSsR” 1(1986), s. 83-124.

Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Wydawnictwo Przystanek Jezus, Gubin 2015.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2016.

Giulia C.C., Il Vangelo agli Ultimi. Le missioni popolari, Edizioni Dehoniane, Roma 1990.

Hajduk R., Nawrócenie jako cel działalności misyjnej redemptorystów, „Studia Redemptorystowskie” 2(2004), s. 211-224.

Hitz P., L'annonce missionnaire de l'Evangile, Les éditions du CERF, Paris 1954.

Jan Paweł II, Bulla ogłaszająca rok 1983 Świętym Rokiem Jubileuszowym Odkupienia Apertite portas Redemptori, Pallottinum, Warszawa 1983.

Kołodziejczyk J., Udział laikatu w misji ludowej na Zachodzie, „Collectanea Theologica” 53(1983), s. 113-119.

Komisja Misji i Rekolekcji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, Dyrektorium Misji Ludowych Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2004.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i żeńskich, Idziemy naprzód z nadzieją. Życie konsekrowane w Polsce na początku nowego tysiąclecia, Jasna Góra 2003, http://www.zycieza konne.pl/2003-06-04-kwpzm-kwpzzz-idziemy-naprzod-z-nadzieja-20973/ (dostęp: 20.01.2015).

Kraxner A., Elemente einer neuen Spiritualität. Ein richtungweisendes Modell, Wien 1977.

Makowski A., Nowa ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, „Studia Redemptorystowskie” 13(2015), s. 247-259.

Navarro A., Parroquia evangelizadora. Sistema integral de la nueva evangelizacion, Ediciones Dabar, México 1994.

Nuckowski M., Warunki większej skuteczności misyi, „Homo Dei” 1937, nr 4, s. 316-322.

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Celebracje Miłosierdzia, z. 1, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2015.

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem wiary. Program duszpasterski, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2012.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.

Przyczyna W., Siwek G., O Kongresie Ewangelizatorów Wędrownych, czyli o skarbcu Kościoła pełnym rzeczy starych i nowych (Mt 13,52), „Homo Dei” 1997, nr 3, s. 103-108.

Przyczyna W., Misje ludowe – skutecznym środkiem ewangelizacji?, w: Musimy siać. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015), red. M. Pawliszyn, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2016, s. 287-299.

Siwek G., Historia – teologia – praktyka, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009.

Siwek G., Misje wczoraj i dziś, „Materiały Homiletyczne” 169(1998), s. 4-17.

Siwek G., Św. Alfons Maria de Liguori jako prekursor nowej ewangelizacji, „Studia Redemptorystowskie” 10(2012), s. 99-136.

Szewczyk L., Kaznodziejstwo w służbie nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla współczesnego Kościoła, red. B. Biela, Wyd. Emmanuel, Katowice 2011, s. 293-314.

Szewczyk L., Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009.

Wallce J.A., Reconsidering the Parish Mission, „Worship” 4(1993), s. 340-350.

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta, Watykan 2011.

XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarze, Wydawnictwo M, Kraków 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.12-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)