Antropologia konstytucji Gaudium et spes w perspektywie miłosierdzia

Wiesław Przygoda

Abstrakt


Inspiracją do napisania tego artykułu była pięćdziesiąta rocznica ogłoszenia przez Sobór Watykański II konstytucji Gaudium et spes. Ponowna jej lektura upoważnia do stwierdzenia, iż podstawy i główne tezy antropologii teologicznej w niej zaprezentowane zachowują swoją aktualność. Natomiast przedstawiony w konstytucji Gaudium et spes kontekst społeczno-kulturowy życia i działalności człowieka wymaga uzupełnienia o nowe zjawiska, które przed pięćdziesięciu laty w ogóle nie występowały lub nie występowały z taką intensywnością, jak to ma miejsce aktualnie w społeczeństwach cywilizacji zachodniej. Zmiany w zakresie filozofii i stylu życia, w sferze wiary i religijności, a zwłaszcza w postrzeganiu ludzkiej seksualności oraz rozumieniu istoty małżeństwa i rodziny skłaniają do spojrzenia na soborową teologię człowieka przez pryzmat miłosierdzia. Również nauczanie papieży św. Jana Pawła II i Franciszka skłania do refleksji nad tajemnicą człowieka w duchu miłosierdzia chrześcijańskiego. Należy podkreślić, iż współczesnemu człowiekowi ukształtowanemu w mentalności kultury zachodniej jest o wiele trudniej znaleźć swoją drogę do Boga, niż miało to miejsce we wcześniejszych epokach. Jedną z dróg prowadzących do Boga, którą niewątpliwie można zaproponować współczesnemu człowiekowi, jest droga miłosierdzia.


Słowa kluczowe


antropologia teologiczna; miłosierdzie; konstytucja Gaudium et spes

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Coste R., Miłość, która zmienia świat. Teologia miłości, Rzym–Lublin: RW KUL 1992.

Chmielewski M., Królikowski J., Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015 – 20 XI 2016), Skarżysko-Kamienna: Wydawnictwo Polihymnia [Lublin] 2015.

Fisichella R., Tym, co wszystko wiąże, jest miłość. Wystąpienie przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 35(2014), nr 1, s. 57-60.

Gil Tamayo J.M., Mój sąsiad, ten ateista. Papież i kwestia Boga w dzisiejszym świecie, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 34(2013), nr 1, s. 61-62.

Góźdź K., Droga ku człowiekowi, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.

Góźdź K., Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.

Jagodziński M., Antropologia komunijna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków: Znak 2005.

Krzemiński K., Człowiek w Duchu Świętym. Recepcja i perspektywy rozwoju soborowej antropologii pneumatologicznej, Toruń: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne 2012.

Porada E., Małżeństwo we współczesnej kulturze. Koncepcja genderowa czy katolicka?, „Ateneum Kapłańskie”, 163(2014), z. 1(632), s. 77-90.

Przygoda W., Implikacje pastoralne antropologii personalistycznej, w: K. Góźdź (red.), In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesław S. Bartnika, t. II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 609-617.

Weigel G., Jan Paweł II, nadzieja i współczesny sekularyzm, w: S. Nowosad, A. Eckmann, T. Adamczyk (red.), W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei, Lublin: TN KUL 2012, s. 189-206.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.6-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)