Misterium Wcielenia w przepowiadaniu homilijnym. Studium na podstawie lekcjonarza Uroczystości Narodzenia Pańskiego

Stanisław Dyk

Abstrakt


Uroczystość Narodzenia Pańskiego zawiera cztery formuły celebracji misterium Wcielenia. Poprzez swoiste teologiczne crescendo teksty Lekcjonarza prowadzą wspólnotę do wnętrza tego misterium, aby odkrywać jego znaczenie. Czytania Lekcjonarza uwzględniają kierunek interpretacji misterium Wcielenia właściwy zarówno dla chrystologii oddolnej, jak i odgórnej. W przepowiadaniu homilijnym dowartościować należy jednak bardziej ujęcie oddolne właściwe dla chrystologii dynamicznej, funkcjonalnej. Homilia tej celebracji winna prowadzić wiernych do kontemplacji Boga, który w Jezusie Chrystusie przybywa na spotkanie człowieka, wciela się w jego historię, solidaryzuje się z nim. W ten sposób przywraca ludzkiej egzystencji transcendentny wymiar. Poprzez aktualizację misterium Wcielenia w liturgii Ojciec, w mocy Ducha, umożliwia człowiekowi zjednoczenie z Jego Synem po to, aby mógł on odtworzyć w sobie pierwotne podobieństwo do Boga zniekształcone przez grzech pierworodny. Homilia ma także ukazać, jak misterium to znajduje swoje przedłużenie w życiu wierzących poprzez realizację stylu Jezusowej egzystencji objawionej w pokorze Wcielenia oraz w ubóstwie narodzin w betlejemskiej szopie.


Słowa kluczowe


Misterium Wcielenia; homilia; Lekcjonarz mszalny; uroczystość Narodzenia Pańskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amato A., Encarnación de Cristo. Reflexiones dogmaticas, „Estudios Trynitarios” 32(1998), s. 357-385.

Alberich E., Istanze e problemi per l'annuncio di Cristo nella catechesi oggi, in: Problemi attuali do cristologia. Conferenze della Facoltà Teologia Salesiana 1974-1975, Libr. Ateneo Salesiano, Roma 1975, s. 75-95.

Bergamini A., Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo, Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2003.

Biscontin Ch., Incarnazione: Consigli per la predicazione, „Servizio della Parola” (403)2008, nr 40, s. 25-29.

Casel O., Misterium świąt chrześcijańskich, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2014.

Carideo A., Il Lezionario del tempo di Natale. Oggi è nato per voi il Salvatore, in: autori vari, Il messale Romano del vaticano II. Orazionale e lezionario, vol. I. La celebrazione del Mistero di Cristo nell'anno liturgico, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1984, s. 71-95.

Cuva A., Gesù Cristo, in: Liturgia, a cura di D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien, Edizioni di San Paolo, Milano 2001, s. 877-896.

Donghi A., Per una riflessione teologico-liturgica del tempo di Avvento e di Natale, in: autori vari, Il messale Romano del vaticano II. Orazionale e lezionario, vol. I. La celebrazione del Mistero di Cristo nell'anno liturgico, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1984, s. 159-175.

Dupuis J., Wprowadzenie do chrystologii, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999.

Dyk S., Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2016.

García Paredes J.C., Syn Boży Syn Człowieczy „Który się począł z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny”, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2006.

Giemza B., Wędrówki przez rok kościelny z Benedyktem XVI, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2007.

Gronchi M., Ciò che è essenziale per ogni discorso sulla „incarnazione”, „Servizio della Parola” (403)2008, nr 40, s. 21-24.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Pallottinum, Poznań 2015.

Masini M., Adwent, Boże Narodzenie, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2002.

Matino G., Pan nadchodzi! Teologia i liturgia słowa Adwentu i Bożego Narodzenia, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.

Nadolski B., Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2010.

Nossol A., Nowe drogi chrystologii katolickiej, „Communio”. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 3(1983), nr 3, s. 79-97.

Pinto S., Natale del Signore. Interpretare i testi, „Servizio della Parola” (413)2009, nr 41, s. 165-177.

Pracz J., Ewangelia dzieciństwa według Łukasza, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991, s. 247-283.

Scalabrini P.R., Natale del Signore. Interpretare i testi, „Servizio della Parola” (403)2008, nr 40, s. 145-161.

Senderski G., Ewangelia dzieciństwa Jezusa według Mateusza we współczesnym nauczaniu Kościoła, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991, s. 193-245.

Stachowiak L., Narodzenie Pańskie. Msza w dzień. Pierwsze czytanie, w: Komentarze biblijne do czytań mszalnych. Święta, red. J. Homerski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1981, s. 17-19.

Stachowiak L., Narodzenie Pańskie. Wieczorna msza wigilijna. Pierwsze czytanie, w: Komentarze biblijne do czytań mszalnych. Święta, red. J. Homerski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1981, s. 7-9.

Święta Kongregacja Kultu Bożego, Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego, Pallottinum, Poznań 2011.

Zan R. De, L'uomo diventa divino solo quando accolglie Dio che si fa uomo, in: R. De Zan, R. Laurita, La Parola per la Chiesa. Commento alle letture delle domeniche e delle feste. Anno A, Edizioni Dehoniane, Bologna 2007, s. 27-30.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.12-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)