Wpływ soborowej konstytucji Gaudium et spes na rozwój teologii pastoralnej i duszpasterstwo

Ryszard Kamiński

Abstrakt


Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes jest wydarzeniem przełomowym. Oryginalność tego dokumentu soborowego wyraża się w indukcyjnym i pastoralnym podejściu do problemu stosunku Kościoła i świata. Pastoralny charakter konstytucji Gaudium et spes wyraża się w tym, że nie tylko Bóg, ale także człowiek i świat są w horyzoncie zainteresowań, a także w sposobie zredagowania tegoż dokumentu. O pastoralnym charakterze konstytucji świadczy też indukcyjne podejście do przedstawiania jej treści. Obraz duszpasterstwa, jaki wyłania się z konstytucji Gaudium et spes, jest personalistyczny i uniwersalistyczny. W koncepcji tej duszpasterstwo jest zadaniem całego Kościoła i realizuje się dla ludzi i przez ludzi. Fundamentalne znaczenie ma nauczanie konstytucji Gaudium et spes na temat relacji Kościół–świat. Realizowana przez Kościół posługa zbawienia i posługa wobec świata nie wykluczają się, a Kościół troszcząc się o zbawienie wiernych, ma także dbać o uświęcenie świata.


Słowa kluczowe


Kościół; Sobór Watykański II; Gaudium et spes; świat współczesny; człowiek; posługa zbawienia; teologia pastoralna; duszpasterstwo; znaki czasu; dialog

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielecki S., Teologia znaków czasu, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2006.

Bielecki S., Znaki czasu i ich rozpoznawanie, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. I, s. 228-247.

Cegiełka F., Chrześcijanin w świecie, w: Powołanie człowieka. Odpowiedzialni za świat, Poznań–Warszawa: Pallottinum 1982, s. 142-152.

Czaja A., Kościół, w: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: TN KUL 2006, s. 399-405.

Fiałkowski M., Stosunek Kościoła do świata, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. I, Lublin: Atla 2 2000, s. 249-292.

Florkowski E., Wprowadzenie do Konstytucji dogmatycznej o Kościele, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań: Pallottinum 1968, s. 89-104.

Kamiński R., Sobór Watykański II – wydarzeniem i doktryną Kościoła, „Sacerdotalis institutio”, 2(1998), nr 1, s. 61-66.

Kamiński R., Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Kraków: Wydawnictwo „M” 2001.

Kominek B., Znaczenie Konstytucji „Gaudium et spes” dla duszpasterstwa, „Znak”, 18(1966), nr 149(11), s. 1310-1318.

Majka J., Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 1968, s. 521-536.

Nosowski Z., Polski (po)soborowy rachunek sumienia, w: K. Półtorak (red.), Recepcja Soboru. Niektóre wyzwania wobec życia i działania Kościoła 40 lat po Soborze Watykańskim II, Szczecin: Atla 2 2007, s. 29-56.

Piwowarski W. (red.), Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa: Palabra 1993.

Sieg J., Refleksja Soboru nad obecnością Kościoła w świecie współczesnym, w: H. Bogacki, S. Moysa (red.), Kościół w świetle Soboru, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1968, s. 489-518.

Wal J., Duch dialogu, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2013.

Wojtyła K., Znaczenie Konstytucji pastoralnej dla teologów, „Collectanea Theologica”, 38(1968), f. 1, s. 5-18.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.6-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)