Implications of the Postconcilar Mariology for the Catholic Spirituality in Poland

Marek Chmielewski

Abstrakt


Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce

Duchowość jako funkcja świętości i − jak uczy św. Jan Paweł II − “życie w Chrystusie i w Duchu Świętym, które jest przyjmowane w wierze, przejawia się w miłości i ożywiane nadzieją, realizuje się w codziennej praktyce wspólnoty kościelnej” (EiAm 29), pozostaje w ścisłym związku z mariologią. Ta zależność ma swoje implikacje metodologiczne, treściowo--doktrynalne i praktyczne.

Jeśli chodzi o implikacje metodologiczne, to potrzeba przede wszystkim szerszego otwarcia teologii duchowości na zagadnienia mariologiczne. Odnosi się wrażenie, że współcześni mariologowie dostrzegają potrzebę zwrócenia się ku duchowości bardziej, aniżeli teologowie duchowości ku mariologii. Trzeba także podkreślać bardziej maryjny wymiar katolickiej duchowości, aniżeli duchowość maryjną jako taką.

Odnośnie do treściowo-doktrynalnych implikacji mariologicznych dla duchowości, to na uwagę zasługują takie kwestie, jak: zamieszkiwanie Trójcy Świętej w człowieku, chrystoformizacja, działanie Ducha Świętego, łaska sakramentów, które są źródłem i przejawem życia duchowego, antropologia duchowa, rola ciała i zmysłów w życiu duchowym, doświadczenie duchowe i mistyczne, a także nawrócenie i dynamika duchowego rozwoju.

Trzecim, praktycznym obszarem związku mariologii z teologią duchowości jest usytuowanie życia duchowego w kontekście społeczno-eklezjalnym. We współczesnym Kościele w Polsce przed mariologami i teologami duchowości stają nowe wyzwania, na przykład: kult Bożego Miłosierdzia, orędzie fatimskie, wciąż żywe sanktuaria i ruch pielgrzymkowy oraz dynamiczne zrzeszenia chrześcijańskie.


Słowa kluczowe


mariologia; duchowość; życie duchowe; doświadczenie mistyczne; mistologia; świętość; Boże Miłosierdzie; pielgrzymka; sanktuarium; zrzeszenia chrześcijańskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bernard, Charles Andre. “Od obecności Maryi do duchowości maryjnej” [From the presence of Mary to Marian spirituality]. Salvatoris Mater 12(2010), 3−4:11−26.

Camusso, Massimo. L'unione mistica mariana. Experienza e teologia [The mystical union. The experience and the theology]. Milano: Tipo-lito Missioni Estere, 1969.

Chmielewski, Marek. “Semiotyka tekstu mistycznego (Podsumowanie Międzynarodowego Kongresu Semiotyki Tekstu Mistycznego)” [The semiotic of mystical text. Summary of the International Congress of Semiotic of Mystical Text]. Roczniki Teologiczne 40(1993), 5:93−104.

Chmielewski, Marek. “Od teologii ascetyczno-mistycznej do teologii duchowości” [From ascetical and mystical theology to theology of spirituality]. Studia Diecezji Radomskiej 2(1999), 89−102.

Chmielewski, Marek. “Duchowe i mistyczne doświadczenie Maryi zamieszkiwania w Niej Trójcy Świętej” [Mary's spiritual and mystical experience of Trinity's dwelling into Her]. Salvatoris Mater 2(2000), 3:251−267.

Chmielewski, Marek. “Ciało i duchowość” [Body and spirituality]. Ethos 21(2008), 4:47−57.

Chmielewski, Marek. “Geneza Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości” [Genesis of the Polish Association of Theologians of Spirituality]. In Duchowość w Polsce [Spirituality in Poland], vol. 11. Ed. M. Chmielewski, 39−52. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, 2009.

Chmielewski, Marek. “Mistyka maryjna. Kwestie metodologiczne” [Marian mysticism. Methodological issues]. Salvatoris Mater 11(2009), 1:21−31.

Chmielewski, Marek. “Maryjne inspiracje w duchowości chrześcijańskiej” [Mary's inspirations in Christian spirituality]. In Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej [Mother and Maestra. The presence of Mary in the intellectual and spiritual formation]. Ed. J. Kumala, 121−136. Licheń Stary: Centrum Formacji Maryjnej “Salvatoris Mater”, 2010.

Chmielewski, Marek. “Teologia duchowości w poszukiwaniu sensu życia” [Theology of spirituality in search of life's sense]. In Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka [Between sense and senselessness of human existence. Theological answer on fundamental questions of modern man]. Ed. D. Bryl, B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkowska, 605−6012. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, 2012.

De Fiores, Stefano. “Maria”. In Dizionario di mistica [Dictionary of mysticism]. Ed. L. Borriello, E. Caruana, M.R. del Genio, N. Suffi, 772−784. Città del Vaticano: Libreria Vaticana, 1998.

De Fiores, Stefano. “Status epistemologiczny mariologii” [Epistemological status of Mariology]. Salvatoris Mater 3(2001), 1:281−310.

De Fiores, Stefano. “Typologia i obecność Maryi w duchowości chrześcijańskiej” [Typology and the presence of Mary in the Christian spirituality]. Salvatoris Mater 12(2010), 3−4:27−48.

Jabłoński, Zachariasz Szczepan. “Pielgrzymki jako środowisko ewangelizacji” [Pilgrims as environment of evangelization]. In Maryjny kształt świadectwa [Mary's shape of witness] (Biblioteka Mariologiczna, 15). Ed. G. Bartosik, 138−146. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2012.

Jan Paweł II. “Aktualność i zadania mariologii” [Topicality and tasks of Mariology]. Salvatoris Mater 1(1999), 3:137−141.

Katechezy Ojca świętego Jana Pawła II. Maryja [Catechesis of saint John Paul II. Mary]. Kraków−Ząbki: “Apostolicum” and Wydawnictwo “M”, 1999.

Królikowski, Janusz. “Mariologia i antropologia. Problematyka i propozycje” [Mariology and anthropology. Issues and propositions]. Salvatoris Mater 8(2006), 1−2:102−113.

Kumala, Janusz. “Maryjne inspiracje w apostolacie Bożego Miłosierdzia” [Marian inspirations in apostolate of Divine Mercy]. Salvatoris Mater 12(2010), 1−2:189−200.

Matanić, Atanasio Giuseppe. La spiritualità come scienza. Introduzione metodologica allo studio della vita spirituale cristiana [Spirituality as a science. Methodological introduction on the study of Christian spiritual life]. Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline, 1990.

Misiurek, Jerzy. “Doświadczenia mistyczne Maryi” [Mystical experience of Mary]. In Signum Magnum − duchowość maryjna [The Great Sign − marian spirituality] (“Homo meditans”, 23). Ed. M. Chmielewski, 137−147. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002.

Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości [Mulieris dignitas. Radiation of womanhood]. Ed. T. Paszkowska. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Ostrowski, Maciej. Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów [We are pilgrims in front of You. Pastoral service among pilgrims]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2005.

Paszkowska, Teresa. “Antropologiczne aspekty duchowości maryjnej” [Anthropological aspects of marian spirituality]. Salvatoris Mater 12(2010), 1−2:105−121.

Potocki, Andrzej. “Sanktuaria w służbie nowej ewangelizacji” [Sanctuaries in the service of new evangelization]. In Maryjny kształt świadectwa [Mary's shape of witness] (Biblioteka Mariologiczna, 15). Ed. G. Bartosik, 108−116. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2012.

Rogowski, Roman Eugeniusz. “Misterium Trójcy Świętej w duchowości maryjnej” [Mystery of Trinity in the marian spirituality]. Salvatoris Mater 1(1999), 4:186−201.

Reypens, Léonce. “Rosa mystica. Marie et la mystique” [The mystical rose, Mary and the mysticism]. In Maria. Études sur la sainte Vierge [Mary. A study about holy Virgin]. Ed. H. du Manoir, vol. 1, 745−763. Paris: Beauchesne Editeur, 1949.

Siwak, Wacław. “Trynitarny wymiar duchowości maryjnej” [Trinitarian dimension of marian spirituality]. Salvatoris Mater 12(2010), 1−2:41−57.

Socha, Paweł. “Psychologia rozwoju duchowego — zarys zagadnienia” [Psychology of spiritual development — the outline of the question]. In Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia. Osobowość. Wiara. Religijność. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia [Spiritual development of man. Life's phases. Personality. Faith. Religiousness. Phase conceptions of development in the long of life]. Ed. P. Socha, 15−44. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Solignac, Aimè. “Spiritualité. I. Le mot et l'histoire” [Spirituality. I. The notion and history]. In Dictionnaire de spiritualité ascetique et mystique [Dictionary of ascetical and mystical spirituality], t. 14. Ed. A. Derville, P. Lamarche, col. 1142−1148. Paris: Beauchesne Editeur, 1990.

W maryjnej szkole komunii. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej [In the Mary's community school. Pastoral materials for a shaping of marial piousness]. Ed. Sz. Stułkowski. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)