The Social Dimension of Christian Mercy

Kazimierz Święs

Abstrakt


Społeczny wymiar chrześcijańskiego miłosierdzia

W artykule pokazano, że miłosierdzie we współczesnym nauczaniu społecznym Kościoła podniesione zostało do rangi zasady etyczno-społecznej. Podobnie jak inne społeczne principia jest ono osadzone na gruncie chrześcijańskiej antropologii. Chodzi tutaj o horyzontalny wymiar miłosierdzia, które w relacjach międzyludzkich przyjmuje różne formy, wynikające z dobrze rozeznanych uwarunkowań miejsca i czasu. Tutaj pomocna jest metoda katolickiej nauki społecznej: widzieć—ocenić—działać. Nie wolno jednak zapominać, że miłosierdzie ma także wymiar wertykalny. Jezus Chrystus, który objawia tajemnicę Boga będącego Ojcem miłosierdzia, sam staje się wcieleniem nieskończonego Bożego miłosierdzia. W swoim nauczaniu i postępowaniu ukazuje darmowe Boże miłosierdzie, które zbawia i rodzi nowe życie. Jako jego uczniowie jesteśmy wezwani do tego, by żyć tak jak On, dzięki darowi Ducha Świętego Pocieszyciela, który zakorzenia w naszych sercach styl życia samego Chrystusa. Tylko w perspektywie Bożej miłości i miłosierdzia ludzkie wysiłki w dziedzinie społecznej, kulturowej, politycznej i gospodarczej mogą przyczynić się do budowania prawdziwej cywilizacji miłości.


Słowa kluczowe


miłosierdzie; sprawiedliwość społeczna; miłość społeczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedykt XVI. Encyklika Caritas in veritate. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009.

Franciszek. Bulla Misericordiae vultus o nadzwyczajnym jubileuszu miłosierdzia. Wrocław: TUM Wydawnictwo Archidiecezji Wrocławskiej, 2015.

Jan Paweł II. Encyklika o Bożym miłosierdziu Dives in misericordia, 79−139. In Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.

Jan Paweł II. Encyklika Centesimus annus, 619−702. In Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.

Jan Paweł II. “Homilia w czasie Mszy świętej beatyfikacyjnej. Kraków 18.08.2002”, 1211−1215. In Jan Paweł II. Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia i homilie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Kielce: Jedność, 2005.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 511−606. In Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst polski. Poznań: Pallottinum, 2002.

Borutka, Tadeusz and Mazur, Jan and Zwoliński, Andrzej. Katolicka nauka społeczna. Częstochowa−Jasna Góra: “Paulinianum” Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 1999.

Gocko, Jerzy and Chrześcijanek, Sławomir. “Wezwanie do miłosierdzia w życiu społecznym. Studium na kanwie Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej i nauczania społecznego Jana Pawła II”. Seminare. Poszukiwania naukowe 26(2009):185−199.

Kasperkiewicz, Karolina M. “Pojęcie miłosierdzia w Dives in misericordia”. In Dives in misericordia. Tekst i komentarz. Ed. S. Grzybek, M. Jaworski, 65−75. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1981.

Kowalczyk, Stanisław. Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin: RW KUL, 1994.

Krucina, Jan. Wyzwolenie społeczne. Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1995.

Majka, Józef. “Miłosierdzie jako zasada społeczna w świetle encykliki Dives in misericordia”. In Dives in misericordia. Tekst i komentarz. Ed. S. Grzybek, M. Jaworski, 175−186. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1981.

Misiurek, Jerzy. “Miłosierdzie w teologii”. In Encyklopedia Katolicka. Vol. XII, col. 1090−1092. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.

Nagórny, Janusz. Posłannictwo chrześcijan w świecie. Vol. I: Świat i wspólnota. Lublin: RW KUL, 1997.

Piwowar, Andrzej. “Miłosierdzie w Nowym Testamencie”. In Encyklopedia Katolicka. Vol. XII, col. 1089−1090. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.

Piwowarski, Władysław. “Ewolucja kwestii społecznej od Rerum novarum do Centesimus annus”. Roczniki Nauk Społecznych 19−20(1991−1992), 1:7−18.

Piwowarski, Władysław. ABC katolickiej nauki społecznej. Część I. Podstawy i kierunki. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1993.

Piwowarski, Władysław. “Grzechy społeczne i struktury grzechu w nauczaniu Jana Pawła II”. Studia Warmińskie 37(2000):461−469.

Przygoda, Wiesław. Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.

Przygoda, Wiesław. Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012.

Ryczan, Kazimierz. “Miłość-miłosierdzie w życiu społecznym”. in Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze. Ed. S. Nagy, 223−233. Lublin: RW KUL, 1983.

Sieg, J. “Encyklika Dives in misericordia na tle nauki społecznej Kościoła”. In Dives in misericordia. Tekst i komentarz. Ed. S. Grzybek, M. Jaworski, 187−199. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1981.

Strzeszewski, Czesław. Katolicka nauka społeczna. Lublin: RW KUL, 1994.

Sutor, Bernhard. Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej. Trans. A. Marcol. Warszawa: “Kontrast” Wydawnictwo Fundacji ATK, 1994.

Zabielski, Józef. Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.

Zyzak, Wojciech. “Miłosierdzie jako termin teologiczny”. Polonia Sacra 19(2015), 1:133−154.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)