Suffering as an Invocation of Mercy

Damian Ziarkowski

Abstrakt


Cierpienie jako przyzywanie miłosierdzia

Opracowanie w znacznej mierze opiera się na nauczaniu i świadectwie św. Jana Pawła II. Szczególny akcent położono na stwierdzenie papieża-Polaka, że nie ma takiej nędzy i grzechu, z których Bóg nie mógłby człowieka podnieść. Przesłanie niniejszych refleksji wydaje się konkretne, pozytywne i aktualne w kontekście Roku Miłosierdzia przeżywanego w Kościele. Wpisuje się w służbę głębszego otwarcia człowieka na łaskę Bożego Miłosierdzia i powierzenia Mu swoich cierpień. Dynamika wywodu przechodzi od spojrzenia prowadzącego “głębiej” tego, kto cierpi, poprzez jego doświadczenie relacji z Miłosiernym, do szkoły “bogatszego człowieczeństwa”.


Słowa kluczowe


miłosierdzie; cierpienie; bogatsze człowieczeństwo; wiara; spotkanie z Miłosiernym

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dulles, Avery SJ. Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II. Trans. Aneta Nowak. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003.

Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: Misericordiae vultus, 11.04.2015. L'Osservatore Romano (ed. pol.), 36(2015), 5:4−15.

Frossard, Andre. “Nie lękajcie się”. Rozmowy z Janem Pawłem II. Kraków: Znak, 2005.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/sl_zdrowia_ 21012005.html [07.11.2015].

http://drobata.blox.pl/2005/06/Chrzescijanski-sens-cierpienia.html [07.11. 2015].

Jan Paweł II. Encyklika o Bożym Miłosierdziu: Dives in misericordia, 30.11.1980.

Jan Paweł II. List apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia: Salvifici doloris, 11.02.1984.

Jan Paweł II. Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata: Dominum et Vvivificantem, 18.05.1986.

Jan Paweł II. List do rodzin “Gratissimam sane”, 2.02.1994.

Jan Paweł II. Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem: Fides et ratio, 14.09. 1998.

Jan Paweł II. Przemówienie do uczestników sesji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Uświęcać czas choroby, 21.01.2005.

Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Kraków: Znak, 2005.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Rzym, 1992, Poznań: Pallottinum, 1994.

Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa: PROMIC, 2014.

Orchowski, Józef. Święta siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie. Kraków, 2015.

Paszkowska, Teresa. “Communio jako paradygmat teologii duchowości”. In Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, 463−482. Ed. Andrzej Czaja, Marek Marczewski. Lublin: TN KUL, 2004.

Paszkowska, Teresa. Psychologia w kierownictwie duchowym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Ryn, Jan Zdzisław. Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy. Kraków: Znak, 1989.

Wobec cierpienia. Ed. Romuald Jaworski, Agata Rusak, Witold Simon. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2004.

Wojtyła Karol/Jan Paweł II. “Jestem bardzo w rękach Bożych”. Notatki osobiste 1962−2003. Kraków: Znak, 2014.

Zabielski, Józef. Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.

Zieliński, Jerzy OCD. W szkole cierpienia. Trudne drogi do ważnych odkryć. Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych, 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)