The Sacrament of Penance and Reconciliation as an Encounter with God and Experience of His Mercy

Sławomir Zalewski

Abstrakt


Sakrament pokuty i pojednania jako spotkanie z Bogiem i doświadczenie Jego miłosierdzia

Analizując praktykę sakramentu pokuty i pojednania, należy stwierdzić, że właściwe przeżycie tego sakramentu przez chrześcijanina zależy od spotkania prawdziwego Boga, który jest miłosiernym Ojcem. Bez tego fundamentalnego wymiaru sakrament ten będzie przyjmował postać mniej lub bardziej formalnego obowiązku. Penitent nigdy nie doświadczy niezasłużonego miłosierdzia i miłości, które otrzymuje darmowo od szukającego go nieustannie Ojca miłosierdzia. Aby osiągnąć ten cel, należy usunąć błędne obrazy Boga jako bezwzględnego sędziego albo nieubłaganego strażnika i buchaltera, które stanowią poważną przeszkodę do doświadczenia czułej miłości Ojca. Na nowo należy tłumaczyć problem wolnego wyboru człowieka i jego wolności, które błędnie rozumiane czynią z niego albo kreatora dobra i zła, albo narzędzie nieuświadomionych popędów, mechanizmów i zranień. Należy brać pod uwagę osiągnięcia nauk humanistycznych, lecz traktować z pewną ostrożnością wnioski, które wychodzą nieraz poza ramy ich kompetencji. Kościół winien bronić tego trudnego a zarazem budującego sakramentu i jego praktykowania, ukazując jego piękno i owoce zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe.


Słowa kluczowe


spowiedź; relacja; miłosierdzie; Ojciec; pokuta; pojednanie; ufność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abogunrin, S.O., “Ewangelia według św. Łukasza.” In Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. Ed. W.R. Farmer. Trans. M. Kulikowska, 1239−1301, Warszawa, 2001.

Augustyn, Józef. Sakrament pojednania. Kraków, 2010.

Augustyn, św. Objaśnienia Psalmów. PSP, vol. 39. Warszawa, 1986.

Benedykt XVI. Encyklika Deus caritas est. Rzym, 2005.

Bokwa, Ignacy. “Sakrament pokuty i pojednania w aktualnych warunkach Kościoła w Polsce”. In Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Ed. J. Augustyn, S. Cyran, 123−133. Kraków, 2006.

Bonhöffer, Dietrich. Naśladowanie. Trans. J. Kubaszczyk. Poznań, 1997.

Bóg, Ojciec miłosierdzia. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Katowice, 1998.

Drożdż, Alojzy. “Kompetencja teologiczna w sakramencie pokuty”. In Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Ed. J. Augustyn, S. Cyran, 111−122. Kraków, 2006.

Franciszek. Boga nigdy nie męczy przebaczanie naszych win, http://www.opoka. org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=46860 [1.12.2015].

Franciszek. “Misericordiae vultus. Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia”. L'Osservatore Romano (ed. pol.) 2015, 5(371):4−15.

Frielingsdorf, Karl. Demoniczne obrazy Boga. Nieprawdziwe wyobrażenia Boga, ich powstawanie, rozpoznawanie i przezwyciężanie. Trans. K. Zimmerer. Kraków, 1997.

Fryzeł, Kazimierz. Jak zadbać o swoją… spowiedź. Kraków, 2012.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitenita. Rzym, 1984.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis. Rzym, 1979.

Jan Paweł II. “Posługa kapłańska w sakramencie pojednania”. L'Osservatore Romano (ed. pol.) 1993, 5−6:43−44.

Jan Paweł II. Sakrament pojednania. In Listy na Wielki Czwartek 1979−2005, 255−267. Kraków, 2005.

Jan Paweł II. “Sakrament pokuty wielkim darem Bożego miłosierdzia.” In Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Ed. J. Augustyn, S. Cyran, 29−37. Kraków, 2006.

Kasztelan, Jan. Sprawowanie sakramentu pokuty. Kraków, 1993.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallottinum, 1994.

Koch, Gunter. Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty. Trans W. Szymona. Traktat 10. Kraków, 1999.

Kowalczyk, Dariusz. Spowiedź, czyli przekonywanie o grzechu i miłości. In Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Ed. J. Augustyn, S. Cyran, 85−95. Kraków, 2006.

Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa, 1995.

Kuźniar, Jan. Między niebem a konfesjonałem. Poradnik nie tylko dla tych, którzy boją się spowiedzi. Warszawa, 2012.

Moloney, Raymond. “Rozważania o sakramencie pojednania.” Trans. A. Nowak. In Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Ed. J. Augustyn, S. Cyran, 53−71. Kraków, 2006.

Pytel, Jan Kanty. “Grzech w ocenie Pisma św.” In Pokuta i sakrament pojednania we współczesnym Kościele. Poznań, 1985.

Rosik, Seweryn. “Formowanie sumienia chrześcijańskiego w relacji do normy moralnej”. In Pokuta i sakrament pojednania we współczesnym Kościele, 14−30. Poznań, 1985.

Schudy, Stefan. “Sakrament pojednania w całokształcie zadań duszpasterskich.” In Pokuta i sakrament pojednania we współczesnym Kościele, 64−74. Poznań, 1985.

Skowronek, Alfons. “Historia pokuty kluczem do zrozumienia sakramentu pojednania.” In Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Ed. J. Augustyn, S. Cyran, 97−110. Kraków, 2006.

Skrok, Dariusz. Ars celebrandi – szafarz sakramentu pokuty. In Pokuta dzisiaj. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Radomiu 27 kwietnia 2010. Ed. J. Wojtkun, 65−75. Kraków, 2010.

Witek, Stanisław. Duszpasterstwo w konfesjonale. Poznań, 1988.

Witek, Stanisław. Sakrament pojednania. Podręcznik dla duszpasterzy. Poznań– Warszawa, 1979.

Wons, Krzysztof. “Jak spotkać się z penitentem? Od przyjęcia prawdy o grzechu do przyjęcia przebaczenia i pokoju.” In Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Ed. J. Augustyn, S. Cyran, 159−180. Kraków, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)