Divine Mercy as a Sign of God's Almightiness

Przemysław Sawa

Abstrakt


Miłosierdzie Boże przejawem Wszechmocy Boga

W doktrynie chrześcijańskiej szczególne miejsce i znaczenie ma miłosierdzie. Jest ono powiązane z wszechmocą Boga. Wobec tego miłosierdzie to nie wyraz słabości czy bezradności, ale przejaw czynnej, twórczej, aktywnej miłości Bożej.

Bóg jest wszechmogący, czyni to, co zechce, zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, wszystkim rządzi według swojej woli i nic nie jest niemożliwe dla Niego. Największym jednak przejawem tej wszechmocy jest przebaczenie, które dotyka głębi serca grzesznika. Dlatego wszechmoc Boga nie ogranicza więc w żaden sposób godności człowieka i jego wolności, ale zabezpiecza ona jego życie, stanowi podstawę dla powstania człowieka z grzechu poprzez dar łaski.

Wyznacza to właściwie ustawioną duchowość chrześcijańską: osobiste doświadczenie miłosierdzia, przebaczenie grzechów i przebaczanie ludziom, przyjmowanie daru odpustów oraz lat jubileuszowych. Wielkie znaczenie ma też czynienie miłosierdzia na wzór Boga.


Słowa kluczowe


miłosierdzie; wszechmoc Boga; odpusty; duchowość miłosierdzia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Augustyn. “Kazanie do katechumenów o wyznaniu wiary”. In Id. Pisma katechetyczne. Trans. Władysław Budzik, 61−76. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1952.

Augustyn. “Kazanie II na przekazanie symbolu”. In Symbol apostolski w nauczaniu Ojców. Trans. Ludwik Gładyszewski, 74−89. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.

Augustyn. O Trójcy Świętej. Poznań–Warszawa−Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1962.

Bagnard, Guy. “Bóg Ojciec w Objawieniu chrześcijańskim”. In Tajemnica Trójcy Świętej. Trans. Lucjan Balter, 9−25. “Kolekcja Communio” 13. Poznań: Pallottinum, 2000.

Balthasar, Hans Urs von. Credo. Medytacje o Składzie Apostolskim. Trans. Jan Daniel Szczurek. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1997.

Barth, Karl. Dogmatyka w zarysie. Trans. Ivonna Nowicka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Semper”, 1994.

Bartnik, Czesław S. Dogmatyka katolicka. Lublin: RW KUL, 2000.

Batut, Jean-Pierre, “Bóg Ojciec wszechmogący”. Trans. Lucjan Balter, Communio 19(1999), 2(110):42−59.

Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Bóg, Ojciec miłosierdzia. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Trans. Stanisław Czerwik. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1998.

Bokwa, Ignacy (ed.). Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2007.

Cambier, Jules and Xavier Léon-Dufour. “Miłosierdzie”. In Słownik teologii biblijnej. Ed. Xavier Léon-Dufour. Trans. Kazimierz Romaniuk, 478−483. Poznań: Pallottinum, 1994.

Damiani, Piotr. O wszechmocy Bożej. Trans. Ida Radziejowska. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008.

Flis, Jan. Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, 2000.

Franciszek. Bulla Misericordiae vultus. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2015.

Granat, Wincenty. Bóg Jeden z Trójcy Osób. Lublin: TN KUL, 1962.

Granat, Wincenty. Teodycea. Istnienie Boga i jego natura. Lublin: TN KUL, 1968.

Jan Paweł II. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. www.milosierdzieboze. pl/akt.php (1.12.2015).

Jan Paweł II. Bulla Incarnationis misterium. Poznań: Pallottinum, 1999.

Jan Paweł II. Encyklika Dives in misericordia, 57−99. In Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II. Vol. 1. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, 1996.

Jan Paweł II. List apostolski Misericordia Dei. Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna, 2002.

Jan Paweł II. List apostolski Tertio millennio adveniente. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1994.

Kasper, Walter. Bóg Jezusa Chrystusa. Trans. Jan Tyrawa. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1996.

Kowalczyk, Stanisław. Wieki o Bogu. Od presokratyków do teologii procesu. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986.

Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 20116.

Margerie, Bertrand de. Tajemnica odpustów. Trans. Katarzyna Dybeł. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.

Martinelli, Paolo. “Miłosierna miłość a ojcostwo Boga”. In Tajemnica Trójcy Świętej. Trans. Lucjan Balter, 87−103. “Kolekcja Communio” 13. Poznań: Pallottinum, 2000.

Matwiejuk, Kazimierz. “Miłosierdzie Boże w liturgii i pobożności ludowej”. In Oblicza miłosierdzia. Ed. Elżbieta Matulewicz, 99−118. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2010.

Piórkowski, Dariusz (ed.). Miłosierdzie. Mądrość Ojców Kościoła. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015.

Müller, Gerhard Ludwig. Dogmatyka katolicka. Trans. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015.

Niemiecka Konferencja Biskupów. Katolicki katechizm dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła. Trans. Marek Węcławski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1987.

Orygenes. O zasadach. Trans. Stanisław Kalinkowski. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1996.

Paluch, Michał. “Wprowadzenie do Kwestii I”. In Tomasz z Akwinu. Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. I. O mocy Boga. O mocy rodzenia, Ed. Mikołaj Olszewski, Michał Paluch. Trans. Zbigniew Bomert et a., 19−52. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2008.

Rahner, Karl, Vorgrimler, Herbert. Mały słownik teologiczny. Trans. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1996.

Ratzinger, Joseph. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Trans. Zofia Włodkowa. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1996.

Różycki, Ignacy. Miłosierdzie Boże. Zasadnicze rysy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Kraków: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, 1982.

Seremak, Waldemar. “Cywilizacja miłości”. In Leksykon duchowości katolickiej. Ed. Marek Chmielewski, 154−155. Lublin−Kraków: Wydawnictwo “M”, 2002.

Sesboüé, Bernard. “Treść tradycji: reguła wiary i symbole (II–V wiek)”. In Bernard Sesboüé, Joseph Wolinski. Bóg zbawienia. Vol. 1. Tradycja, reguła i symbole wiary. Ekonomia zbawienia. Rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych. Trans. Piotr Rak, 63−120. Kraków: Wydawnictwo “M”, 1999.

Sesboüé, Bernard. “W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku”. In Bernard Sesboüé, Joseph Woliński. Bóg zbawienia. Vol. 1. Tradycja, reguła i symbole wiary. Ekonomia zbawienia. Rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych. Trans. Piotr Rak, 367−441. Kraków: Wydawnictwo “M”, 1999.

Słomka, Walerian. “Miłosierdzie Boże”. In Leksykon duchowości katolickiej, Ed. Marek Chmielewski, 522−523. Lublin−Kraków: Wydawnictwo “M”, 2002.

Sobór Watykański II. “Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes”. In Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 526−606. Poznań: Pallottinum, 2002.

Szymik, Jerzy. “Traktat o Bogu Jedynym”. In Dogmatyka. Vol. 3. Ed. Elżbieta Adamiak, Andrzej Czaja, Józef Majewski, 118−231. Warszawa: Towarzystwo “Więź”, 2006.

Tomasz z Akwinu. Komentarz do Ewangelii Jana. Trans. Tadeusz Bartoś. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2002.

Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. Vol. 2. Trans. Pius Bełch. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy “Veritas”, 1975.

Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. Vol. 26. Trans. Stanisław Piotrowicz. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy “Veritas”, 1968.

Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. Vol. 30. Trans. Wojciech Feliks Bednarski. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy “Veritas”, 1985.

Wagner, Harold. Dogmatyka. Trans. Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.

Wenancjusz Fortunatus. “Objaśnienie Symbolu”. In Symbol apostolski w nauczaniu Ojców. Trans. Ludwik Gładyszewski, 182−195. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.

Widła, Bogusław. Słownik antropologii Nowego Testamentu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Vacatio”, 2003.

Woroniecki, Jacek. Tajemnica Miłosierdzia Bożego. Nauka chrześcijańska o miłosierdziu Bożym i o naszej wobec niego postawie. Kraków: Księgarnia Krakowska, 19482.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)