Kościół Vaticanum II i jego eklezjologia. Próba retrospekcji z perspektywy 50 lat Gaudium et spes (III)

Jerzy Gocko

Abstrakt


Artykuł stanowi ostatnią część większego projektu badawczego, którego przedmiotem jest spojrzenie na eklezjologię Soboru Watykańskiego II. Bezpośrednią okazją do jego podjęcia jest przypadająca 50. rocznica ostatniego soboru powszechnego (1962-1965), a w sposób szczególny rocznica publikacji Konstytucji pastoralnej Gaudium et spes. Trzecia część tryptyku pokazuje znaczenie Konstytucji dla tożsamości i posłannictwa Kościoła posoborowego. Analiza recepcji Vaticanum II pozwoli uchwycić znaczenie przełomu, jaki dokonał się w tamtych – znamiennych dla dalszych losów Kościoła – wydarzeniach.


Słowa kluczowe


Sobór Watykański II; eklezjologia; Konstytucja Gaudium et spes

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


II Nadzwyczajne Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów: Relacja końcowa (Relatio finalis), w: Nadzwyczajny Synod Biskupów (1985), Kościół kierowany przez Słowo Boże sprawuje tajemnicę Chrystusa dla zbawienia świata, Wrocław: TUM 1986, s. 7-38.

Alfaro J., Teologia postępu ludzkiego, tłum. S. Głowa, Warszawa: ODiSS 1971.

Babiński J., Antropologia adekwatna Jana Pawła II jako wyraz posoborowej reorientacji teologii, w: Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary. Nauczanie soborowe w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, red. Z. Struzik, J. Babiński, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2013, s. 111-120.

Bartnik Cz.S., Soborowe określenie „świata”, „Ateneum Kapłańskie” 67(1975), t. 85, s. 331-341.

Chenaux Ph., Vaticanum II. Między historią i teologią: status quaestionis, tłum. R. Skrzypczak, w: Studia soborowe, t. II: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń: GroupMedia 2015, s. 15-35.

Endres J., Die Aufwertung der Welt in Gaudium et Spes, „Studia Moralia” 4(1966), s. 241-261.

Jan XXIII, Summi Pontificis Allocutio (11 października 1962), „Acta Apostolicae Sedis” 54(1962), s. 786-795.

Kupny J., Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II, Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 1994.

Lima A.A., Gesamtblick über die Pastoralkonstitution Gaudium et spes, w: Die Kirche in der Welt von heute. Untersuchungen und Kommentare zur Pastoralkonstitution Gaudium et Spes des II. Vatikanischen Konzils, red. G. Baraúna, Salzburg: Otto Müller Verlag 1967, s. 32-48.

Majka J., Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, Poznań: Pallottinum 19863, s. 521-536.

Pattaro G., La svolta antropologica. Un momento forte della teologia contemporanea, Bologna: Dehoniane 1991.

Routhier G., Il Concilio Vaticano II. Recezione e ermeneutica, Milano: Vita e Pensiero 2007.

Sanna I.: Dalla parte dell'uomo. La Chiesa e i valori umani, Cinisello Balsamo: Ed. Paoline 1992.

Scheffczyk L., Theologische und ekklesiologische Grundfragen der Öffnung zur Welt seit dem Zweitem Vatikanischen Konzil, w: Glaube und Weltverantwortung, red. G. Baadte, A. Rauscher, Graz−Wien−Köln: Styria Verlag 1988, s. 11-33.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965), w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski – nowe tłumaczenie, Poznań: Pallottinum 2002, s. 526-606.

Terlikowski T., Koń trojański w mieście Boga. Pół wieku po Soborze…, Kraków: Wydawnictwo AA 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.3-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)