Reaktionen der Kirchen auf Populismus. Ein Blick aus der Perspektive der Kirche in Polen

Jerzy Gocko

Abstrakt


Reakcja Kościoła na populizm. Spojrzenie z perspektywy Kościoła w Polsce

Przedmiotem artykułu jest odpowiedź Kościoła w Polsce na zjawisko populizmu, a w szczególności na populistyczny styl w polityce. Za jego punkty charakterystyczne przyjęto traktowanie oponentów politycznych w kategoriach wrogów oraz niechęć do obcych (migrantów i uciekinierów). W realizacji celów badawczych poddano analizie list biskupów polskich o patriotyzmie Chrześcijański kształt patriotyzmu oraz reakcję Kościoła w Polsce na współczesny kryzys migracyjny w Europie. W pierwszej części artykułu ukazano zjawisko populizmu, traktując go jako formę politycznego dyskursu bliską demagogii. Niniejsze opracowanie należy traktować jako wprowadzenie do bardzo złożonej problematyki, która domaga się dalszej systematycznej refleksji.

Das Thema des Artikels betrifft die Reaktionen der Kirche in Polen auf das Phänomen des Populismus und insbesondere auf den populistischen Politikstil, der durch zwei Merkmale charakterisiert wurde: Klassifizierung und des politischen Gegners als „Feind” oder gar „Verräter” und Ablehnung von Fremden (Migranten und Flüchtlinge). Bei der Umsetzung der Ziele der Forschung wurde den Brief der polnischen Bischofskonferenz mit dem Titel „Die christliche Gestalt des Patriotismus” und die Antwort der Kirche in Polen auf die aktuelle Migrationskrise in Europa analysiert. Der erste Teil des Artikels zeigt das Phänomen des Populismus und behandelt es als eine Form des politischen Diskurses ähnlich Demagogie. Dieser Beitrag ist als Einführung in eine sehr komplexe Problematik zu betrachten, die weiterer systematischer Reflexion bedarf.


Słowa kluczowe


populizm; patriotyzm; Kościół w Polsce; list o patriotyzmie; kryzys migracyjny

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Ansprache des Heiligen Vaters bei der Begegnung mit den polnischen Bischöfen (27. Juni 2016, Kathedrale auf dem Wawel, Krakau). Apostolische Reise von Papst Franziskus nach Polen aus Anlass des 31. Weltjugendtages (27.-31. Juli 2016), https://w2.vatican.va (14. August 2017).

Bendyk Edwin, Fantazja o Ludzie, czyli populizm bez populi, http://krytykapolityczna.pl (23. August 2017).

Brief der Polnischen Bischofskonferenz „Die christliche Gestalt des Patriotismus”, http://epi skopat.pl (27. April 2017).

Canovan Margaret, Polityka dla ludzi. Populizm jako ideologia demokracji. Zasadnicza dwuznaczność populizmu, in: Demokracja w obliczu populizmu, Hrsg. Y. Meny, Y. Surel, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007, S. 57-82.

Caritas Polska zainicjowała program pomocy rodzinom syryjskim „Rodzina Rodzinie” (Caritas Polen hat ein Programm zur Unterstützung der syrischen Familien initiiert „Von Familien für Familien”, http://caritas.pl (4. Oktober 2016).

Der Präsident der Bischofskonferenz appelliert an die nationale Versöhnung (Poznań, 25.05. 2017), http://episkopat.pl (26. Mai 2017).

El coordinador antiterrorista de la UE: „Lo de Barcelona volverá a pasar, hay 50.000 radicales en Europa”, http://www.elmundo.es, (31. August 2017).

Erzbischof [Marek] Jędraszewski, Der Schaden von anderen versucht uns zu manipulieren, http://krakow.gosc.pl (23. Juni 2017).

https://twitter.com/MarekKuchcinski/status/905843187729788929 (7. September 2017).

Informacja Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2014 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy, Warszawa (marzec 2015).

Legutko: konflikt w UE będzie się pogłębiał, „Kurier – Wiadomości Centrum Prasowego PAP”, http://kurier.pap.pl (10. September 2017).

Lesser Gabriele, „Polen auf den Weg zur IV. Republik”, in: „Ost-West”. Europäische Perspektiven 18(2017), H. 3: Demokratie in Gefahr? Populismen in Europa. Begriffe und Erscheinungsformen. Herausforderung für Christen und Kirche. Beispiele aus neun Länder, S. 213-219.

Lisicki Paweł, Nowa moralność Unii (Die neue Moral der Union), in: „Do Rzeczy” 2017, Nr. 31.

Pelinka Anton, Populizm w Europie − w poszukiwaniu znaczenia mglistego pojęcia, in: Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Hrsg. J.-M. De Waele, J. Pacześniak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, S. 17-34.

Przyłęcki Paweł, Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.

Riedel Rafał, Media w służbie populizmu, in: „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, Nr. 3-4, S. 9-15.

Stylińska Teresa, Kim jest populista?, http://www.rp.pl (6. April 2017).

Wichłacz Monika, Populizm jako kategoria politologiczna – elementy debaty, in: Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Hrsg. J.-M. De Waele, J. Pacześniak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, S. 49-60.

Wielomski Adam, Populizm, in: Encyklopedia polityczna, Hrsg. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Bd. 1, POLWEN, Radom 2007, S. 309-311.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.3-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)