Spowiedź mężczyzn. Wprowadzenie do badań

Andrzej Derdziuk

Abstrakt


Zagadnienie spowiedzi mężczyzn jest bardzo mało opracowane, choć jawi się jako ważny problem badawczy. Do współczesnych uwarunkowań przeżywania męskości należą zmiany cywilizacyjne oraz rozwój różnego rodzaju terapii, które ujawniając zranienia, nie zawsze pomagają je przezwyciężyć. Interdyscyplinarne badania nad spowiedzią mężczyzn ukazują, że ich motywacją przystępowania do sakramentu pokuty jest pragnienie spotkania z rozumiejącym spowiednikiem, który pomoże im odzyskać pewność i zaufanie do samego siebie. Chęć pokonania słabości leży u podstaw szukania pomocy w opanowaniu swych pożądliwości i grzechów. Odmienność traktowania trudności moralnych przez mężczyzn polega na chęci ich szybkiego rozwiązania lub pokonywaniu znalezionej złudnej formy ucieczki od przeżywanych trudności. Istotne jest ukazanie teologicznego wymiaru spowiedzi jako spotkania z Chrystusem pokonującym grzech i śmierć w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania.


Słowa kluczowe


teologia moralna; sakrament pokuty; spowiedź mężczyzny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn J., Wprowadzenie, w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, red. J. Augustyn, C. Cyran, WAM, Kraków 2005, s. 13-18.

Augustyn J., Wychowanie do ojcostwa, w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, TN KUL, Lublin 2001, s. 239-254.

Bramorski J., Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej. Studium teologicznomoralne, Bernardinum, Pelplin 2004.

Busani G., Kontekst sakramentu, w: Spowiedź, nie wiem co powiedzieć…, tłum. K. Kozak, Salwator, Kraków 2010, s. 153-168.

Cordes P.J., Zagubione ojcostwo, tłum. J. Koźbiał, Bernardinum, Pelplin 2005.

Derdziuk A., Wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat znaczenia praktyki spowiedzi w odnawianiu żywotności wiary Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 3, s. 107-121.

Grzechy w kratkę. O spowiedzi z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim rozmawiają Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska, Wyd. Znak, Kraków 2008.

Juszczak W., Psychoterapeutyczny aspekt sakramentu spowiedzi, Homo Dei, Kraków 2008.

Nagórny J., Antropologia moralna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Polwen, Radom 2005, s. 48-62.

Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Paulinianum, Częstochowa 2001.

Rohr R., Od mężczyzny dzikiego do mężczyzny mądrego. Refleksje na temat męskiej duchowości, tłum. G. Baster, WAM, Kraków 2009.

Rybicki A., Wąż i gołębica. Męska osobowość i męska duchowość, Wyd. Gaudium, Lublin 2011.

Sobolewski Z., Pojednajcie się z Bogiem. Teologicznomoralne i pastoralne aspekty sakramentu pokuty i pojednania, Bernardinum, Pelplin 2015.

Sobolewski Z., Seks, małżeństwo i rodzina. Vademecum spowiednika, Bernardinum, Pelplin 2013.

Śliwiński P.J., Spowiedź nie musi bardzo boleć, WAM, Kraków 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.3-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)