Nakazy i zakazy na sprzedaż? Teologia moralna w dobie komercjalizacji wiedzy

Tadeusz Zadykowicz

Abstrakt


Współcześnie dają o sobie znać bardzo silne dążenia do powiązania nauki z gospodarką. Stwarzają one szczególne problemy dla nauk humanistycznych, które nie wytwarzają produktów, technologii, patentów na sprzedaż, a tym samym nie przynoszą wymiernych korzyści dla przemysłu i uczelni wyższych. Teologia moralna, której istotną częścią jest określenie norm, nakazów i zakazów, może wydawać się bardziej hamulcem innowacyjnej gospodarki niż jej kołem napędowym. Dostarcza ona jednak praktycznych wskazań, które mogą nadać bardziej ludzki charakter rozwojowi technologicznemu. Może ona jednak spełnić taką rolę tylko wtedy, gdy jej związek z biznesem na etapie badań naukowych będzie jak najmniejszy, a finansowanie całkowicie niezależne od praw rynku.


Słowa kluczowe


komercjalizacja wiedzy; teologia moralna; humanistyka; szkolnictwo wyższe; innowacyjność; know-how

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku.

Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

Białas A., Istota i cel nauki – spojrzenie fundamentalisty, „PAUza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” 3(2011), nr 127, s. 1.

Gawlik G., Łasecki T., Sielewiesiuk J., Komercjalizacja wiedzy. Podręcznik dla naukowców, Wrocław 2015.

Gocko J., Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości, Warszawa 2013.

Grabski M., Uczciwość i wiarygodność nauki. Praktyka, „Nauka” 2(2009), s. 37-59.

Kalinowski T.B., Modele komercjalizacji i transferu technologii, w: Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, red. D. Trzmielak, Łódź 2010, s. 11-27.

Koj A., Przemówienie podczas spotkania z Janem Pawłem II (Kraków, 8.06.1997).

Mroczkowski I., Teologia moralna. Definicja – przedmiot – metoda, Płock 2011.

Nagórny J., Natura teologii moralnej, w: Polska teologia moralna. 40 lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 91-125.

Oleś P., O niektórych etycznych i nieetycznych obrzeżach uprawiania nauki, „Nauka” 4(2007), s. 19-34.

Trzmielak D., Byczko Sz., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni, Gdańsk 2010.

Zadykowicz T., Chrystopraksyzm refleksji teologicznomoralnej. RT 61(2014), z. 3, s. 49-64.

Zadykowicz T., Etyka pracy naukowej i dydaktycznej teologa moralisty, w: Ksiądz Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006), red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa, Lublin 2010, s. 199-211.

Zadykowicz T., Miejsce „nakazów” i „zakazów” w posłudze Kościoła wobec człowieka i świata, w: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku. Informator 2001/2002, red. A. Proniewski i in. Białystok 2001, s. 19-30.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.3-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)