Catechetical Dimension of the Homily against the Background of the Homiletic Directory. Selected Aspects

Mirosław Chmielewski

Abstrakt


Autor artykułu ukazuje katechetyczny wymiar homilii w świetle nauczania zawartego w Dyrektorium homiletycznym, wydanym w 2014 roku. Powyższy dokument stwierdza, iż homilia nie jest nauką katechetyczną, ale katecheza doktrynalna i moralna stanowi jej istotny wymiar. W pierwszym paragrafie został ukazany Katechizm Kościoła Katolickiego jako źródło inspiracji dla homiletyki i homilii. Drugi paragraf ukazuje wybrane paradygmaty teologiczne zawarte w Katechizmie, które powinny być zastosowane w przepowiadaniu liturgicznym. W ostatnim punkcie została przeanalizowana propozycja autorów Dyrektorium homiletycznego wykorzystania treści Katechizmu Kościoła Katolickiego w przepowiadaniu homilijnym. Ten punkt autor konkluduje między innymi postulatem, aby treści doktrynalne i moralne w homilii oraz w katechezie traktować przede wszystkim w aspekcie formacyjnym a nie tylko jako przekaz wiedzy teologicznej.


Słowa kluczowe


Dyrektorium homiletyczne; Katechizm Kościoła Katolickiego; homilia; doktryna; katecheza; kazanie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedykt XVI. Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis. Kraków: Dehon, 2007.

Benedykt XVI. Adhortacja apostolska Verbum Domini. Wrocław: TUM, 2010.

Catechism of the Catholic Church. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM.

Chmielewski, Mirosław. “Dialog pomiędzy słowami. W poszukiwaniu nowych sposobów komunikacji słowa Bożego.” Biuletyn Edukacji Medialnej 2(2014), 2: 102-18.

Chmielewski, Mirosław. Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego (1930-2000). Kraków: Homo Dei, 2008.

Chmielewski, Mirosław. Youcat – wskazania dla katechezy w kulturze medialnej. In Catechetica porta fidei, edited by Andrzej Kiciński and Piotr Goliszek, 193-216. Lublin: Natan, 2012. Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/archive/compendium_ ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_en.html#INTRODUCTION.

Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Homiletic Directory, June 29, 2014. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20140629_direttorio-omiletico_en.html

Connors, Michael E. and Ann M. Garrido. “Doctrinal and Catechetical Preaching.” In A Handbook for Catholic Preaching, edited by Edward Foley, 124-33. Collegeville: The Liturgical Press, 2016.

Der neue Katechismus der Katholischen Kirche, edited by Klaus Becker and Eberle Jürgen. St. Ottilien: EOS, 1993.

Dyk, Stanisław. Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa. Kielce: Jedność, 2016.

Foley, Con and Richard N. Fragomeni. “Roman Catholic Teaching on Preaching. A Postconciliar Survey.” In A Handbook for Catholic Preaching, edited by Edward Foley, 26-38. Collegeville: The Liturgical Press, 2016.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Franciszek. Encyklika Lumen Fidei. Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2013.

Karczewski, Radosław. Koncepcja obrazowości przepowiadania. Studium homiletyczne (PhD thesis, KUL, 2015).

Kawecki, Witold. Zobaczyć wiarę. Kraków: Homo Dei, 2013.

Kiciński, Andrzej. “Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.” Katecheta 49(2005), 10: 16-22.

Klich, Anna E. Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Kraków: PAT, 2005.

Kochel, Jan and Zbigniew Marek. Pedagogika biblijna w katechezie. Kraków: WAM, 2012.

Lanzetti, Raúl. “Katechizm Kościoła Katolickiego a Katechizm rzymski.” In Joseph Ratzinger and Christoph Schönborn. Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego, 89-93. Warszawa: Verbinum, 1994.

Misiaszek, Kazimierz. “Katechizm rzymski – Katechizm Kościoła Katolickiego. Próba porównania.” In Katechizm w służbie katechezy, edited by Andrzej Kiciński, 28-36. Lublin: Natan, 2015.

Murawski, Roman. “Historia katechezy.” In Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, edited by Józef Stala, 76-106. Tarnów: Biblos, 2003.

Słotwińska, Helena, ed. Obecność Biblii w katechezie. Lublin: KUL, 2008.

Offmański, Andrzej. “Katechizm Kościoła Katolickiego ostatnim z dokumentów odnowy soborowej.” Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2013): 41-56.

Panuś, Kazimierz. “Katechizm Kościoła Katolickiego w służbie przepowiadania homilijnego.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 12: 63-76.

Pintor, Sergio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica. Bologna: EDB, 1993.

Ratzinger, Joseph. Introduction. Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/archive/compen dium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_en.html#INTRODUCTION.

Ratzinger, Joseph and Christoph Schönborn. Kleine Hinführung zum Katechismus der Katholischen Kirche. München: Neue Stadt Verlag, 1993.

Ratzinger, Joseph and Christoph Schönborn. Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Warszawa: Verbinum, 1994.

Schönborn, Christoph. “Idee przewodnie Katechizmu Kościoła Katolickiego.” In W co Kościół wierzy i z czego żyje, edited by Tadeusz Panuś, 21-40. Kraków: PAT, 2004.

Siemieniec, Tomasz. “Biblijny wymiar katechezy.” In Katecheza w swoich podstawowych wymiarach, edited by Jarosław Czerkawski, 269-307. Kielce: Jedność, 2013.

Siwek, Gerard. Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.

Siwek, Gerard. Osobowość kaznodziei dzisiaj. Rozważania nieobojętne. Kraków: Homo Dei, 2014.

Sławiński, Henryk. “Znaczenie, geneza i struktura Dyrektorium homiletycznego.” Polonia Sacra 19(2015), 3: 155-76.

Sławiński, Henryk. “Tematyczne programowanie przepowiadania homiletycznego.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 12: 77-91.

Sobór Watykański II. Dekret o Ekumenizmie Unitatis Redintegratio, November 21, 1964. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/archive /hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redin tegratio_en.html.

Staniek, Edward. “Kazania katechizmowe.” In Credo i Dekalog. Kazania katechizmowe, edited by Wacław Siwek and Waldemar Janiga, 13-36. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej.

Twardy, Jan. “Czym homilia nie jest – błędy w jej głoszeniu.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 12: 47-62.

Twardy, Jan. “Obrazowanie w kaznodziejskim głoszeniu słowa Bożego.” Przegląd Homiletyczny 17(2013): 31-46.

Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych. Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2011.

Zając, Marian. “Katechetyka w procesie kształcenia kaznodziejów.” In Integralne kształcenie kaznodziei, edited by Włodzimierz Broński, 285-95. Lublin: KUL, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.6-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)