Problem wiedzy Jezusa w wybranych monografiach posoborowych. Przyczynek do dziejów problematyki

Grzegorz Strzelczyk

Abstrakt


Artykuł stanowi przyczynek do dziejów dyskusji nad kwestią wiedzy Jezusa, jaka toczy się w ramach chrystologii systematycznej. Analizie poddane zostały jednoautorskie monografie książkowe poświęcone tej problematyce w XX wieku, po Soborze Watykańskim II: H. Riedlinger: Geschichtlichkeit und Vollendung des Wissens Christi (1966), J. Galot: La conscience de Jésus (1971), W.G. Most: The Consciousness of Christ (1980), P. Kaiser: Das Wissen Jesu Christi in der lateinischen (westlichen) Theologie (1981), R. Maloney: The Knowledge of Christ (1999), J.G. Díaz Macabenta: ”Mystical Experience Theory” in Jesus human knowledge and consciousness. An Evaluation (1993/2003).


Słowa kluczowe


chrystologia; człowieczeństwo Jezusa; wiedza Jezusa; świadomość Jezusa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Cz.S., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 1999.

Bordoni M., Gesù di Nazaret. Signore e Cristo, t. 3, Brescia 1986.

Brown R.E., Jesus, God and Man, New York 1967.

D'Avenia M., La conoscenza per connaturalità in S. Tommaso d'Aquino, Bologna 1992.

Díaz Macabenta J.G., „Mystical Experience Theory” on Jesus’ Human Knowledge and Consciousness: An Evaluation, Roma 2003.

Galot J., La conscience de Jésus, Paris 1971.

Kaiser P., Das Wissen Jesu Christi in der lateinischen (westlichen) Theologie, Regensburg 1981.

Maloney R., The Knowledge of Christ, London−New York 1999.

Most W.G., The Consciousness of Christ, Front Royal 1980.

Mouroux J., Propositions sur la conscience du Christ et le temps, w: Problèmes actuels de christologie. Travaux du symposium de l'Arbresle 1961, red. H. Bouëssé, J.-J. Latour, Paris 1965, s. 179-200, dyskusja: s. 427-432.

Rahner K., Dogmatische Erwägungen über das Wissen und Selbstbewußtsein Christi, w: tenże, Schriften zur Theologie, t. 5, Einsiedeln 1962, s. 222-245.

Riedlinger H., Geschichtlichkeit und Vollendung des Wissens Christi, Freiburg–Basel−Wien 1966.

Riestra J.A., Experiencia mistica y visión beatífica en Cristo según Santo Tomás, w: Atti del Congresso Tomistico Internazionale, t. 5: Problemi teologici alla luce dell'Aquinate, Città del Vaticano 1991, s. 318-325.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.2-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)