Przykazanie ekologiczne

Mirosław Kowalczyk

Abstrakt


Ojciec Święty Franciszek ogłosił w maju 2015 r., encyklikę pt. Laudato Si o właściwym rozumieniu zagadnienia ekologii. Temat ten jest przez Papieża Franciszka rozumiany jako najbardziej naturalny, zwyczajny, prosty, ale zarazem zobowiązujący każdego, porywający i angażujący zarówno w sensie doczesnym, potocznym i codziennym, jak i z istoty swojej religijnym, a więc angażującym duchowo i moralnie. Z całości wywodów encykliki Papieża Franciszka wynika niewątpliwie to, że troska o świat, także doczesny, czyli życie i działalność ekologiczna, jest naturalnym i zarazem Bożym przykazaniem dla człowieka i to dla każdego człowieka, zarówno wierzącego w Boga, jako Stwórcę świata, jak i niewierzącego, ale mającego wrażliwość na podstawowym poziomie prawa naturalnego. Papież proponuje dodać do powszechnego ujmowania ekologii rozumienie teologiczne tego zagadnienia. W rezultacie w Encyklice Papieża Franciszka Laudato Si otrzymaliśmy ujęcie ekologii w najważniejszych tematach, realistyczne, ale i zarazem mistyczne, ewangeliczne, w świetle Chrystusa, z prostotą prawdy, miłości życia, także ziemskiego i ze światłem piękna − piękna Boga, człowieka, ziemi i wszechświata. Ekologia integralna jest zatem, według Papieża Franciszka, przykazaniem Bożym dla wierzących i dla niewierzących, zarówno co do świata nieosobowego, jak i ludzkiego, osobowego. Ekologia prawdziwa wyrasta z rzeczywistości stworzenia, z miłości Boga i człowieka, z uczestnictwa człowieka w dziele stworzenia i wreszcie ze zmysłu samozachowawczego istoty ludzkiej.


Słowa kluczowe


ochrona stworzenia; encyklika Laudato Si; ekologia integralna; stworzenie z miłości Boga; zmysł samozachowawczy ludzkiej istoty; ekologia duchowa; moralność ekologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Franciszek, Encyklika Laudato Si, Watykan 2015.

Benedykt XVI, Encyklika Caritatis in veritate, Watykan 2009.

Benedykt XVI, Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, Watykan 2010.

Feszczyn T., Filozofia i teologia ekologiczna w Polsce w świetle nauczania Jana Pawła II, „Poznańskie Studia Teologiczne” 13(2002).

Grzesica J., Ochrona naturalnego środowiska człowieka. Problem teologiczno-moralny, Katowice 1983.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Watykan 1991.

Jan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, Watykan 1990.

Teilhard de Chardin P., Zarys wszechświata personalistycznego, tł. M. Tazbir, Warszawa 1985.

Tyburski W., Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.2-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)